Autor: Ing. Jindřiška Chválová
27.06.2014, 08:49 / Aktualizace: 27.06.2014, 08:51
Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2013  

Přinášíme zveřejněné ekonomické údaje nemocnic za období k 31. 12. 2013, tj. přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic. Ekonomické ukazatele jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů a jsou uvedeny souhrnně. Zdrojem prezentovaných dat je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Za období k 31. 12. 2013 vyplnilo a odevzdalo statistické výkazy celkem 163 nemocnic - právnických osob (tabulka č. 1). Subjekty, které z různých příčin údaje nedodaly, však neovlivňovaly podstatným způsobem sledované ekonomické veličiny.

K 31. 12. 2013 činily celkové náklady nemocnic 131,3 mld. Kč, meziročně zaznamenaly mírný růst o 0,4 %. Celkové výnosy se snížily na hodnotu 129,4 mld. Kč, tedy o 1,7 mld. Kč (tj. -1,3 %). Celkově nemocnice vykázaly záporný výsledek hospodaření -1,9 mld. Kč.

Tabulka č. 1

 

Náklady, výnosy, hospodářský výsledek k 31. 12. 2013

Nemocnice podle zřizovatele

Počet

Náklady

Výnosy

Hospodářský výsledek

v milionech Kč

Ministerstvo zdravotnictví

19

61 590

60 707

-882

Kraj (příspěvkové organizace)

23

12 313

12 238

-75

Obec, město (přísp. organizace)

17

5752

5667

-86

Jiná práv.osoba, církev

z toho:

krajské, městské obchod.spol.

101

 

42

48 466

 

33 980

47 630

 

32 831

-836

 

-1148

Ostatní centrální orgány

3

3 195

3 196

1

Celkem

163

131 316

129 438

-1 878

Osobní náklady představují největší nákladovou položku (tabulka č. 2) nemocnic, které v roce 2013 s hodnotou 60,8 mld. Kč (tj. 46,3 % z celkových nákladů) zůstaly na úrovni předchozího roku. Dalším finančně významným druhem nákladů byly náklady na léčiva, u kterých byl zaznamenán meziroční nárůst o 6 %, na celkových nákladech se podílely 13,7 %. Naopak k meziročnímu snížení nákladů došlo u nákladů na prodané zboží o 8,7 %, na celkových nákladech se podílely 5,3 %, a u nákladů na zdravotnické prostředky o 2,3 %, které se podílely na celkových nákladech 12,8 %. 

Významnou skupinu nemocnic zřizovatele „jiná právnická osoba“ představují obchodní společnosti, které jsou ve vlastnictví krajských úřadů a městských samospráv. K 31. 12. 2013 činily náklady 42 krajských a městských nemocnic 34 mld. Kč a na nákladech „soukromých“ nemocnic se podílely 70 %. Výnosy těchto subjektů se rovnaly hodnotě 32,8 mld. Kč a jejich hospodaření skončilo celkově v záporných číslech (-1,1 mld. Kč).

Tabulka č. 2

Vývoj vybraných položek nákladů 2010 - 2013

 

Druh nákladů

2010

2011

2012

2013

v milionech Kč

Náklady na léčiva

15 701

15 894

17 015

18 021

Náklady na zdravot. prostředky

17 639

17 076

17 151

16 758

Náklady na prodané zboží

8183

7866

7631

6969

Náklady na energie

3754

3833

3981

4102

Náklady na služby

10 027

9518

9334

9435

Osobní náklady

56 500

59 504

60 792

60 806

Celkové výnosy nemocnic poklesly k 31. 12. 2013 o 1,7 mld. Kč (tj. -1,3 %). Příjmy nemocnic od zdravotních pojišťoven se snížily proti minulému roku o 2,2 %, v porovnání s rokem 2012 o 1,5 %. Na financování nemocnic se úhrady od zdravotních pojišťoven podílely 81,1 %, v roce 2012 to činilo 81,8 %, tedy meziročně se propadly o 0,7 %. Součástí výnosů nemocnic jsou další položky, výše jejich podílů v roce 2013 činily:

- výnosy mimo zdravotní pojištění = 2,3 %,

- výnosy z prodaného zboží = 6,6 %,

- provozní dotace od zřizovatele = 1,9 %,

- ostatní výnosy = 8,1 %.

Celkově nemocnice vykázaly k 31. 12. 2013 záporný výsledek hospodaření ve výši -1,9 mld. Kč.

Kladný hospodářský výsledek (tabulka č. 3) zaznamenalo 62 % nemocnic (101 nemocnic), došlo ke snížení počtu nemocnic se ziskem o 8,5 % proti minulému období.

Ztrátou ukončilo hospodaření 62 nemocnic (38 %), z nich 28 (45 %) mělo záporný výsledek hospodaření do -10 mil. Kč, do -50 mil. Kč vykázalo dalších 21 nemocnic (34 %) a více než -50 mil. Kč vykázalo 13 nemocnic (21 %).

Tabulka č. 3

 

Rozložení nemocnic podle dosaženého hospodářského zisku

Nemocnice s hospodářským výsledkem

Počet

k 31. 12. 2010

k 31. 12. 2011

k 31. 12. 2012

k 31. 12. 2013

resorty celkem

kladným

110

113

119

101

záporným

v tom:

do -10 mil. Kč

-10,1 až -50 mil. Kč

více než -50 mil. Kč

56

 

32

20

4

54

 

36

13

5

48

 

23

23

2

62

 

28

21

13

Celkový objem pohledávek z obchodního styku (tabulka č. 4) dosáhl k 31. 12. 2013 hodnoty 13,2 mld. Kč a proti stavu roku 2012 se snížil o 9 %. Objem výše pohledávek po prošlé lhůtě splatnosti se oproti stejnému období minulého roku snížil o 12,3 % (1,6 mld. Kč). Polovinu nesplacených pohledávek ve lhůtě tvořily pohledávky po splatnosti do 30 dnů. Z pohledávek po splatnosti připadalo 48 % na pohledávky za zdravotními pojišťovnami, největší část je soustředěna do lhůty 30 dnů po splatnosti.

Celková výše pohledávek z obchodního styku krajských/městských nemocnic – obchodních společností k 31. 12. 2013 byla ve výši 3,1 mld. Kč, z toho 11 % (341 mil. Kč) tvořily neuhrazené pohledávky po splatnosti.

Tabulka č. 4

Pohledávky nemocnic z obchodního styku

Nemocnice podle zřizovatele

k 31. 12. 2012

k 31. 12. 2013

v milionech Kč

celkem

po splatnosti

celkem

po splatnosti

Ministerstvo zdravotnictví

6521

659

6 829

864

Kraj (příspěvkové organizace)

1427

78

976

68

Obec, město (přísp. organizace)

618

102

526

77

Jiná práv. osoba, církev

z toho:

krajské, městské obchod. spol.

5584

 

3712

1152

 

742

4560

 

3 094

565

 

341

Ostatní centrální orgány

328

50

315

55

Celkem

14 479

2042

13 205

1628

           

Celkový objem závazků z obchodního styku (tabulka č. 5) se rovnal 17,4 mld. Kč, došlo v porovnání s minulým obdobím k nárůstu o 1 %. Závazky po lhůtě splatnosti meziročně vzrostly o 32 % na 5,3 mil. Kč, na celkových závazcích z obchodního styku se podílely 31 %.

Z hlediska struktury největší část (36 %) neuhrazených závazků ve lhůtě byla v termínu do 30 dnů, 29 % bylo ve lhůtě 31-90 dnů a 24 % ve lhůtě 91-180 dnů. Závazky po splatnosti vůči dodavatelům léků a zdravotnických prostředků tvořily 59 % nesplacených závazků, většina 40 % byla ve lhůtě do 30 dnů.

Objem závazků z obchodního styku krajských a městských nemocnic (formy akciových společností a s.r.o.) činil ke konci sledovaného období 4,7 mld. Kč, z toho 36 % (1,7 mld. Kč) připadalo na závazky po lhůtě splatnosti.

Tabulka č. 5

Závazky nemocnic z obchodního styku

Nemocnice podle zřizovatele

k 31. 12. 2012

k 31. 12. 2013

v milionech Kč

celkem

po splatnosti

celkem

po splatnosti

Ministerstvo zdravotnictví

8378

1278

9241

2329

Kraj (příspěvkové organizace)

1348

537

1359

549

Obec, město (přísp. organizace)

458

109

409

106

Jiná práv. osoba, církev

z toho:

krajské, městské obchod. spol.

6792

 

4373

2107

 

1557

6186

 

4657

2199

 

1687

Ostatní centrální orgány

194

11

198

166

Celkem

17 171

4043

17 392

5349

           

Statistika ÚZIS ČR uvádí další data, která dokreslují hospodaření nemocnic za uvedené období. Pro přehled (tabulka č. 6) uvádíme ještě srovnání vybraných ekonomickým ukazatelů v jednotlivých krajích ČR.

Nejvyšší ztráty hospodaření k 31. 12. 2013 vykazují Jihomoravský kraj (-625 mil. Kč), Hl. m. Praha (-350 mil. Kč), Ústecký kraj (-334 mil. Kč) a Zlínský kraj (-280 mil. Kč).

Zisk byl vykázán pouze u tří krajů, a to v Olomouckém (100 mil. Kč), Jihočeském (30 mil. Kč) a Moravskoslezském (6 mil. Kč). 

Tabulka č. 6

Vybrané ekonomické ukazatele nemocnic podle krajů k 31. 12. 2013

Kraj

Náklady

Výnosy

HV

Pohledávky

z obchodního styku

Závazky

z obchodního styku

 

v mil. Kč

celkem v mil. Kč

po lhůtě splatnosti v %

celkem v mil. Kč

po lhůtě splatnosti v %

Hl. m. Praha

34 127

33 777

-350

4238

15

4410

29

Středočeský

8738

8653

-85

756

23

1402

32

Jihočeský

6384

6414

30

617

3

501

2

Plzeňský

6971

6898

-73

586

12

667

17

Karlovarský

2365

2240

-125

193

13

216

49

Ústecký

7427

7093

-334

695

18

600

28

Liberecký

4781

4729

-52

596

12

396

26

Královéhradecký

7784

7753

-31

935

8

722

22

Pardubický

3749

3711

-39

324

11

464

29

Vysočina

4078

4058

-21

335

8

566

46

Jihomoravský

17 804

17 179

-625

1418

16

3575

43

Olomoucký

7906

8006

100

729

8

842

6

Zlínský

4586

4306

-280

417

7

1193

55

Moravskoslezský

14 617

14 623

6

1 67

3

1839

15

Celkem

131 316

129 438

-1 878

13 205

12

17 392

31


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí