Pro kolektivní vyjednávání

Už jste nám zaslali vaši uzavřenou kolektivní smlouvu?

S příchodem léta se každým rokem na vás obracíme s žádostí o zaslání platné kolektivní smlouvy. Nejinak je tomu i letos.

Mnozí z vás nám uzavřenou kolektivní smlouvu již zaslali. Těm mnohokrát děkuji. Protože ovšem potřebujeme znát informace o stavu kolektivního vyjednávání ve všech zařízeních, ve kterých působí odbory, žádáme vás o zaslání platné kolektivní smlouvy na rok 2021. Data uvedená v těchto smlouvách poslouží ke statistickému zpracování nejen našemu svazu, ale i celé ČMKOS, potažmo Ministerstvu práce a sociálních věcí.

I díky vašim informacím můžeme reálně argumentovat při přednášení požadavků na zvyšování platů a mezd, usilování o bezpečnější a lepší pracovní prostředí a podobně. Data obsažená v kolektivních smlouvách jsou pro naši práci nepostradatelná a nenahraditelná. Proto vás žádáme o jejich poskytnutí.

Platné kolektivní smlouvy včetně všech jejich součástí a příloh zasílejte, prosím, elektronicky na e-mailovou adresu kuban.kamil@cmkos.cz, případně poštou na adresu odborového svazu.

Děkujeme!

Kamil Kubáň

Základní činností odborové organizace u zaměstnavatele je kolektivní vyjednávání vedoucí k uzavření kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva jako dohoda mezi zaměstnavatelem na straně jedné a odborovou organizací jako zástupcem všech zaměstnanců na straně druhé má upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží. Zásadní součástí kolektivního vyjednávání je jednání o odměňování zaměstnanců (platech/mzdách).

Postup při uzavírání kolektivní smlouvy:

● Vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu kolektivní smlouvy jednou ze smluvních stran, tj. buď odborářů, kteří reprezentují všechny odborové organizace, které u zaměstnavatele působí a které jednají ve vzájemné shodě nebo zaměstnavatele. Doporučujeme, aby návrh předkládala odborová organizace a tím určila základ pro vyjednávání.

Smluvní strana je povinna na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se k těm návrhům, které nepřijala.

Následují osobní jednání o obsahu kolektivní smlouvy, uzavření kolektivní smlouvy je pak výsledkem dohody obou smluvních stran. V případě problematického vyjednávání může odborová organizace využít právní pomoc či ekonomickou konzultaci právního a sociálního oddělení Odborového svazu.

● Zaměstnanec má právo předkládat podněty ke kolektivnímu vyjednávání o kolektivní smlouvě a má právo být informován o průběhu tohoto vyjednávání. Účastníci kolektivní smlouvy jsou povinni s obsahem kolektivní smlouvy seznámit zaměstnance nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

● Smluvní strany archivují kolektivní smlouvu po dobu nejméně 5 let.

● Zákoník práce ani další pracovněprávní předpisy nestanoví povinný obsah kolektivních smluv. Obsah kolektivní smlouvy není určen žádným právním předpisem a je výsledkem především kolektivního vyjednávání. Obsah kolektivní smlouvy se praxí ustálil na několika částech: odměňování, hospodářský výsledek a finanční ukazatele organizace, dále pracovněprávní vztahy, BOZP, sociální podmínky zaměstnanců, vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.

Další informace viz rubrika Právo.

 
05.02.2020, 17:33 / Aktualizace: 05.02.2020, 17:34

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

více informací
22.02.2018, 13:58 / Aktualizace: 22.02.2018, 14:10

Změny v oblasti odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců v roce 2018

I když nebyla schválena velká novela zákoníku práce, neznamená to, že rok 2018 nepřinese v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců žádné změny.

více informací
14.02.2018, 13:47 / Aktualizace: 14.02.2018, 13:47

Změny předpisů pro kolektivní smlouvy 2018

V souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy zahájit jednání o uzavření smlouvy nové.

více informací
14.02.2018, 13:31 / Aktualizace: 14.02.2018, 13:38

Kolektivní vyjednávání – postup stanovený zákonem

Přístup zaměstnavatelů ke kolektivnímu vyjednávání bývá někdy velmi inovativní a tvůrčí. Někteří ani netuší, že jde o proces relativně striktně upravený zákonem.

více informací
18.01.2018, 15:11

Pozor na krácení příspěvků z FKSP a sociálního fondu

Někdo krátí daně, někdo zaměstnance v jejich nárocích a právech. Momentálně se mi jedná o krácení příspěvků ze sociálního fondu nebo z fondu kulturních a sociálních potřeb (fond).

více informací
30.10.2017, 13:30 / Aktualizace: 30.10.2017, 13:32

Upravte si v kolektivní smlouvě ujednání o celoživotním vzdělávání

V důsledku změn zákona o získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče je nutné zkontrolovat a upravit mnoho KS.

více informací
19.07.2017, 08:19 / Aktualizace: 19.07.2017, 08:22

Na co lze přispívat a co lze hradit z FKSP

Do kolektivní smlouvy jsme chtěli doplnit možnost nákupu vstupenek do nového aquaparku. Zaměstnavatel však tvrdí, že to není možné, že to FKSP neumožňuje, leda přes poukázky.

více informací
03.02.2017, 13:41 / Aktualizace: 11.02.2017, 13:44

FKSP v roce 2017

Dne 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

více informací
11.02.2017, 13:50 / Aktualizace: 11.02.2017, 13:53

Prodloužení platnosti kolektivní dohody vyššího stupně

Také na letošní rok byla prodloužena kolektivní dohoda vyššího stupně, která byla dne 22. prosince 2015 uzavřena mezi vládou na straně jedné a čtyřmi odborovými svazy straně druhé.

více informací
03.02.2017, 13:23 / Aktualizace: 21.11.2017, 12:36

Přehled změn v oblasti odměňování zaměstnanců od začátku roku 2017

Na začátku každého roku dochází ke změně řady právních předpisů, které úzce souvisí se zaměstnáváním. Zatím k nejpodstatnějším změnám dochází v oblasti odměňování.

více informací
03.05.2016, 12:19 / Aktualizace: 03.02.2017, 13:20

Změny v sociálním zabezpečení od 1. ledna 2016

Rok 2016 přináší změny, které bychom měli dobře znát, abychom při kolektivním vyjednávání ve zdravotnictví či sociálních službách byli připraveni a schopni odpovědně hájit práva zaměstnanců.

více informací
25.02.2016, 13:51 / Aktualizace: 25.02.2016, 14:04

O kousek vyšší příděl do FKSP

Dne 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

více informací
27.06.2014, 08:35 / Aktualizace: 27.06.2014, 08:36

Vybrané otázky k činnosti odborové organizace

Odborovou organizaci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky mohou založit tři osoby, které splňují podmínky členství podle stanov OS.

více informací
03.03.2014, 15:09 / Aktualizace: 03.03.2014, 15:11

Změny v kolektivním vyjednávání

Připravuji novou kolektivní smlouvu na rok 2014. Zajímalo by mě, zda došlo k nějaké zásadní změně.

více informací
23.10.2013, 10:04 / Aktualizace: 23.10.2013, 10:26

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012

Pro rok 2014 k podzimnímu kolektivnímu vyjednávání jsme pro základní odborové organizace připravili poslední uveřejněné srovnání úrovně platů a mezd ve zdravotnictví v roce 2012.

více informací
07.02.2013, 20:51

Stupnice platových tarifů - pro podnikatelskou sféru k využití při kolektivním vyjednávání

Nařízením vlády č. 448/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012 došlo k rozšíření příloh, podle kterých lze zaměstnance ve veřejných službách a správě zařadit do stupnic platových tarifů.

více informací
07.02.2013, 20:25 / Aktualizace: 07.02.2013, 20:59

Máte pro kolektivní vyjednávání o platech a mzdách dost informací?

Abychom při nelehkých chvilkách kolektivního vyjednávání napomohli našim předsedkyním a předsedům odborových organizací, připravili jsme přehled, jak se vyvíjely platy a mzdy.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí