Autor: Ing. Jindřiška Chválová
20.05.2014, 14:43 / Aktualizace: 20.05.2014, 14:47
Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2013  

Přinášíme informace a přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2013. Ekonomické ukazatele jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů a jsou uvedeny souhrnně. Data byla čerpána z Aktuální informace č. 49 ÚZIS ČR.

Výsledky hospodaření nemocnic k 31. 12. 2013 zatím nemáme k dispozici, protože data ze statistických výkazů zpracovávaných nemocnicemi doposud nejsou zpracována a uvedena ÚZIS ČR.

Za období k 30. 6. 2013 vyplnilo a odevzdalo statistické výkazy celkem 165 nemocnic - právnických osob (tabulka č. 1). K hodnocení vývoje vybraných ukazatelů bylo použito srovnání se stejným obdobím minulého roku, i když zpracované údaje nejsou plně identické. Nicméně subjekty, které z různých příčin údaje nedodaly, neovlivňovaly podstatným způsobem sledované ekonomické veličiny.

K 30. 6. 2013 činily celkové náklady nemocnic 64,8 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 63,4 mld. Kč. Celkově nemocnice vykázaly záporný výsledek hospodaření ve výši -1,5 mld. Kč.

Celkové náklady nemocnic v porovnání s prvním pololetím minulého roku se zvýšily pouze nepatrně o +0,3 %. Z hlediska struktury připadá největší část z celkových nákladů na osobní náklady. Jejich podíl na celku se meziročně mírně snížil ze 45,9 % na 45,6 %.

Celkové výnosy nemocnic se proti stejnému období minulého roku snížily o 2,4 %.

Tabulka č. 1

Náklady, výnosy, hospodářský výsledek k 30. 6. 2013

Nemocnice podle zřizovatele

Počet

Náklady

Výnosy

Hosp. výsledek

v milionech Kč

Ministerstvo zdravotnictví

19

30 349

29 906

-443

Kraj (příspěvkové organizace)

23

6232

5 962

-270

Obec, město (přísp. organizace)

16

2715

2 647

-68

Jiná práv.osoba, církev

z toho:

krajské, městské obchod. spol.

104

 

43

23 963

 

16 761

23 442

 

15 933

-521

 

-829

Ostatní centrální orgány

3

1564

1401

-162

Celkem

165

64 822

63 358

-1464

V prvním pololetí 2013 činily výnosy krajských a městských nemocnic ve formě obchodních společností 15,9 mld. Kč, tj. 68 % výnosů nemocnic zřizovatele „Jiná právnická osoba“. Meziročně poklesly výnosy těchto nemocnic o 3,7 %. Z 81,1 % pokrývaly příjmy krajských/městských nemocnic - obchodních společností platby od zdravotních pojišťoven. Výše úhrad zdravotních pojišťoven k 30. 6. 2013 dosáhla 95 % hodnoty pololetí 2012.

Krajské/městské nemocnice - obchodní společnosti vykázaly k 30. 6. 2013 ztrátu 829 mil. Kč. Třetina těchto nemocnic měla výsledek hospodaření v kladných číslech.

Kladný hospodářský výsledek (tabulka č. 2) zaznamenalo 44 % nemocnic (72 nemocnic), došlo ke snížení počtu nemocnic o 18 % proti minulému období.

Ztrátou ukončilo své hospodaření 93 (56 %) nemocnic, z nich 25 % mělo záporný hospodářský výsledek do -10 mil. Kč, záporný hospodářský výsledek do -50 mil. Kč vykázalo dalších 25 % nemocnic a více než -50 mil. Kč vykázalo 6 % nemocnic.

Tabulka č. 2

Rozložení nemocnic podle dosaženého hospodářského zisku

 

Nemocnice s hosp. výsledkem

Podíl na celkovém počtu v %

k 30. 6. 2010

k 30. 6. 2011

k 30. 6. 2012

k 30. 6. 2013

resorty celkem

kladným

51

57

62

44

záporným

v tom:

do -10 mil. Kč

-10,1 až -50 mil. Kč

více než -50 mil. Kč

49

 

32

15

2

43

 

28

14

1

38

 

23

13

1

56

 

25

25

6

Vedle výše zmíněných ukazatelů byly sledovány i pohledávky a závazky nemocnic z obchodního styku.

Celkový objem pohledávek z obchodního styku (tabulka č. 3) dosáhl k 30. 6. 2013 hodnoty 14,8 mld. Kč a oproti stavu v pololetí 2012 se snížil o 4 %. Naopak výše pohledávek po prošlé lhůtě splatnosti se oproti stejnému období minulého roku zvýšila o 12 % na hodnotu 2,0 mld. Kč. Nejvíce pohledávek po splatnosti (41 %) bylo ve lhůtě do 30 dnů, meziročně se podíl těchto pohledávek mírně snížil. Na druhou stranu meziroční zvýšení podílu z 11 % na 18 % zaznamenaly pohledávky po splatnosti do 90 dnů.

Celková výše pohledávek z obchodního styku krajských/městských nemocnic - obchodních společností byla v 1. pololetí 2013 ve výši 3,4 mld. Kč, z toho 11 % (360 mil. Kč) tvořily neuhrazené pohledávky po splatnosti.

Tabulka č. 3

Pohledávky nemocnic z obchodního styku

Nemocnice podle zřizovatele

k 30. 6.2012

k 30. 6.2013

v milionech Kč

celkem

po splatnosti

celkem

po splatnosti

Ministerstvo zdravotnictví

6901

631

6816

1070

Kraj (příspěvkové organizace)

1288

88

1360

96

Obec, město (přísp. org.)

690

92

579

89

Jiná práv.osoba, církev

z toho:

krajské, městské obchod. spol.

6316

 

3740

904

 

447

5746

 

3361

711

 

360

Ostatní centrální orgány

295

88

334

52

Celkem

15 490

1804

14 835

2017

Celkový objem závazků z obchodního styku (tabulka č. 4) se rovnal 18,2 mld. Kč. Došlo v porovnání s minulým obdobím o zvýšení o 8 %. Rovněž závazky po lhůtě splatnosti se zvýšily na 5,2 mld. Kč, zvýšení s 1. pololetím 2012 činilo 43 %. Z hlediska struktury se neuhrazené závazky po splatnosti soustředily zejména ve lhůtách do 30 dnů (36 %) a 31-90 dnů (33 %).

Objem závazků z obchodního styku krajských a městských nemocnic (formy akciových společností a s.r.o.) činil ke konci sledovaného období 4,6 mld. Kč, z toho 40 % (1815 mil. Kč) připadalo na závazky po lhůtě splatnosti.

Tabulka č. 4

Závazky nemocnic z obchodního styku

 

Nemocnice podle zřizovatele

k 30. 6. 2012

k 30. 6. 2013

v milionech Kč

celkem

po splatnosti

celkem

po splatnosti

Ministerstvo zdravotnictví

7855

861

8943

2110

Kraj (příspěvkové organizace)

1452

539

1483

615

Obec, město (přísp. organizace)

414

97

403

99

Jiná práv.osoba, církev

z toho:

krajské, městské obchod. spol.

6940

 

4456

2102

 

1477

7104

 

4592

2350

 

1815

Ostatní centrální orgány

202

29

234

26

Celkem

16 863

3628

18 167

5199

Statistika ÚZIS ČR uvádí další data, která dokreslují hospodaření nemocnic za uvedené období. Pro přehled (tabulka č. 5) proto uvádíme ještě srovnání vybraných ekonomických ukazatelů v jednotlivých krajích. K 30. 6. 2013 vykazují nejvyšší ztráty v hospodaření Hl. m. Praha, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, nejlepší výsledek v hospodaření byl vykázán Plzeňským krajem. 

Tabulka č. 5

Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů k 30. 6. 2013

Kraj

Náklady

Výnosy

HV

Pohled. z obch. styku

Závaz. z obch. styku

 

v milionech Kč

celkem v mil. Kč

po lhůtě splat. v %

celkem v mil. Kč

po lhůtě splat. v %

Hl. m. Praha

16 834

16 442

-392

4162

17

4653

20

Středočeský

4269

4340

71

800

21

1414

44

Jihočeský

3020

3062

41

586

5

381

10

Plzeňský

3431

3528

97

697

7

688

20

Karlovarský

1163

1095

-69

781

4

859

16

Ústecký

3695

3502

-193

728

16

592

30

Liberecký

2411

2344

-67

787

12

371

21

Královéhradecký

3879

3710

-168

922

8

782

23

Pardubický

1859

1809

-49

405

11

576

34

Vysočina

2054

1964

-90

484

7

629

51

Jihomoravský

8893

8515

-378

1766

26

3377

46

Olomoucký

3783

3852

69

750

4

805

6

Zlínský

2288

2049

-239

452

9

1176

46

Moravskoslezský

7244

7146

-98

1514

9

1864

14

Celkem

64 822

63 358

-1464

14 835

14

18 167

29


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí