Autor: Ing. Ivana Břeňková, vedoucí právního a sociálního oddělení OS
28.02.2020, 13:32 / Aktualizace: 28.02.2020, 13:36
Cíl evropského sociálního dialogu: bezpečné prostředí pro zaměstnance i pacienty  

Evropští odboráři z nemocnic a sociálních služeb (EPSU – Evropská federace odborových svazů veřejných služeb, HSS Sektorový sociální dialog pro zdravotnictví a sociální služby) a zaměstnavatelé z nemocnic (HOSPEEM) se sešli 17. prosince 2019 v Bruselu, aby si předali aktuální informace o výsledcích společné práce a dopracovali program pro období let 2020–2022.

Ochrana zaměstnanců před karcinogeny a mutageny

Důležitým bodem k zajištění ochrany zdraví zdravotnických pracovníků je revize Směrnice Evropského parlamentu 2004/37/EC o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenů nebo mutagenů při práci.

Evropa musí mít strategii proti rakovině, která je způsobena vlivy v pracovním procesu. Evropští odboráři, kteří zastupují zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách, trvají na tom, aby byly zajištěny podmínky lepší prevence pro více než 12,7 milionů zdravotnických pracovníků v Evropě. Zdravotničtí pracovníci jsou vystaveni karcinogenním, mutagenním a reprotoxickým nebezpečným lékům.

Uvedené léky jsou nejnebezpečnějšími chemickými rizikovými faktory ve zdravotnictví a některé dokonce nejnebezpečnějšími chemickými látkami, které kdy byly vyvinuty.

Studie prokázaly nebezpečné dopady na zdraví zdravotnických pracovníků. Jsou odhady, že v Evropě je z důvodu vystavení těmto drogám 2200 nových případů leukémie, což způsobuje 1400 dalších úmrtí zdravotnických pracovníků ročně.

Nebezpečná léčiva jsou určena k ničení rychle a nekontrolovaně rostoucích buněk. Léky se používají zejména při léčbě rakoviny, v revmatologii, při léčbě roztroušené sklerózy, psoriáz a podobně. Jejich využití vede k rostoucímu používání těchto léků. Léky bohužel nerozlišují působení na nemocné a zdravé buňky, což má nepříznivé vlivy na zdraví.

Léčiva jsou do nemocnic předávány v prášku nebo ve formě koncentrovaného roztoku, což vyžaduje individuální manipulaci pro každého pacienta, aby mohlo být léčivo podáno jako infuze, nebo injekce. Manipulace s nebezpečnými léčivy je zdravotním rizikem pro zdravotnické pracovníky.

Zatímco pacienti dostávají koncentrované dávky v omezeném počtu léků po stanovenou dobu, zdravotničtí pracovníci mohou být vystaveni dlouhodobě malým dávkám širokého spektra nebezpečných drog.

Řešení je velmi obtížné, legislativní změny by neměly způsobit poškození zdraví pacientů nebo snížit účinnost léčby. Nahrazení nebezpečných drog není technicky možné.

Zaměstnavatelé musí používat uzavřený technologický systém, nebezpečné drogy musí být vyráběny a používány v uzavřeném systému. Musí být zajištěna izolace, používání osobních ochranných prostředků. Ze všech uvedených důvodů se evropští odboráři zapojí do konzultací s Evropskou komisí o revizi směrnice k zajištění ochrany zaměstnanců před nebezpečnými látkami.

Nebezpečné látky musí být z pracovišť odstraněny nebo nahrazeny. Pokud to nebude možné z technických a léčebných důvodů, musí být stanovena ochranná a preventivní opatření.

Ochrana před poraněním ostrými předměty

Další směrnicí k ochraně zaměstnanců je Směrnice č. 2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi zaměstnavateli nemocnic (HOSPEEM) a Evropskou federací odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

Směrnice byla hodnocena z pohledu dopadů na zaměstnance.

Zaměstnavatelé a odboráři se dohodli na nutnosti vyhodnocovat implementaci a dopady na bezpečnost zdravotnických zaměstnanců v jednotlivých státech EU. Prvním krokem byla aktivita a projekt pod názvem Propagace a podpora provádění směrnice o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém sektoru.

K uplatnění směrnice se v roce 2013 konaly tři regionální semináře v Dublinu, Římě a Vídni a konference v Barceloně.

Účelem směrnice je dosáhnout co nejbezpečnějšího pracovního prostředí, předcházet poraněním zaměstnanců, chránit ohrožené zaměstnance, stanovit a zavádět zásady v oblasti hodnocení rizik, prevenci rizik a zaměstnance informovat a školit.

Ke směrnici se budou odbory i zaměstnavatelé na následujících jednáních vracet.

Ochrana zdraví jako priorita programu

Sektorový sociální dialog pro zdravotnictví a sociální služby vychází ve své činnosti z programu EPSU (Akční plán EPSU), v němž ochrana zdraví při práci zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách patří k prioritám. Proto třetím bodem prosincového bruselského jednání bylo rozpracování toho programu.

Kongres evropských odborů veřejných služeb (EPSU) se konal v Dublinu v roce 2019, delegáti schválili Akční plán EPSU pro období 2019–2024. Hlavním mottem je zajistit více a kvalitnějších veřejných služeb pro všechny!

Akční plán EPSU je východiskem pro návrh programu evropských odborářů z nemocničního sektoru a sociálních služeb pro období 2019–2024.

Hlavní priority jsou rozpracovány, propojeny s akcemi a postupy k zajištění.

Program není statickým materiálem, bude možné ho aktualizovat podle aktuálních podmínek a potřeb odborářů. 

Pět hlavních priorit Akčního plán EPSU:

1. Bezpečné a efektivní personální zajištění poskytované péče

2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3. Nové modely a způsoby poskytované péče

4. Účast evropských odborů na rozvoji veřejných služeb

5. Nábor členů odborů

Hlavním cílem v oblasti zdravotnictví a sociálné péče je učinit z EPSU zásadního, odpovědného sociálního partnera, který bude nadále obhajovat práva a důstojné podmínky práce všech zaměstnanců veřejných služeb, včetně zdravotnictví a sociálních služeb.

EPSU bude podporovat všechny kampaně sdružených odborových svazů za rozvoj veřejných služeb a důstojných podmínek práce.

V programu jsou uvedeny konkrétní cíle a činností evropských odborů z nemocničního sektoru a sociálních služeb. Nejde o statický program, ale program, který budou moci odbory uzpůsobit, měnit podle konkrétních podmínek, a to i politických.

Výkonný výbor EPSU každoročně vyhodnocuje a aktualizuje priority práce pro následující období.

Hlavním cílem EPSU je zabezpečit všem občanům Evropy kvalitní veřejné služby.

EPSU schválilo několik velmi důležitých priorit, které vycházejí z potřeb evropských odborů.

Cílem práce odborů v sektoru nemocnic a sociálních služeb je zajištění bezpečnosti, zdraví a sociální jistoty pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách, včetně stanovení potřebného počtu zaměstnanců.

Odborové svazy v jednotlivých zemích se vyzývají, aby se připojily ke kampani za bezpečnost a zajištění potřebného počtu zaměstnanců, aby se připojily na sociální sítě, vyměňovaly si informace, využívaly informace EPSU.

K zabezpečení kvalitních zdravotních a sociálních služeb jsou nutné veřejné finance.

Prioritou EPSU je boj proti privatizaci, komercionalizaci a liberalizaci veřejných služeb, včetně boje proti outsourcingu.

Odbory by se měly připravovat na každoroční akce v rámci dne proti komercionalizaci zdravotní péče. Tímto dnem je 7. duben.

Resort zdravotní a sociální péče nepatří mezi oblasti určené k tržnímu hospodářství.

Odbory musí sledovat dopady Brexitu na veřejné služby, na kvalitu zdravotní a sociální péče.

Prioritou EPSU je zdraví zaměstnanců. Prosazuje se vše, co zajistí zlepšení ochrany zdraví při práci a bezpečnost práce.

Evropské odbory pracují a budou pracovat na dohodě se sociálními partnery o snížení a prevenci muskuloskeletálních poruch (MSD).

Evropské odbory pokračují v práci na odvětvové dohodě o opatřeních proti stresu na pracovišti a eliminaci psychosociálních rizik.

Evropské odbory pokračují v práci proti násilí na pracovišti, a to i ze strany třetích stran, kterými jsou pacienti, rodinní příslušníci.

Odborové svazy v jednotlivých zemích se vyzývají, aby využily a kontrolovaly dodržení Směrnice 2010/32 / EU o prevenci proti poranění ostrými předměty v nemocničním sektoru.

Odborové svazy v jednotlivých zemích se vyzývají na spolupráci při revizi Směrnice 2004/37/EC o karcinogenech a mutagenech zejména z hlediska expozice nebezpečných drog na zdravotnické pracovníky.

Odbory budou spolupracovat na shromažďování důkazů k uznání rakoviny prsu jako nemoci z povolání zejména pro zdravotní sestry ve všech členských státech.

Prioritou EPSU je využít digitalizaci při transformaci veřejných služeb a zaměstnancům zajistit z rozšíření digitalizace co nejvíce benefitů.

S digitalizací souvisí možnosti zavádění nových modelů při poskytování péče. Je nutné se zabývat novými modely při poskytování péče a jejich dopady na zaměstnance.  Zástupci odborů z nemocničního sektoru a sociálních služeb musí mít pozici sociálního partnera, který bude součástí týmů při utváření nových modelů poskytované zdravotní a sociální péče. Bude se pracovat na využití digitalizace, robotizace a umělé inteligence ve vztahu k dopadům na zaměstnance a kvalitu práce.

Prioritou EPSU je posílení kolektivního vyjednávání, sociálního dialogu, zlepšení pracovních podmínek včetně navýšení mezd a platů.

Je nutné posílit uznání pečovatelské práce. Je nutné posílit atraktivitu povolání a profesionalizaci pracovníků.

Odbory z nemocničního sektoru mapují postavení a kompetence zdravotnických asistentů v jednotlivých státech.

Odbory jsou vyzvány, aby využily směrnici o spolupráci s příslušnými evropskými výbory (vyšší inspektoři práce EU) Výbor / SLIC) a agentury (EU-OSHA).

Prioritou EPSU je zajištění kvalitnějších veřejných služeb pro všechny.

K zajištění priority musí odbory spolupracovat se všemi evropskými institucemi, zejména s Evropským parlamentem, Radou EU, Evropskou komisí, jednotlivými komisaři, ostatními insticemi a politickými stranami.

Prioritou EPSU je posílení odborů, členské základny, nábor členů, odborových organizací a odborových svazů.

Evropští odboráři ze zdravotnictví a sociálních služeb se zaměří na kampaně ke zvýšení členské základny k posílení reprezentativnosti.

Odbory jsou otevřené pro organizace, které poskytují zdravotní a sociální péči, včetně soukromých společností.

Foto autorka


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí