Autor: Petr Popule, předseda dozorčí rady
11.01.2013, 12:15
Zpráva dozorčí rady OSZSP ČR na celostátní konferenci v Praze 12. – 13. 11. 2012  

Rád bych delegáty celostátní konference, ale také ostatní členy našeho odborového svazu, informoval o činnosti dozorčí rady OSZSP ČR od začátku tohoto volebního období, tedy od VI. sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, konaného v listopadu 2010. Je to ostatně povinnost, která pro DR vyplývá ze stanov odborového svazu.

Oproti minulému volebnímu období bylo zvoleno místo sedmi 9 členů dozorčí rady tak, jak tomu ostatně bylo už i v předminulých volebních obdobích.

Pro připomenutí - sjezd zvolil tyto členy dozorčí rady:

Miroslava Brůchu, Ivanu Doubkovou, Františka Dufku, Petra Populeho, Miroslava Studeného, Dagmar Valovou, Pavla Vobeckého, Soňu Vytiskovou a Jaroslavu Zámečníkovou.

Brzy po sjezdu rezignovala na svoji funkci poslední jmenovaná členka a na její místo nastoupila první zvolená náhradnice – Monika Kudrová.

Druhou personální změnou, k níž došlo v květnu letošního roku, byl odchod Františka Dufky, který se stal zaměstnancem OS ve funkci regionálního pracovníka pro Zlínský kraj. Místo něj začala pracovat v dozorčí radě Lenka Štěpánková.

Ale zpátky na začátek:

Na první schůzi dozorčí rady jsem byl zvolený jejím předsedou a tuto funkci vykonávám dosud. Místopředsedou dozorčí rady se stal Miroslav Studený. Ostatní členové dozorčí rady vytvořili hned na začátku volebního období 4 pracovní skupiny. Každá skupina je zaměřená na oblast, ve které jsou její členové odborně kvalifikovaní vzhledem ke svému profesnímu zaměření.

Máme tedy:

Skupinu pro kontrolu hospodaření a inventarizaci majetku, ve které pracují

Ivana Doubková a Monika Kudrová,

Skupinu pro kontrolu smluv a personální záležitosti, obsazenou členy DR Miroslavem Studeným a Miroslavem Brůchou,

Skupinu pro zákl. organizace OS a pro vyřizování stížností, jejímiž členkami jsou

Soňa Vytisková a Lenka Štěpánková.

Skupinu pro kontrolu programu OS a činnost krajských rad, ve které pracují

Dagmar Valová a Pavel Vobecký.

Někteří členové dozorčí rady pracují i v dalších pracovních týmech v ústředí OS, například Ivana Doubková a Miroslav Studený ekonomické komisi, která je odborným poradním orgánem výkonné rady.

Ivana Doubková a Pavel Vobecký jsou aktivními členy inventarizační a likvidační komise.

Máme také své zástupce v dozorčí radě společnosti BONA SERVA. Tím je Miroslav Studený, který je jejím předsedou, a Dagmar Valová, její členka.

Dozorčí rada má svého zástupce také ve Sněmu ČMKOS: Je jím Dagmar Valová. Jejím náhradníkem je Pavel Vobecký.

Při řešení složitějších a specifických problémů se však bez ohledu na zařazení do pracovních skupin a odborných komisí podílejí na jejich řešení týmovým způsobem všichni členové dozorčí rady. K práci využívají moderní komunikační prostředky, především elektronickou poštu a všichni jsou účastníky Privátní podnikové sítě T-Mobil.

Komunikace mezi členy dozorčí rady, ale i s dalšími členy OS, ústředím a ostatními volenými orgány, je tedy operativní, efektivní a tedy levná.

Dozorčí rada se schází pravidelně jednou měsíčně, zpravidla 3. čtvrtek v měsíci, na oficiálním zasedání v ústředí OS v Praze. Den před tím obvykle přijíždí členové pracovních skupin dozorčí rady na OS, aby osobně provedli plánované kontroly, především kontroly hospodaření, mezi které patří hlavně: kontrola dokladů, pokladny, smluv a dalších ekonomických a personálních materiálů. To je ta mravenčí práce kontrolního orgánu, která není navenek příliš vidět, ale která je nezbytná a nenahraditelná proto, aby výkonná rada mohla dostávat od dozorčí rady konkrétní údaje o činnosti ústředí a zjištěných skutečnostech a podle toho se mohla kvalifikovaně rozhodovat.

Úkoly, které řeší dozorčí rada, jsou přísně evidované v jejích písemných zápisech. Tyto zápisy jsou pravidelně poskytovány výkonné radě a vedení odborového svazu a komentované na jednáních výkonné rady, kterých se pravidelně účastní předseda dozorčí rady nebo jím delegovaný zástupce dozorčí rady.Tento systém zaručuje, že žádný úkol nezapadne, protože dokud není splněn, figuruje ve všech dalších zápisech dozorčí rady.

Pro konkrétní představu o rozsahu činnosti dozorčí rady uvedu pár statistických čísel:

Výše zmíněných číslovaných úkolů dozorčí rady bylo za uplynulé období rovných 50, z nichž 3 úkoly převzala dozorčí rada jako nedořešené z minulého období.

V současnosti eviduje dozorčí rada pouhé 4 nesplněné úkoly, a to jen proto, že dosud nedostala vyžádané podklady nebo se jedná o aktuální problémy, které má dozorčí rada rozpracované.

Od VI. sjezdu OS, a tedy od začátku činnosti dozorčí rady v tomto volebním období, se dozorčí rada sešla na 22 jednáních, převážně dvoudenních, konaných na ústředí OS v Praze. Dvě jednání byla výjezdní mimo Prahu. Několik jednání dozorčí rady bylo společných s výkonnou radou, například v rámci setkání se členy krajských rad.

Doposud proběhla jedna inventarizace odborového majetku a jedna inventura finančního majetku svazu. Formálně ještě není uzavřena likvidace vyřazeného majetku.

Proběhla komplexní hloubková kontrola spisů všech 377 základních organizací OS a údaje z této kontroly byly vyhodnoceny. Z této kontroly vyplynula potřeba mít naprosto funkční a spolehlivý program evidence členské základny a také nenahraditelnost práce regionálních pracovníků při návštěvách základních organizací, zejména těch problematických. Podněty a návrhy na řešení dozorčí rada opakovaně předává vedení OS i výkonné radě.

Příslušná pracovní skupina spolu s ostatními členy dozorčí rady provedla podrobnou kontrolu cestovních dokladů a výkazů pracovních cest zaměstnanců, zejména regionálních pracovníků a inspektorů BOZP, a porovnala je s jejich plány práce. Zjištěné skutečnosti se v současné době řeší s vedoucí příslušného oddělení a s vedením svazu.

Dozorčí rada iniciovala svým požadavkem na vypracování písemného přehledu aktivních smluv s externími dodavateli OS možnost efektivní kontroly těchto smluv. Seznam smluv je zatím ve stadiu příprav.

Pravidelně probíhají kontroly výkazů činnosti externích právníků. Tyto kontroly jsou důležité, protože externí právníci jsou honorováni nemalými paušálními částkami, které tvoří značnou část samostatné položky rozpočtu OS.

Byla provedena kontrola pracovních náplní všech zaměstnanců svazu.

Pravidelně měsíčně se dozorčí rada zabývá také rozpočtem OS: z ekonomického oddělení dostává, stejně jako výkonná rada, jeho plnění včetně komentáře. V případě, že to situace vyžaduje, zve dozorčí rada na svoje jednání zástupce vedení svazu nebo přímo vedoucího ekonoma svazu Ing. Milana Šusta k vysvětlení a konzultacím.

Dozorčí rada se zabývala i návrhy k připravovaným rozpočtům. Ve spolupráci s ekonomickou komisí jsme se snažili o jejich optimalizaci už ve stádiu příprav. Diskutovaly se navržené varianty pracovních verzí rozpočtů ze všech hledisek.

Ve stanovách na toto období dostala dozorčí rada OS mandát zabývat se také hospodařením obchodní společnosti Bona Serva. Proto se tím poměrně často zabývá a prostřednictvím jednání s jejím ředitelem Marianem Šťastným a ve spolupráci s předsedou její dozorčí rady Miroslavem Studeným a Dagmar Valovou pravidelně sleduje nejen samotné hospodaření, ale také připravované finančně náročné akce. Z těchto důvodů se členové dozorčí rady pravidelně účastní valných hromad společnosti.

Dozorčí rada se celé volební období snaží o to, aby všechny vnitřní směrnice svazu byly aktuální, navzájem provázané a hlavně prakticky použitelné pro její práci. Bez validních směrnic nemůže totiž dozorčí rada správně fungovat. Nejdůležitější je Směrnice o hospodaření OS včetně všech příloh. Lze konstatovat, že v současné době má odborový svaz vypracovaný a do praxe zavedený soubor vnitřních předpisů a směrnic, navzájem logicky propojených a prakticky funkčních, o které se může dozorčí rada spolehlivě při svých kontrolách opřít. To stejné platí o současných stanovách OS a prováděcích pokynech k nim.

Dozorčí rada velmi ráda konstatuje, že se v dosud uplynulé době současného volebního období nevyskytly žádné závažné nebo problematické kauzy, které by musela řešit, například s pomocí právníků, a že odborový svaz pod současným vedením funguje a plní svůj program. O rozsahu činnosti výmluvně hovoří Zpráva o plnění Programu OSZSP ČR na léta 2010 – 2014, přijatého na VI. sjezdu OS a Zpráva o činnosti krajských rad a sekcí za stejné období. Je to jistě velká zásluha vedení OS v čele s její předsedkyní Dagmar Žitníkovou. Dozorčí rada oceňuje i dobrou spolupráci s Ing. Šárkou Tikovskou, která poskytuje potřebné informace i podklady pro činnost dozorčí rady.

Volební období je v současné době ve svojí polovině a pomalu nastává doba příprav na VII. sjezd OSZSP ČR v roce 2014. Dozorčí rada bude v tomto období nadále pracovat stejným systémem jako dosud, navíc určitě přibudou další úkoly, hlavně v souvislosti s přípravou svazových dokumentů, které bude sjezd schvalovat. Dozorčí rada je připravená aktivně se na procesu tvorby základních dokumentů podílet a uplatnit tak svoje nabyté praktické zkušenosti.

V Praze dne 12. 11. 2012


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí