Autor: Dagmar Nováková, Ladislav Kucharský
22.04.2012, 18:46
Úspěšný seminář s místní konzultací v polském lázeňském městečku Polanica-Zdrój  

Projekt EU: Rozvoj zdravotnictví a sociální péče jakožto odvětví budoucnosti prostřednictvím sociálního dialogu a rovnováhy zájmů (VS/2011/0128)

Seminář s místní konzultací v Polsku byl původně naplánován na červen minulého roku a místem konání mělo být Klodzko (česky Kladsko). Avšak z důvodu velmi pozdního uzavření smlouvy s Evropskou komisí jsme ho po společné dohodě přeložili na 24. – 26. února 2012 tohoto roku a místo konání se přesunulo do Polanice.

Organizátor semináře Roman Beczek nás srdečně přivítal na domácí půdě a představil nám teritorium, které patří do jeho působnosti. Vojvodství dolního Slezska je jedním z největších v Polsku a okres Kladsko je nejjižnějším a zároveň největším okresem v tomto vojvodství. Má 166 tisíc obyvatel a samotné město Kladsko má více než 28 tisíc obyvatel. Okres Kladsko má 5 větších měst a jedním z nich je i hostitelská Polanica-Zdrój.

Seminář byl velmi dynamický a hned první téma Popis situace v odvětví zdravotní a sociální péče rozjelo velmi zajímavou diskusi. Jednotlivé delegace informovaly o situaci ve zdravotnictví a sociální péči ve svých zemích.

Česká republika

Kvůli vypovězení smluv zdravotními pojišťovnami zdravotnickým zařízením má od roku 2013 nastat restrukturalizace lůžek, zrušení nevytížených odborných pracovišť v nemocnicích, ale i zrušení nemocnic. Slíbené navýšení mezd a platů vládou pro rok 2012 nebylo v odvětví zdravotnictví naplněno.

Do hry vstoupil i faktor navýšení DPH, který značně zvedl náklady na chod zdravotnických zařízení, což je pro nemocnice velká zátěž.

ČR přijala zákon, na základě kterého si budou pacienti v nemocnici moci vybrat péči, která jim bude poskytovaná. Jedná se o tzv. ekonomicky méně náročnou péči a ekonomicky náročnější péči, na kterou si budou připlácet, případně si výkony hradit.

Sociální služby – byla podána základní informace o struktuře sociálních zařízení. V zařízeních sociálních služeb dochází ve velké míře k porušování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli vůči zaměstnancům. Rovněž dochází ke krácení dotací zařízením ze strany zřizovatelů, což má nejčastěji za následek odejmutí nenárokové složky platů zaměstnancům. OSZSP ČR eviduje snahu vlády zavést v těchto zařízeních změnu odměňování k horšímu.

Polsko

V lednu 2012 se uskutečnily protesty lékařů z důvodu přijetí nového zákona o příspěvcích na léky, který nebyl projednán se sociálními partnery. V současné době probíhají protesty lékárníků, protože pacienti budou za některé druhy léků platit až 100 % jejich ceny! Nemocnice nesmějí využívat úvěry k financování. Připravuje se jejich transformace na obchodní společnosti. Zástupci polských odborů mají odůvodněné obavy z propouštění personálu a ze zhoršení péče o pacienty. Celkově panuje nespokojenost s postupem konzervativní vlády v oblasti zdravotnictví.

Německo

Platby na sociální, zdravotní a sociální pojištění jsou navyšovány, mnoho výkonů u lékařů (např. stomatologické) nebude propláceno ze zdravotního pojištění. Velkým problémem se jeví venkovské regiony z důvodu neschopnosti získat domácí lékaře, jejichž příjmy jsou mnohem nižší než v jiných oblastech zdravotnictví a ve větších městech.

Byla vytvořena Aliance pro dobrou péči, jejímž úkolem je uznat a zatraktivnit práci v jednotlivých ošetřovatelských profesích. Německá vláda se stejně jako vlády sousedních zemí snaží snížit mzdy na úroveň minimální mzdy.

Požadavkem odborů je navýšení mezd o 6,5 %. V příspěvkových organizacích došlo k reálné ztrátě příjmů ve srovnání s podnikatelským sektorem, což odbory chtějí v rámci kolektivního vyjednávání kompenzovat.

Nová kampaň „Odborový reklamní kamion“ – jezdí po území celého Německa a odbory touto formou seznamují občany s tím, že požadavky zaměstnanců ve veřejném sektoru jsou oprávněné. V oblasti sociálních služeb je stálý nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

V Německu pokračuje transformace veřejnoprávních nemocnic na s.r.o.

V oblasti příjmů nemocnic existují velké rozdíly a odbory již nechtějí ustupovat  při kolektivním vyjednávání. Odbory deklarovaly, že již nebudou akceptovat nedostatek finančních prostředků jako důvod na nulové navyšování mezd.

V doplňující informaci popsal Rainer Körösi situaci v nemocnicích v Drážďanech. Občané Drážďan vyslovili souhlas s privatizací klinik.

Rakousko

Odbory dosáhly navýšení mezd o 4 %, ve veřejných službách byly mzdy navýšeny o 2,95 %. Rakouská odborová konfederace (ÖGB) pracuje na konsolidačním rozpočtu země. Rakouská vláda vyhlásila program úspor, které mají dosáhnout více než 5 miliard euro. Vídeň vyhlásila úsporná opatření ve výši 1 miliardy eur.

Úkolem odborům je představit sektor zdravotnictví a sociálních služeb jako rozvojový obor s kvalitními pracovními místy, který poskytuje možnost vytvářet nové a kvalitní pracovní příležitosti. Ve zdravotnictví a sociálních službách pracuje v současnosti téměř 300 tisíc zaměstnanců.

V současnosti byly zrealizovány veřejné protestní akce, kterými zaměstnanci dali najevo, že už si nechtějí nechat líbit zvyšující se tlak. Zákon o konsolidaci rozpočtu způsobí velké problémy, v příštím roce kalkuluje s nulovým navýšením prostředků pro celý tento sektor.

V oblasti sociální péče spolkové země vzájemně proplácejí služby poskytované klientům. Pro celá odvětví jsou uzavírány kolektivní smlouvy vyššího stupně bez ohledu na formu zřizovatele.

Horní Rakousy – místní politická reprezentace rozhodla o úsporách v personální oblasti a úroveň navýšení mezd byla krácena ze 4 % asi na 1 %. Snižováním financování dojde k restrukturalizaci lůžek, pracovní zátěž vzroste, na rozdíl od mezd. Politický vliv je výrazný a tlak politiky na zaměstnavatele je silný, kolektivní smlouva se sjednává se zemským hejtmanem nikoliv se zaměstnavateli. Odbory však pociťují velkou podporu zaměstnanců. 

Slovensko

Na Slovensku se uskutečnil protest lékařů cestou podání výpovědí (4000 lékařů) – čtvrtina lékařů výpovědi nestáhla, vláda vyhlásila nouzový stav. Vládě byla vyslovena nedůvěra a předčasné parlamentní volby budou v březnu 2012. V krizovém období bylo vydáno memorandum LOKu a vlády SR, což přineslo postupné navyšování platů nemocničním lékařům.

Ve stejném období byla iniciována petice sester na zlepšení odměňování. Dosáhly přijetí zákona – sestra po nástupu do praxe, tj. asistentky, obdrží 640 eur, zdravotní sestra po 30 letech praxe má plat 680 eur.

Odbory prosazují navýšení mezd u všech skupin zaměstnanců ve zdravotnictví.

V sociálních zařízeních dochází k přehodnocování potřeb zdravotních sester a jsou přeřazovány na místa ošetřovatelek. Platby státu za pojištěnce budou v roce 2012 nižší!

Byla zastavena transformace zdravotnických zařízení, pokud bude zvoleno stejné složení vlády, transformace nemocnic včetně fakultních bude pokračovat.

V zařízeních sociální péče klesla výše odměňování do období před 15 lety. Od 1. ledna byla zvýšena minimální mzda na 320 eur.

Po úvodním bloku byli účastníci semináře rozděleni do čtyřech pracovních skupin (dvě skupiny za polskou stranu, jedna společná pracovní skupina pro zástupce Německa a Rakouska a rovněž jedna pracovní skupina pro zástupce České republiky a Slovenska.

Pracovní skupiny měly za úkol zjistit odpověď na otázku: Využívá se sociální dialog jako nástroj pro nastavování podmínek odměňování?

Dá se konstatovat, že ve všech pěti zemích je základním prostředkem k dosažení lepších podmínek právě sociální dialog. Vzájemné rozdíly jsou však poměrně velké. Jako příklad se dá použít rozdíl mezi Rakouskem a Českou republikou. V Rakousku je nastavování podmínek odměňování v kompetenci kolektivních smluv vyššího stupně a v České republice je dána úroveň odměňování jednotnými tabulkami, které musí odbory obhájit na celostátní tripartitě.

Druhý den semináře začal praktickou částí a měli jsme možnost setkání s vedením nemocnice v Kladsku a poté následovala prohlídka tří oddělení nemocnice ve třech skupinách.

Na půdě nemocnice (Samodzielny publiczny zaklad opeki zdrowotnej v Kladsku) nás přivítal Roman Beczek a představil nám ředitelku nemocnice, kterou je Mgr. Jadwiga Radziejewska, a starostu okresu Kladsko, kterým je Maciej Awizeń.

Ředitelka nemocnice seznámila přítomné s jednotlivými odbornými odděleními nemocnice a personálním obsazením. V nemocnici pracuje 953 zaměstnanců, z toho cca 350 zdravotních sester a cca 67 lékařů, na 460 lůžek. Nemocnice má několik dalších zařízení v jiných městech okresu Kladsko a také několik externích ambulancí.

Nemocnice pečuje o zaměstnance v oblasti vzdělávání, v současné době si asi 20 % personálu zvyšuje kvalifikaci. Na masivnější vzdělávání chybějí finanční prostředky. Zaměstnancům, kteří si zvyšují kvalifikaci, je poskytováno studijní volno.

V nemocnici působí 6 odborových organizací! Kolektivní smlouva navzdory tomu (anebo právě proto) není uzavřena. Všechny úpravy a ujednání k odměňování a k sociální péči o zaměstnance jsou předem projednány a odsouhlaseny odbory.

Zřizovatelem nemocnice je okres Kladsko v Dolnoslezském vojvodství. Starosta okresu pozdravil přítomné členy delegací a pozval je do okresu Kladsko za možností využití 5 lázeňských objektů a rekreace. Vyslovil velký respekt ke společnému projektu odborů z pěti zemí a vyjádřil se pochvalně ke snaze a možnosti vzájemné výměny zkušeností a informací.

Následovala prohlídka vybraných oddělení kladské nemocnice. Měli jsme možnost prohlédnout si radiologii, laboratoře a kardiologii.

Odpolední program zahájila přednáškou na téma „Vzdělávací aktivity v oblasti dalšího profesního vzdělávání / zvyšování kvalifikace zaměstnanců na příkladu zdravotních sester a porodních asistentek v regionu Wałbrzych“ Dr. Małgorzata Felcenloben.

Dr. Felcenloben uskutečnila vědecký výzkum, týkající se profesního vzdělávání zdravotních sester a porodních asistentek, a na základě zjištění informovala posluchače o výsledcích výzkumu, struktuře účastníků výzkumu aktivního věku a věkové struktuře, struktuře lidských zdrojů – úrovni dosaženého vzdělání, struktuře zaměstnanosti v zařízeních (většina účastníků

ankety pracovala v příspěvkových organizacích). Dále informovala o kladném hodnocení a zlepšení možnosti vzdělávání po vstupu do EU, reformě v Polsku a otázce, zda přispěla k lepšímu vzdělávání, což je dnes vnímáno velmi rozdílně a většina respondentů vyslovila nesouhlas. Také informovala o struktuře dalšího vzdělávání podle pohlaví a zjištění, že 80 % dotazovaných se dále vzdělává.

„Základy činnosti komor zdravotních sester a jejich role v celoživotním vzdělávání zdravotních sester” - to bylo téma, které v dalším bloku přednesla Mgr. Danuta Kasprzyszyn, členka Rady oblastní komory sester a porodních asistentek ve Vratislavi.

Mgr. Kasprzyszyn informovala o vzniku samosprávy zdravotních sester a porodních asistentek. Smyslem jejího vzniku byla ochrana profesních zájmů této skupiny zdravotnických pracovníků.

Ve třetím odpoledním bloku představil stav sociálního dialogu pan Kazimierz Kimso, předseda regionu Dolní Slezsko v NSZZ Solidarność

Pan Kimso informoval o průběhu sociálního dialogu na podnikové, regionální a nadnárodní úrovni.

V rámci celonárodní tripartity velmi často nedochází k dohodě, protože zástupci vlády nejsou ochotni vyslechnout stanoviska sociálních partnerů. Roste nezaměstnanost a velká nezaměstnanost je zejména u mladých občanů (25 – 27 %), což je národní problém. Odbory tento problém chtějí projednat v rámci tripartity, vláda přijímá opatření bez jednání se sociálními partnery.

Na úrovni vojvodství jsou vytvořeny skupiny pro vedení sociálního dialogu, jejichž předsedou je vojvoda. Absentuje existence právních nástrojů při porušování sociálního dialogu, což má za následek, že vláda v Polsku nevede sociální dialog.

V některých odvětvích se daří na podnikové úrovni vést sociální dialog i s kladnými výsledky například v odměňování a sociálních podmínkách. Ve většině případů se toto nedaří, zaměstnavatelé si uvědomují, že při vysoké nezaměstnanosti je případná ztráta zaměstnání pro zaměstnance velmi nežádoucí, a této situace zneužívá. Zaměstnanci ve snaze zachovat si zaměstnání jsou ochotni dělat ústupky ve svých právech.

Následovala diskuse na téma svoboda tisku. Zástupci Polska i České republiky vyjádřili hlubokou nespokojenost s mediálním trhem, probíhá cenzura, občané nejsou informováni pravdivě, informace jsou podávány tendenčně.

Třetí den semináře s konzultací byl zahájen setkáním s vedením Specializovaného zdravotního střediska (SCM) v Lázních Polanica (Polanica-Zdrój) a prohlídka nemocnice v Polanici.

Pan Roman Beczek představil ředitele nemocnice, kterým je  p. Krzysztof Hywrota. Ředitel nemocnice účastníky semináře přivítal a seznámil s poskytovanými zdravotnickými odbornostmi v místní nemocnici. Tato nemocnice je poměrně mladá a byla otevřena před 6 lety. Spádovou oblastí je okres Kladsko a v některých zdravotnických oborech (speciální plastická chirurgie, například korekce rozštěpu patra a rtu) působí i v rámci celého Polska.

V nemocnici je 320 lůžek, 620 zaměstnanců, z toho je 280 zdravotních sester. Zaměstnanci jsou motivováni k dosažení vyššího vzdělání, a tím i vyšší mzdy. Výše mezd je závislá na smlouvě s Národním fondem zdraví (zdravotní pojišťovna).

V současné dobe je aktivně plánována transformace této nemocnice na s.r.o. a očekávají od ní větší možnost nalezení zdrojů financování, například poskytováním komerčních služeb v oblasti plastické chirurgie. S Národním fondem zdraví se nedaří uzavřít smlouvu na všechny výkony, které nemocnice poskytuje. Velkým problémem nemocnice jsou poměrně velmi dlouhé čekací lhůty na operaci – až 8 let.

Každý zaměstnanec nemocnice má možnost vlastního vzdělávání, které hradí zaměstnavatel. Ten však nehradí například specializované kursy v plné výši.

Po krátkém představení následovala prohlídka vybraných oddělení, a to plastické chirurgie, urgentního příjmu a rehabilitační kliniky.

Po prohlídce nemocnice následovala diskuse s ředitelem. Členové rakouské a německé delegace projevili velký údiv nad kamerovým systémem v nemocnici, který monitoruje každý krok zaměstnanců, což by v jejich zemích bylo v rozporu se zákonem. Ředitel to zdůvodnil, že tímto způsobem lze lépe dohlédnout na dobrou péči o pacienty a zároveň se tím brání poměrně častým krádežím.

Zhodnocení závěru semináře nejlépe vystihla Heiderose Förter. Seminář hodnotila vysoce pozitivně a kladně. Z jejích slov vyplynulo, že sociální dialog je těžké vést zejména v České republice a v Polsku. Zároveň ji potěšilo, že v Polsku dochází k otevření odborových svazů, což povede určitě ke zlepšení odborové činnosti ve vztahu vůči politice a politikům, kteří ji dělají na úkor nejslabších.

Vedoucí projektu Mgr. Ladislav Kucharský poděkoval všem účastníkům za aktivní přístup k semináři a vyjádřil naději na další setkání v rámci projektu na závěrečné hodnotící konferenci v Praze.

Foto Ladislav Kucharský

 


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Můj plat/mzda se v roce 2019

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí