Autor: Ing. Jindřiška Chválová, svazová ekonomka
02.02.2017, 14:24 / Aktualizace: 03.02.2017, 13:34
Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2015  

Zdrojem dat tento článek je Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Níže prezentovaná data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku poskytovatelů zdravotních služeb. Výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Každá nemocnice přejímá údaje do výkazu ze svého účetnictví. Pro tento materiál byly použity údaje o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic.

Ekonomické ukazatele jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů a jsou uvedeny souhrnně. Data jsou uvedena v absolutních hodnotách i ve strukturním procentním vyjádření. Ukazatele jsou prezentovány za aktuální období, tj. od počátku roku k 31. 12. 2015, nebo ve víceletém vývoji či meziročním srovnání.

Podle zřizovatele byly nemocnice rozděleny do 5 základních skupin, a to na řízené Ministerstvem zdravotnictví (MZ), krajské (zahrnující jak příspěvkové organizace, tak obchodní společnosti), obecní a městské (s formou hospodaření typu příspěvkové organizace i obchodních společností, řízené jinou právnickou osobou (JPO) a církevní a nemocnice ostatních centrálních orgánů. 

Za období k 31. 12. 2015 vyplnilo a odevzdalo statistické výkazy celkem 135 nemocnic, které poskytují akutní péči. Subjekty, které z různých příčin údaje nedodaly, neovlivnily podstatným způsobem sledované ekonomické veličiny.

K 31. 12. 2015 činily celkové náklady nemocnic 141,6 mld. Kč, meziročně zaznamenaly nárůst o 5,1 %. Největší nákladovou položku nemocnic přestavují osobní náklady, které se meziročně zvýšily o 6,5 %, a v roce 2015 představovaly 46,3 % z celkových nákladů. Další významnou složkou nákladů je spotřeba materiálu, tedy především léčiv a zdravotnických prostředků. Náklady na léčiva se proti roku 2014 zvýšily o 10,4 % a tvořily přes 15 % celkových nákladů. Náklady na zdravotnické prostředky se v porovnání s předchozím rokem zvýšily o necelá 2 %, na celkových nákladech se podílely 12,5 %.

Celkové výnosy k 31. 12. 2015 se zvýšily na hodnotu 141 876 mld. Kč, tedy o 3,7 %. Klíčovým zdrojem příjmů nemocnic jsou platby od zdravotních pojišťoven (ZP). Příjmy nemocnic od zdravotních pojišťoven se meziročně zvýšily o 5,2 % a na financování nemocnic se úhradami podílely 83,1 % (v roce 2014 to bylo 81,9 %). Připomeňme také položku výnosů – provozní dotace od zřizovatele. Z hlediska podílu na celku (kolem 2 %) představuje spíše doplňkový zdroj příjmů nemocnic. 

Celkově nemocnice vykázaly ke konci roku 2015 kladný výsledek hospodaření ve výši 258 mld. Kč. Nákladová rentabilita je v kladných číslech na hodnotě 0,2 %. Jde o poměr hospodářského výsledku k nákladům, který meziročně nedosáhl roku 2014.

Ke konci roku 2015 činily celkové pohledávky z obchodního styku téměř 11 mld. Kč, celkové závazky z obchodního styku dosáhly ve sledovaném roce výše 13,8 mld. Kč.

Podle občanského zákoníku lze sjednat maximálně 60 denní lhůtu splatnosti faktur, za určitých podmínek lze sjednat lhůtu i delší. Pohledávky z obchodního styku nad 60 dnů od data zdanitelného plnění tvořily 8,6 % celkových pohledávek z obchodního styku. Závazky z obchodního styku nad 60 dní se na celkových závazcích z obchodního styku podílely 35,1 %.

Tabulka č. 1

Vývoj vybraných ukazatelů ekonomiky nemocnic

Ukazatel

Vyjádřeno

2012

2013

2014

2015

Nemocnice celkem

v tom:

MZ

krajské

obecní a městské

JPO a církevní

ostatních centrálních orgánů

počet

139

 

19

52

20

45

3

137

 

19

51

20

44

3

138

 

19

51

19

46

3

135

 

19

49

18

46

3

Náklady celkem

z toho: osobní náklady

            léčiva

            zdravotnické prostředky

mil. Kč

 

129 095

59 846

16 958

17 095

129 893

59 939

17 973

16 709

134 767

61 595

19 474

17 333

141 617

65 621

21 493

17 632

Výnosy celkem

z toho: výnosy od ZP

            provoz. dotace od zřiz.

mil. Kč

129 482

106 040

2074

127 960

103 787

2445

136 836

112 096

2919

141 876

117 888

2483

Hospodářský výsledek

mil. Kč

386

-1933

2070

258

Nákladová rentabilita

%

0,3

-1,5

1,5

0,2

 

Tabulka č. 2

Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita nemocnic za rok 2015 podle zřizovatele v mil. Kč

Nemocnice

Počet

Náklady

Výnosy

Hospodářský výsledek

Nákladová rentabilita v %

Nemocnice celkem

v tom:

MZ

krajské

obecní a městské

JPO a církevní

ostatních centrálních orgánů

135

 

19

49

18

46

3

141 617

 

67 335

48 730

7098

15 101

3 353

141 876

 

67 781

48 905

7074

14 853

3 263

258

 

446

175

-24

-248

-90

0,2

 

0,7

0,4

-0,3

-1,6

-2,7

 

Tabulka č. 3

Meziroční porovnání nákladů nemocnic podle druhů zdravotní péče v mil. Kč

 

Rok

 

Celkové náklady

v tom náklady na

lůžkovou

péči

ambulantní

péči

zdravotní dopravu

jinou zdravotní péči

nezdravotní výkony

2014

134 767

61 061

32 502

831

19 087

21 285

2015

141 617

64 148

34 239

750

20 740

21 741

Index

2014=100

 

105,1

 

105,1

 

105,3

 

90,3

 

108,7

 

102,1

Porovnání struktury nákladů nemocnic v %

2014

134 767

45,3

24,1

0,6

14,2

15,8

2015

141 617

45,3

24,2

0,5

14,6

15,4

 

Tabulka č. 4

Meziroční porovnání výnosů nemocnic podle druhů zdravotní péče v mil. Kč

 

Rok

 

Celkové výnosy

v tom náklady na

lůžkovou

péči

ambulantní

péči

zdravotní dopravu

jinou zdravotní péči

nezdravotní výkony

2014

136 836

68 528

36 034

749

17 869

5428

2015

141 876

70 192

38 163

851

20 210

4341

Index

2014=100

 

103,7

 

102,4

 

105,9

 

113,6

 

113,1

 

98,4

Porovnání struktury výnosů nemocnic v %

2014

136 836

50,1

26,3

0,5

13,1

4,0

2015

141 876

49,5

26,9

0,6

14,2

3,8

 

Tabulka č. 5

Pohledávky a závazky z obchodního styku

 

 

Ukazatel

 

 

Vyjádřeno

v/jako

Nemocnice

Rok 2015 celkem

Státní

Nestátní

krajské

obecní a městské

řízené

JPO

Pohledávky z obchod. styku 

z toho: nad 60 dnů 

 

mil. Kč

%

 

10 976

8,6

 

6739

8,6

 

2114

10,2

 

487

4,7

 

1637

7,8

Závazky z obchod. styku

z toho: nad 60 dnů

 

mil. Kč

%

 

13 779

35,1

 

8641

35,4

 

3191

35,0

 

386

15,0

 

1561

38,0


 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. V roce 2017 vychází Bulletin měsíčně a pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí