Autor: Mgr. Lubomír Francl
14.05.2020, 16:41
Zajišťovací fond v prvním čtvrtletí roku 2020  

Také v roce 2020 vyplácí OS svým členům dary ze Zajišťovacího fondu. V prvním čtvrtletí bylo přijato na OS celkem 923 žádostí, schváleno bylo celkem 859 žádostí o dary v celkové výši 724 700 Kč. Oproti prvnímu čtvrtletí roku 2019 došlo k poklesu přijatých žádostí o 54, což bylo způsobeno hlavně poklesem počtu přijatých žádostí v březnu, kdy již naplno vypukla epidemie koronaviru a s tím související vyhlášení nouzového stavu. V dalších měsících je očekáván naopak nárůst přijatých žádostí. Zamítnuto bylo 31 žádostí, což je o 9 méně než ve srovnatelném období roku 2019.

V tabulkách uvedených níže jako soubory ke stažení najdete podrobnou statistiku.

Bohužel se stále opakují stejné důvody pro zamítnutí žádostí. Nejvíce zamítnutých žádostí bylo z důvodu pozdního zaslání žádosti na ústředí odborového svazu a také pro nesplnění podmínek pro přiznání daru ze Zajišťovacího fondu podle platného Statutu. Všechny zamítnuté žádosti uvedené v této kolonce byly zamítnuty proto, že se jednalo o pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu, kdy je ve statutu výslovně uvedeno, že dar nenáleží při dočasné pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Chci vás proto znovu požádat o kontrolu, zda žádost splňuje všechny podmínky dané Statutem Zajišťovacího fondu. Ulehčíte tak práci sobě i zaměstnancům svazu, kteří agendu Zajišťovacího fondu zpracovávají.

Poměrně vysoký počet zamítnutých žádostí z důvodu, že člen již na danou událost v kalendářním roce čerpal, je způsoben i tím, že sice žádost byla odeslána na OS v roce 2020, ale událost (a nárok na čerpání daru) vznikla již v roce loňském, kdy člen již dar z tohoto důvodu čerpal. Rozhodujícím údajem je datum, kdy nárok na čerpání daru vznikl, a ne datum doručení na OS.

Připomínám, že výkonná rada OS 7. dubna schválila v návaznosti na vyhlášení mimořádných opatření a změny v legislativě související s pandemií COVID-19 změnu Statutu Zajišťovacího fondu pro čerpání daru při ošetřování člena rodiny s účinností od 1. 3. 2020.

Nově zní tento článek Statutu Zajišťovacího fondu takto:

h.    Dar při ošetřování člena rodiny

Dar náleží členovi, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

a) ošetřování

  1.         I.            dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
  2.      II.            jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

b) péče o dítě mladší 10 let, protože

  1.         I.            školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v němž denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
  2.      II.            dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v němž denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
  3.    III.            fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v §57 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o nemocenském pojištění, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

V době platnosti mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s epidemií v roce 2020 dar náleží i při ošetřování člena rodiny podle podmínek stanovených zákonem 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Dar se poskytne, pokud ošetřování člena rodiny trvalo déle než 6 kalendářních dnů. Dar se poskytne ve výši 700 Kč jedenkrát v kalendářním roce.

Žádost o dar při ošetřování člena rodiny se podává na předepsaném formuláři, přílohou žádosti je kopie dokladu o trvání nebo ukončení potřeby ošetřování (péče), kde je uveden žadatel o dávku. Žádost musí být doručena ústředí OS nejpozději do 3 měsíců ode dne vystavení tohoto dokladu.

c) Dar náleží i při ošetřování člena rodiny v podpůrčí době dávky nemocenského pojištění Dlouhodobé ošetřovné.

V praxi to znamená, že o dar při OČR může žádat i člen, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let věku.

Žádosti se podávají stejným způsobem jako dosud (k žádosti se připojí doklad o OČR).

Výkonná rada také schválila s účinností od 1. 3. 2020 navýšení daru při pracovní neschopnosti na 900 Kč a navýšení daru při narození dítěte na 2500 Kč.

Připomínám, že již v únoru byly schváleny úpravy týkající se příloh k žádosti o dar při pracovní neschopnosti způsobené změnami v souvislosti se zavedením e neschopenky. Upravený text zní nyní takto:

Žádost o dar při dočasné pracovní neschopnosti se podává na předepsaném formuláři, přílohou žádosti je kopie dokladu o trvání (Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – Průkaz práce neschopného pojištěnce, nebo potvrzení zaměstnavatele) nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti žadatele.

V souvislosti se všemi výše uvedenými změnami byly upraveny formuláře žádostí o dar. Chci vás proto znovu požádat, abyste si z našich webových stránek stáhli nové formuláře a používali jen ty.

Děkuji všem za jejich současné obětavé nasazení a věřím, že všechny výše uvedené úpravy týkající se čerpání darů ze Zajišťovacího fondu pomohou našim členům snáze zvládnout toto nelehké období.Soubory ke stažení

 

zpět

Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí