Autor: Ing. Petr Popule, předseda dozorčí rady OS
09.02.2015, 15:53 / Aktualizace: 09.02.2015, 15:56
Zpráva o činnosti dozorčí rady přednesená na VII. sjezdu OSZSP ČR v Praze 21. 11. 2014  

Ze stanov Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky (čl. 117) vyplývá povinnost dozorčí rady OS informovat nejméně 4 x ročně výkonnou radu OS o svých zjištěních a stanoviscích, zejména k rozpočtu a výsledkům hospodaření odborového svazu za kalendářní rok. Kromě toho má povinnost podat zprávu  sjezdu a celostátní konferenci OS o své činnosti. Ve smyslu uvedených povinností informuje dozorčí rada touto zprávou VII. sjezd OSZSP ČR o svojí práci a jejích výsledcích za celé volební období, tedy od VI. sjezdu našeho odborového svazu, který se uskutečnil v listopadu 2010.

Oproti minulému  volebnímu  období  bylo zvoleno 9 místo původních 7 členů dozorčí rady a 4 náhradníci v pořadí podle počtu hlasů, které při volbě získali. V průběhu volebního období dva zvolení členové dozorčí rady z funkce odstoupili (Jaroslava Zámečníková a František Dufka) a na jejich místa nastoupili náhradnice (Monika Kudrová a Lenka Štěpánková).

Dozorčí rada tedy pracovala v tomto složení:

Miroslav Brůcha, Ivana Doubková, Ing. Petr Popule, RNDr. Miroslav Studený, Ing. Dagmar Valová, Pavel Vobecký, Soňa Vytisková, Monika Kudrová a Lenka Štěpánková.

Na první schůzi nové dozorčí rady, která byla společná s odstupující dozorčí radou, byl v tajné volbě zvolený předsedou dozorčí rady Ing. Petr Popule.

Místopředsedou dozorčí rady byl zvolený RNDr. Miroslav Studený.

Členové DR vytvořili hned na začátku volebního období pracovní skupiny. Každá skupina byla zaměřená na oblast, pro kterou měli její členové odborné a profesní předpoklady.

Vznikla tedy „Skupina  pro kontrolu hospodaření a inventarizaci majetku“, ve které pracovaly Ivana Doubková a Monika Kudrová.

„Skupina pro kontrolu smluv a personální záležitosti“, která pracovala ve složení Miroslav Brůcha a Miroslav Studený.

„Skupina pro ZO OS a pro vyřizování stížností“, kterou tvořily členky Lenka Štěpánková a Soňa Vytisková.

„Skupina pro kontrolu programu OS a činnost krajských rad“. Členy skupiny byli Dagmar Valová a Pavel Vobecký.

Někteří členové dozorčí rady pracovali také v dalších pracovních týmech v ústředí OS, například Miroslav Studený a Ivana Doubková ekonomické komisi, která je odborným poradním orgánem výkonné rady OS, a Ivana Doubková v inventarizační a likvidační komisi. Svého zástupce má dozorčí rada také v dozorčí radě společnosti Bona Serva. Je jím Dagmar Valová a Miroslav Studený, později zvolený předsedou dozorčí rady Bona Serva.

Při řešení složitějších a specifických problémů se však členové dozorčí rady bez ohledu na zařazení do pracovních skupin podíleli na jejich řešení týmovým způsobem. Vyžadovalo to operativní komunikaci s využitím moderních prostředků, především elektronické pošty a mobilních telefonů. Všichni členové dozorčí rady proto využívali především elektronickou poštu a jsou i účastníky Privátní podnikové sítě T-Mobil. Pro svoji činnost měla dozorčí rada k dispozici notebook.

Dozorčí rada se scházela pravidelně jednou v měsíci na oficiálním zasedání v ústředí OS v Praze. Den před tím sem obvykle přijížděli členové pracovních skupin dozorčí rady na OS, aby provedli plánované kontroly, hlavně kontroly hospodaření OS: kontrolu dokladů, pokladny, smluv a dalších materiálů. Tato pravidelná a systematická práce kontrolního orgánu, která není na první pohled vidět, je nezbytná a nenahraditelná proto, aby výkonná rada mohla dostávat od dozorčí rady konkrétní a validní údaje o hospodářské činnosti ústředí a o zjištěných skutečnostech. Výsledky činnosti dozorčí rady dostávala výkonná rada nejen v písemné podobě formou podrobných zápisů z jednání DR, ale také formou ústních komentářů na svých pravidelných jednáních, kterých se vždy účastnil zástupce dozorčí rady, ve většině případů její předseda. Ten zase naopak operativně přenášel aktuální informace z jednání výkonné rady do dozorčí rady. Tento způsob byl časově velmi náročný, protože představoval každých 14 dní osobní návštěvu v ústředí OS, ale ukázal se jako efektivní  a užitečný. Oba nejvyšší volené orgány OS tak byly trvale v přímém kontaktu. K úzké spolupráci přispělo také několik společných pracovních akcí obou orgánů, například společná jednání s krajskými radami a setkávání při příležitosti dalších celostátních akcí.

Přehled činnosti pracovních skupin:

Skupina pro kontrolu hospodaření a inventarizaci majetku: 

Pracovní skupina se systematicky zabývala těmito činnostmi:

1. Hospodaření OS – kontroly:

- účetních dokladů a pokladny – pravidelně v měsíčních intervalech,

- měsíčních pohybů na bankovních účtech a v pokladně OS,

- finančního majetku, např. zůstatků na všech běžných a ostatních účtech OS,

- čerpání rozpočtovaných položek, např. na BOZP, cestovní náhrady, zahraniční cesty funkcionářů a zaměstnanců svazu,

- výdajů na konference, porady předsedů, sekce, sportovní hry apod.,

- výdajů na právní služby pro OS a jeho členy,

- odvodů příspěvků na ČMKOS,

- nákladů na mobilní telefony zaměstnanců  svazu,

- nákladů na právní služby pro OS a jeho členy,

- evidence členské základny,

- plnění a čerpání Zajišťovacího fondu.

2. Inventarizační činnost:

- účast na pravidelných ročních inventurách majetku OS,

- likvidace vyřazeného a přebytečného majetku OS,

- kontroly výnosů z finančního majetku OS.

Skupina pro kontrolu smluv a personální záležitosti:

Pracovní skupina měla na každý rok připravený plán kontrol, který postupně plnila. Kromě toho prováděla namátkové kontroly podle Dozorčí radou aktuálně řešených případů.

1. Kontrola platných smluv, včetně dodatků, mezi OSZSP a Bona Serva:

- na pronájem nebytových prostor v budově Koněvova ul. 54/1107, Praha 3

- na poskytování služeb a provozních nákladů – energie, voda, apod.,

- na ubytování členů OS v prostorách hotelu Bona Serva.

2. Kontrola personálního obsazení OS a čerpání ročních mzdových prostředků v návaznosti na rozpočet OS:

- kontroly pracovních náplní zaměstnanců OS,

- kontroly čerpání prostředků na činnost inspektorů BOZP.

3. Kontrola efektivity smluvních dodavatelských služeb:

- zajišťování internetových služeb,

- zpracování a aplikace programu pro evidenci členské základny (firmy ISSA,cz.),

- prověřování SW– program evidence členské základny,

- spolupráce s advokátní kanceláří v případu Zdravotnické noviny,

- spolupráce s firmou Ing. Topinky na daňové poradenství,

- spolupráce s advokátní kanceláří JUDr. Dominika Brůhy,

- spolupráce s advokátní kanceláří JUDr. Hany Lisé.

4. Bulletin odborového svazu:

- kontrola vyplácených autorských odměn za příspěvky do Bulletinu.

6. Rozpočet OS:

- kontrola čerpání rozpočtu v příslušných kapitolách.

Skupina pro ZO OS a pro vyřizování stížností:

Pracovní skupina nejprve pracovala ve složení Soňa Vytisková a František Dufka, kterého od června 2012 nahradila Lenka Štěpánková.

Většina řešených problémů základních organizací OSZSP ČR se týkala nesprávných odvodů z členských příspěvků, vyplývající z organizačních nedostatků v řešených ZO. Takových základních organizací řešila dozorčí rada za volební období 14.

U dvou základních organizací bylo prověřováno dodržování vnitroodborových předpisů, včetně stanov, volebního řádu a finančního řádu. Z kontrol vyplynuly závěry a doporučení k vyřešení problémů.

Stížnosti členů OS řešila pracovní skupina většinou shromážděním písemných podkladů, jejich analýzou a projednáním v dozorčí radě, která potom zaujala stanovisko k danému problému a stěžovatele písemně vyrozuměla.

Řešení problematiky ZO i stížností bylo ve většině případů řešeno ve spolupráci s příslušným regionálním pracovníkem OS.

Skupina pro kontrolu programu OS a činnost krajských rad:

Členové skupiny spolupracovali s ostatními členy dozorčí rady a průběžně kontrolovali veškeré zápisy z jednání výkonné rady, krajských rad OS a odborných sekcí při výkonné radě, zejména s ohledem na plnění programu OS, náplní činností uvedených orgánů a dodržování formálních náležitostí písemných dokumentů, především zápisů z jednání krajských rad.

Kontrolovali také systém přenosu informací na všech úrovních OS a jeho efektivitu.

V některých případech se činnost skupiny prolínala s činností pracovní skupiny pro ZO a vyřizování stížností.

Vzhledem k profesní odbornosti členů skupiny byl průběžně sledován vývoj, ověřování a funkčnost programu evidence členské základny zejména s ohledem na zavádění Zajišťovacího fondu. Spolupracovali s IT pracovníkem OS.

Kolektivní činnosti dozorčí rady:

Výše uvedená fakta je potřeba doplnil těmi případy, na kterých pracovali členové dozorčí rady společně, mnohdy i po dlouhé období nebo ke kterým se opakovaně vraceli.

Především se dozorčí rada zabývala návrhy připravovaných rozpočtů  tohoto volebního období. Ve spolupráci s ekonomickou komisí se dozorčí rada snažila o jejich optimalizaci už ve stádiu příprav. Diskutovaly se navržené varianty pracovních verzí rozpočtů.

Negativním momentem v uplynulém volebním období při projednávání rozpočtů na příslušný kalendářní rok byl fakt, že konečný návrh rozpočtu nebyl s dozorčí radou konzultován a rozpočet byl výkonnou radou přijat bez tohoto konečného stanoviska dozorčí rady.

Dozorčí rada průběžně kontrolovala plnění rozpočtů. Dozorčí rada měla snahu o maximální efektivnost vynakládaných prostředků OS a na tomto úkolu se v celém období aktivně podílela, například i účastí na společných jednáních s výkonnou radou, účastí na valných hromadách společnosti Bona Serva apod.

Na závěr a pro zajímavost jen několik statistických čísel:

Dozorčí rada se v uplynulém volebním období sešla na 45 řádných jednáních, na kterých se účastnili její členové s průměrnou účastí 83,1 %.

Účast zástupců dozorčí rady na jednání výkonné rady byla 97,7 %.

Dozorčí rada eviduje ve svých zápisech 77 číslovaných úkolů, které byly všechny splněny.

Volební období 2011 – 2014 právě končí a VII. sjezd OSZSP ČR rozhodne, jakým směrem se odborový svaz bude ubírat dál. Změní se složení volených orgánů, nastanou změny i ve vedení svazu. Za každých okolností ale musí dobře fungovat dozorčí rada, která by měla kontinuálně navázat na práci té dosavadní a pokračovat v jejím poslání.


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí