Autor: Ing. Jindřiška Chválová
10.10.2016, 16:07 / Aktualizace: 10.10.2016, 16:18
Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014  

Předkládáme vám zveřejněné výsledky hospodaření nemocnic za rok 2014, tedy přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic. Data roku 2015 budou pravděpodobně prezentována na začátku roku 2017. Proč toto zdržení? Důvodem bylo posunutí termínu sběru dat za rok 2014 Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) v souvislosti se zaváděním nového elektronického sběru a následných problémech při zpracování předepsaných formulářů jednotlivými zpracovateli.

Za období k 31. 12. 2014 statistické výkazy odevzdalo celkem 165 nemocnic – právnických osob (tabulka č. 1). Nicméně subjekty, které z různých příčin údaje nedodaly, neovlivňovaly podstatným způsobem sledované ekonomické veličiny. Pro prezentaci údajů bylo použito členění nemocnic podle jednotlivých zřizovatelů. Pod zřizovatele kraj a obec (město) byly zařazeny nemocnice řízené územními samosprávami bez ohledu na formu hospodaření.

K 31. 12. 2014 náklady celkem činily 136,3 mld. Kč, meziročně zaznamenaly růst o 3,8 %. Z dlouhodobého pohledu se až do roku 2009 náklady nemocnic každoročně zvyšovaly průměrně o necelých 8 %, v letech 2010 až 2012 se růst nákladů zpomaloval a v roce 2013 byl zaznamenán nejnižší nárůst tohoto ukazatele, a to o 0,4 %. Osobní náklady představují největší nákladovou položku nemocnic, které v roce 2013 s hodnotou 60,8 mld. Kč (tedy 46,3 % z celkových nákladů) zůstaly na úrovni roku 2012. V roce 2014 osobní náklady meziročně vzrostly o 2,8 % a tvořily 45,9 % celkových nákladů nemocnic. 

Výnosy celkem se zvýšily na 138,5 mld. Kč, meziroční nárůst (129,4 mld. Kč rok 2013) činil 7 %. Výnosy vykazovaly obdobný meziroční vývoj jako náklady.

Nemocnice vykázaly kladný výsledek hospodaření ve výši 2,17 mld. Kč (tabulka č. 2), čímž vyrovnaly ztrátu ve výši 1,9 mld. Kč z roku 2013. Zisk zaznamenalo 84 % nemocnic (139 nemocnic). Ztrátou ukončilo hospodaření 26 subjektů (16 %), z nichž 18 mělo záporný výsledek hospodaření do -10 mil. Kč, do -50 mil. Kč vykázalo dalších 7 nemocnic a více než -50 mil. Kč vykázala pouze 1 nemocnice.

Podle nového občanského zákoníku lze sjednat maximálně 60denní lhůtu splatnosti faktur, za určitých podmínek lze sjednat lhůtu i delší.

Objem pohledávek z obchodního styku k 31. 12. 2014 (tabulka č. 3) dosáhl 12,1 mld. Kč, meziročně se objem snížil o 1098 mld. Kč (8,8 %). Pohledávky z obchodního styku nad 60 dnů od data zdanitelného plnění tvořily 8,7 % celkových pohledávek z obchodního styku. Meziročně došlo ke snížení objemu o 0,57 mld. Kč (35 %).

Objem závazků z obchodního styku dosáhl 14,5 mld. Kč (tabulka č. 4), v porovnání s minulým obdobím došlo k poklesu o 2889 mld. Kč (16,6 %). Závazky po lhůtě splatnosti meziročně klesly o 10,7 % na 4,8 mil. Kč. Závazky z obchodního styku nad 60 dnů se na celkových závazcích z obchodního styku podílely 32,9 %.

V roce 2014 se díky kladnému výsledku hospodaření podařilo nemocnicím snížit svou zadluženost vůči věřitelům z obchodního styku, stále však závazky převyšují pohledávky, i když s klesajícím trendem. Problematická je ale skladba krátkodobých pohledávek a závazků, kdy pohledávky z obchodního styku nad 60 dnů od data zdanitelného plnění tvoří 8,8 % celkových pohledávek z obchodního styku. Závazky z obchodního styku nad 60 dnů se na celkových závazcích z obchodního styku podílely 32,9 %.

Tabulka č. 1

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic k 31. 12. 2014

Nemocnice podle zřizovatele

Počet

Náklady

Výnosy

Hospodářský výsledek

v mil. Kč

Ministerstvo zdravotnictví

19

63 995

64 682

687

Kraj

58

46 734

47 290

556

Obec, město

23

6915

6985

70

Jiná právnická osoba, církev

62

15 582

16 440

858

Ostatní centrální orgány

3

3086

3090

4

Celkem

165

136 312

138 487

2175

 

Tabulka č. 2

Rozložení nemocnic podle dosaženého hospodářského zisku

Nemocnice s hospodářským

výsledkem

Počet k datu

31. 12. 2011

31. 12. 2012

31. 12. 2013

31. 12. 2014

resorty celkem

kladným

113

119

101

139

záporným

v tom:

   do -10 mil. Kč

   -10,1 až -50 mil. Kč

   více než -50 mil. Kč

54

 

36

13

5

48

 

23

23

2

62

 

28

21

13

26

 

18

7

1

 

Tabulka č. 3

Pohledávky nemocnic z obchodního styku

 

Nemocnice podle zřizovatele

k 31. 12. 2013

k 31. 12. 2014

v mil. Kč

celkem

po splatnosti

celkem

po splatnosti

Ministerstvo zdravotnictví

6829

864

6703

600

Kraj

976

68

3 338

227

Obec, město

526

77

523

23

Jiná právnická osoba, církev

z toho:

krajské, městské obchod. spol.

4560

 

3094

565

 

341

1192

 

x

177

 

x

Ostatní centrální orgány

315

55

351

43

Celkem

13 205

1628

12 107

1060

 


Tabulka č. 4

Závazky nemocnic z obchodního styku

Nemocnice podle zřizovatele

k 31. 12. 2013

k 31. 12. 2014

v mil. Kč

celkem

po splatnosti

celkem

po splatnosti

Ministerstvo zdravotnictví

9241

2329

8585

3417

Kraj

1359

549

3702

873

Obec, město

409

106

382

62

Jiná právnická osoba, církev

z toho:

krajské, městské obchod. spol.

6186

 

4657

2199

 

1687

1628

 

x

417

 

x

Ostatní centrální orgány

198

166

206

9

Celkem

17 392

5349

14 503

4778

 


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí