Autor: Dagmar Nováková
20.04.2012, 17:44
První seminář projektu „Spící obr“ - Eisenstadt  

V příjemném prostředí rakouského města Eisenstadt se ve dnech 28. – 30. září 2011 konal  mezinárodní seminář s názvem „Vyhovět rostoucí poptávce prostřednictvím vzdělávání většího počtu motivovaných pracovníků“. Účastníkům semináře poskytla velmi příjemnou jednací místnost ve svém sídle Dělnická komora v Eisenstadtu. Konferenci zahájil a přítomné zástupce jednotlivých delegací z Německa, České republiky, Polska, Slovenska a Rakouska přivítal zástupce odborového svazu VIDA Alfred Klair.

Následně účastníky přivítal rovněž prezident Dělnické komory. Seznámil přítomné stručně s historií a současností země Burgenland, ve které se Eisenstadt nachází. Tato země existuje jako samostatná spolková země 90 let.

Tzv. impulzní referát přednesl prof. dr. Günter Flemmich. Představil strukturu zaměstnanců v sociálních službách a ve zdravotnictví. Informoval o zákonné úpravě a připravovaných změnách v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví a sociální péči.

Alfréd Klair doplnil, že společným celoevropským problémem jsou peníze. Trend šetřit, zlevňovat, určité profesní skupiny degradovat, to, co v dřívějším systému dělali kvalifikované síly, v budoucnosti bude dělat méně kvalifikovaný, a tím levnější personál. Roste potřeba nižších ošetřovatelských profesí. To znamená, že dojde k přenášení kompetencí mezi jednotlivými kategoriemi zaměstnanců – tzv. dekvalifikace.

Nosným tématem druhého dne bylo posouzení aktuálního vývoje, respektive stavu a problémů - zvýšení „podílu učňů, respektive účastníků odborného vzdělávání na celkovém počtu zaměstnanců“ a atraktivnosti povolání z důvodu rostoucí poptávky na trhu zdravotnických a pečovatelských služeb. Představení situace v Rakousku – prognózy k potřebě péče, lůžková a ambulantní oblast, pobídky v oblasti vzdělávání a odměňování, nábor migrujících pracovníků - se ujal Alfréd Klair a jednotlivými tématy provázel místopředseda rakouského odborového svazu VIDA Willibald Steinkellner.

Informace o ekonomické situaci Nemocnice Milosrdných bratří v Eisenstadtu přednesl Horst Jany, ředitel nemocnice, kterého doplnila předsedkyně Rady zaměstnanců Katharina Dihanits. Zřizovatelem nemocnice je církev. Přítomní informovali o ekonomické situaci nemocnice, standardech, personální situaci a odborném vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Nemocnice je pověřena závazkem veřejné služby v oblasti zdravotní péče.

Willibald Steinkellner informoval o poskytování sociálních služeb v Rakousku. V pečovatelské službě působí téměř stejné skupiny zaměstnanců jako ve zdravotnictví. V Rakousku je v současnosti 440 tisíc příjemců dávek na péči. Podpora pro potřebné je ve formě peněz, za rok je to 2,1 miliardy euro. Ostatní věcná plnění jsou v institucích a ústavech, kde se připlácí na péči, v současné době celkem asi 4 miliardy euro. Je vedena čilá diskuse, jak bude tato služba poskytována v budoucnosti. Jsou vypracovány odhady, že do budoucna se tato částka zvýší při stejných strukturách na cca 5,6 miliardy, protože poroste počet občanů, kteří tuto službu budou potřebovat.

Alarmující je informace, že 17 % zaměstnanců v sociálních službách je pod průměrným výdělkem! Byla sepsána petice na podporu služeb, ale vláda nemá zájem o stanovisko zástupců zaměstnanců k problematice těchto zaměstnanců. Rakouské odbory požadují do roku 2020 navýšení mezd, aby se vyrovnaly průměrné mzdy. Požadují tyto peníze získat například z dědických daní, požadují rovněž daňovou spravedlnost. 70 % daňových příjmů v Rakousku plyne z příjmů zaměstnanců. Jeden ze sloganů hlásá: „Chceme daňově zatížit majetek a ne zaměstnance“.

V Rakousku se poskytuje 10,5 – 11 % z HDP na zdravotnictví, 12 miliard do systému přispívají pojišťovny. V jednotlivých nemocnicích dochází k nedostatku personálu, chybějí konkrétní čísla, odhady nejsou přesné. Odborový svaz VIDA chce ve veřejném zájmu  vyvolat diskusi o zdravotnictví a sociální péči na evropské úrovni.

V následujícím bloku jednání nám byla představena nemocnice Milosrdných bratří. Jejím správním ředitelem je pan Maurer. Přednesl informaci o přehledu vzniku nemocnic Milosrdných bratří a vývoj v Eisenstadtu. Existuje celkem 8 nemocnic Milosrdných bratří, stále se rozšiřují, v nemocnici v Eisenstadtu je 377 lůžek, 950 zaměstnanců, 9 oddělení.

Finanční toky - financování výkonů, na každého pacienta body v závislosti na výkonech. Občané ekonomicky činní platí sociální připojištění a daně, to jsou největší zdroje, které dotují zdravotní fond. Nemocnice je financována přes zdravotnické fondy a přes zdravotní pojišťovny. Pacient neplatí přímo výkony, probíhá úhrada přes územní zdravotní pojišťovny. Tyto prostředky na financování nestačí. Spolkové země musí vytvářet dodatečné fondy ze zemských a komunálních, například na krytí provozních deficitů. Další prostředky jsou určeny na krytí provozního schodku. V jednotlivých zemích je výše bodu rozdílná. Další příjmy plynou od zřizovatelů.

Poté se uskutečnila prohlídka nemocnice Milosrdných bratří.

Třetí den jednání semináře zahájil Wolfgang Anschütz a tématem dne byla budoucnost zdravotnictví a motivace zaměstnanců ke kvalifikaci. Mathias Maucher z EGÖD – EPSU informoval z pohledu celoevropských odborů o sociálním dialogu, mobilitě na trhu práce, etickém kodexu pro získávání personálu, potřebě podporovat vysokou zaměstnanost ve všech členských zemích. Ve všech zemích by měl být stanoven minimální standard na sociální úrovni, například v oblasti BOZP. EPSU vyvíjejí snahu, aby společné dohody mezi partnery na úrovni EPSU byly dále zpracovány na evropské úrovni do všeobecných dohod. Hlavní témata na evropské úrovni jsou přeshraniční mobilita, migrace pracovní síly.

Následně MUDr. Jiránek, zástupce zaměstnavatelů ČR a zástupce organizace zaměstnavatelů HOSPEEM, informoval o organizaci HOSPEEM. Vznikla v roce 2006, je specializovaná pro zdravotnický sektor a sdružuje zaměstnavatele v rámci Evropské unie. Důvodem je, aby v EU nevznikaly směrnice, které nebyly konzultovány se zaměstnavateli. 

V dalším bloku vystoupila poslankyně Evropského parlamentu Evelin Regner, která je členkou frakce socialistů a demokratů – evropských sociálních demokratů. Pracuje každý den na zastupování zájmů zaměstnanců a odborů. Je členkou právního výboru a výboru pro zaměstnanost a sociální věci. V právním výboru řeší otázky financování, regulace finančního trhu a trhy práce. Informovala o činnosti a úkolech evropského parlamentu, kde je konzervativní většina, která není vždy na straně zaměstnanců, informovala o požadavku  zavést finanční daň na finanční transakce. Je to obecný, ale velmi důležitý akt i pro zdravotnictví a veřejné financování.

V posledním bloku jednání semináře vedoucí projektu Ladislav Kucharský informoval o závěrech jednání řídícího výboru, kde byla uzavřena dohoda na posunu termínu konference v Praze na 18. – 20. 4. 2012 a byla deklarována shoda v pokračování projektu. Problematika nemocničního sektoru byla přesunuta i na sociální služby z důvodu rozšíření perspektivy.

Foto Ladislav Kucharský


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Můj plat/mzda se v roce 2019

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí