ZAJIŠŤOVACÍ FOND  

Změny ve využívání Zajišťovacího fondu od 1. 2. 2021

Výkonná rada OS na svém jednání dne 16. února 2021 schválila několik úprav Statutu Zajišťovacího fondu s platností od 1. 2. 2021.

Pro žádost o dar při pracovní neschopnosti a hospitalizaci není nutné dokládat, že pracovní nebo hospitalizace nebyla z důvodu nemoci z povolání. Vzhledem k současné situaci je řízení o uznání nemoci z povolání časově náročné, a pokud by žadatel čekal na vyjádření, mohl by zmeškat lhůtu pro podání žádosti. Proto byla tato podmínka ze Statutu Zajišťovacího fondu vypuštěna.

Další změnou je úprava podmínek pro přiznání daru při úmrtí člena, kde ustanovení, že o příspěvek může žádat manžel/manželka, registrovaný partner / registrovaná partnerka se kterými žil člen ve společné domácnosti, je nahrazeno formulací, že o dar může žádat osoba blízká (§22 občanského zákoníku). Dochází tedy k rozšíření možných žadatelů o dar. Stále ovšem platí, že dar se poskytne jen jedné pozůstalé osobě.

Ostatní ustanovení Statutu Zajišťovacího fondu včetně formulářů žádostí zůstávají nezměněná.

Změna Statutu Zajišťovacího fondu po dobu epidemie COVID-19

Výkonná rada OS schválila 7. dubna 2020 v návaznosti na vyhlášení mimořádných opatření a změny v legislativě v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 změnu Statutu Zajišťovacího fondu pro čerpání daru při ošetřování člena rodiny.

Nově zní tento článek Statutu Zajišťovacího fondu takto:

 

Dar náleží členovi, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

a)   ošetřování 

  1.         I.            dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
  2.      II.            jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

b)   péče o dítě mladší 10 let, protože 

  1.         I.            školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v němž denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
  2.      II.            dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v němž denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo 
  3.    III.            fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v §57 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o nemocenském pojištění, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

V době platnosti mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s epidemií v roce 2020 dar náleží i při ošetřování člena rodiny podle podmínek stanovených zákonem 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Dar se poskytne, pokud ošetřování člena rodiny trvalo déle než 6 kalendářních dnů. Dar se poskytne ve výši 700 Kč jedenkrát v kalendářním roce.  

Žádost o dar při ošetřování člena rodiny se podává na předepsaném formuláři, přílohou žádosti je kopie dokladu o trvání nebo ukončení potřeby ošetřování (péče), kde je uveden žadatel o dávku. Žádost musí být doručena ústředí OS nejpozději do 3 měsíců ode dne vystavení tohoto dokladu.

c)    Dar náleží i při ošetřování člena rodiny v podpůrčí době dávky nemocenského pojištění Dlouhodobé ošetřovné.

 

V praxi to znamená, že o dar při OČR může žádat i člen, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo13 let věku.

Žádosti se podávají stejným způsobem jako dosud (k žádosti se připojí doklad o OČR).

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se, prosím, na místopředsedu odborového svazu Lubomíra Francla: francl.lubomir@cmkos.cz

***

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Zajistit ještě účinnější pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích – to je hlavní příčinou založení Zajišťovacího fondu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR i jeho hlavním cílem.

Všechny potřebné formuláře, metodické pokyny a další podrobnosti najdete níže jako soubory ke stažení. Za nimi následují aktuální informace související se Zajišťovacím fondem a jeho čerpáním.

Solidární příspěvek členů do zajišťovacího fondu umožní, aby našemu kolegovi - členovi, který se dostal do těžké životní situace, byla poskytnuta pomoc.

Podobný solidární fond má většina odborových svazů.


Soubory ke stažení

 

 

Další články

15.03.2021, 19:06

Zajišťovací fond v roce 2020

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2020 celkem 3806 žádostí, což je nárůst oproti roku 2019 o 907 žádostí.

více informací
12.02.2021, 21:46 / Aktualizace: 12.02.2021, 21:48

Zajišťovací fond v prvním pololetí roku 2020

V období od 1. ledna do 30. září 2020 bylo na ústředí OS zaevidováno 2572 žádostí o dar ze Zajišťovacího fondu, schváleno bylo 2381 žádostí, což je o 246 žádostí více než za stejné období roku 2019.

více informací
14.05.2020, 16:41

Zajišťovací fond v prvním čtvrtletí roku 2020

Také v roce 2020 vyplácí OS svým členům dary ze Zajišťovacího fondu. V prvním čtvrtletí bylo přijato na OS celkem 923 žádostí, schváleno bylo celkem 859 žádostí o dary v celkové výši 724 700 Kč.

více informací
23.04.2020, 13:10

Zajišťovací fond v roce 2019

Jako každoročně bych vás chtěl informovat o využívání Zajišťovacím fondu, nyní celkově za rok 2019. Do ZF přišlo v roce 2019 celkem 2897 žádostí, což je nárůst oproti roku 2018 o 270 žádostí.

více informací
25.07.2019, 10:49

Zajišťovací fond v období od ledna do konce června 2019

Zajišťovací fond i v roce 2019 slouží našim členům stejně jako v minulých letech. V období od ledna do konce června 2019 bylo na OS přijato 1762 žádostí.

více informací
11.03.2019, 17:53 / Aktualizace: 11.03.2019, 17:57

Zajišťovací fond v roce 2018

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2018 celkem 2627 žádostí, meziroční nárůst činil oproti roku 2017 125 žádostí.

více informací
05.03.2019, 18:27

Změny v Zajišťovacím fondu od 1. 3. 2019

Výkonná rada odborového svazu se na svém jednání 12. února zabývala úpravami Statutu Zajišťovacího fondu a schválila nové znění Statutu Zajišťovacího fondu platné od 1. 3. 2019.

více informací
06.09.2018, 13:30 / Aktualizace: 06.09.2018, 13:31

Zajišťovací fond v období od ledna do konce června 2018

V období od začátku roku 2018 do konce června 2018 bylo na odborovém svazu přijato 1677 žádostí o dary ze Zajišťovacího fondu. Schváleno bylo 1570 žádostí,

více informací
22.02.2018, 12:58

Výkonná rada změnila Statut Zajišťovacího fondu a zvýšila dva dary

Výkonná rada na svém jednání 13. února schválila změny ve Statutu Zajišťovacího fondu a zvýšila hodnotu dvou darů, a to daru při ošetřování člena rodiny a daru při narození dítěte.

více informací
22.02.2018, 14:36 / Aktualizace: 22.02.2018, 14:41

Zajišťovací fond v roce 2017

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2017 celkem 2502 žádostí, schváleno bylo 2318 žádostí a zamítnuto bylo 133 žádostí. Proplaceno bylo 2301 žádostí v celkové výši vyplacených darů 1 713 400 Kč.

více informací
30.10.2017, 13:09 / Aktualizace: 22.02.2018, 12:59

Pomoc ze Zajišťovacího fondu se týká i živelní pohromy!

V souvislosti s vichřicemi, které nás postihují, vám připomínáme, že v oprávněných případech je možné, aby si členové OS, kteří utrpěli škodu, požádali ze Zajišťovacího fondu o dar při živelní pohromě.

více informací
04.01.2018, 14:07

Zajišťovací fond v období od ledna do konce září 2017

V období od 1. ledna do 30. září bylo zaevidováno na OS 1962 žádostí, schváleno bylo 1833 žádostí, zamítnuty byly 104 žádosti a 24 žádostí je ještě v řešení.

více informací
25.10.2017, 13:16 / Aktualizace: 25.10.2017, 13:18

Zajišťovací fond v období leden až květen 2017

Zajišťovací fond také v roce 2017 slouží našim členům stejně jako v minulých letech. V období leden – květen 2017 bylo na OS přijato 1351 žádostí.

více informací
04.04.2017, 13:39 / Aktualizace: 04.04.2017, 13:44

Změny v Zajišťovacím fondu od 1. 4. 2017

Výkonná rada OS na svém jednání dne 10. března 2017 rozhodla o změnách Statutu Zajišťovacího fondu od 1. dubna 2017, které povedou k lepší komunikaci a operativnějšímu vyřizování žádostí o dar ze ZF.

více informací
13.03.2017, 12:05 / Aktualizace: 13.03.2017, 12:08

Zajišťovací fond v roce 2016

Zajišťovací fond v roce 2016 přijal 2 468 žádostí, z toho zaúčtováno bylo 2 321 žádostí, na které byly schváleny dary v celkové výši 1 683 082 Kč.

více informací
16.01.2017, 13:38 / Aktualizace: 04.04.2017, 13:42

Změny v Zajišťovacím fondu od 1. 1. 2017

Výkonná rada OS na svém jednání dne 13. 12. 2016 rozhodla o změnách Statutu Zajišťovacího fondu, které platí od 1. ledna 2017.

více informací
07.11.2016, 13:28 / Aktualizace: 07.11.2016, 13:43

Čerpání Zajišťovacího fondu k 30. září 2016

Počet žádostí se v letošním roce oproti roku 2015 poměrně významně zvyšuje. Od začátku roku do konce září 2016 bylo na OSZSP ČR evidováno 1934 žádostí, což je stejný počet jako za celý rok 2015.

více informací
07.07.2016, 09:51 / Aktualizace: 07.07.2016, 10:11

Zajišťovací fond se rozrůstá

Od začátku roku do konce května 2016 bylo na OSZSP ČR evidováno 1225 žádostí o dar ze Zajišťovacího fondu, z nich bylo 1043 schváleno a 59 zamítnuto.

více informací
22.04.2016, 08:03 / Aktualizace: 22.04.2016, 08:06

Zajišťovací fond v prvním čtvrtletí roku 2016

Také v letošním roce vyplácí OS svým členům dary ze Zajišťovacího fondu. V prvním čtvrtletí bylo na OS evidováno 737 žádostí, což je o 88 žádostí více než v prvním čtvrtletí roku 2015.

více informací
25.02.2016, 14:31 / Aktualizace: 25.02.2016, 14:36

Zajišťovací fond v roce 2015 - souhrnná informace

Do Zajišťovacího fondu přišlo v roce 2015 celkem 2063 žádostí, což je o 333 více než v roce 2014. Schváleno bylo celkem 1927 žádostí (o 420 více než v roce 2014) a zamítnuto bylo 91 žádostí (o 27 více).

více informací
06.01.2016, 08:11 / Aktualizace: 06.01.2016, 08:17

Zajišťovací fond od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015

Zajišťovací fond přijal za období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015 již 1715 žádostí, z toho schváleno bylo 1636 žádostí, na které byly vyplaceny dary v celkové výši 1 069 100 Kč.

více informací
10.10.2015, 18:42 / Aktualizace: 14.10.2015, 08:37

Čerpání darů ze Zajišťovacího fondu k 30. 9. 2015

K 30. 9. 2015 bylo na Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR za rok 2015 evidováno 1605 žádostí o čerpání darů ze Zajišťovacího fondu.

více informací
20.07.2015, 14:49 / Aktualizace: 20.07.2015, 14:53

Více než 1000 členů OS už letos dostalo dar ze Zajišťovacího fondu!

Od začátku roku 2015 došlo na OS celkem 1120 žádostí o dar ze Zajišťovacího fondu OS. K 9. 6. 2015 bylo kladně vyřízeno 1006 žádostí, což je oproti roku 2014 nárůst o 99 %.

více informací
23.04.2015, 13:39

Zajišťovací fond pomáhá stále víc, ale odborová organizace musí plnit své povinnosti

Po pozvolném rozjezdu v prvním čtvrtletí v roce 2014 se počet žádostí postupně zvyšoval, až dosáhl za rok 2014 celkem 1730 žádostí.

více informací
23.04.2015, 13:34

Co nám přinesl Zajišťovací fond?

Především poskytnutí pomoci odborářům, kteří se dostali do těžké životní situace.

více informací
21.10.2014, 22:11

Zajišťovací fond – rekapitulace po třech čtvrtinách roku

Vážené členky, vážení členové OSZSP ČR, opět přinášíme podrobnější a zejména naprosto aktuální přehled našeho Zajišťovacího fondu a jeho fungování.

více informací
27.08.2014, 18:47 / Aktualizace: 28.08.2014, 13:23

Zajišťovací fond – jedeme na plný plyn a praxe přináší první malou úpravu

Tentokrát se budeme spíše věnovat změnám, které přináší život do fungování chodu Zajišťovacího fondu. Současná vláda zrušila hned v úvodu svého mandátu regulační poplatky za pobyt v nemocnicích.

více informací
23.06.2014, 08:33

Zajišťovací fond – máme za sebou téměř celé pololetí!

Vážené členky, vážení členové OSZSP ČR. Opět přinášíme podrobnější a zejména naprosto aktuální přehled našeho Zajišťovacího fondu a jeho fungování.

více informací
20.05.2014, 14:55 / Aktualizace: 20.05.2014, 14:56

Zajišťovací fond – po prvním kvartálu

Přinášíme sumarizaci prvního kvartálu výplatního období Zajišťovacího fondu a informaci, jak se nám v práci se Zajišťovacím fondem (ZF) daří.

více informací
18.02.2014, 14:50

Zajišťovací fond – první dny ostrého provozu

Těší nás, že je o členství ve fondu poměrně velký zájem, ale je rovněž potřebné říct, že se potýkáme se spoustou chyb a různých zmatků, které nám komplikují práci.

více informací
18.02.2014, 14:56 / Aktualizace: 18.02.2014, 14:56

Dar při hospitalizaci zůstává zachován

Výkonná rada se 10. února zabývala Zajišťovacím fondem odborového svazu, jeho plněním i přípravami na vyplácení darů. Řešila také, co s dary při hospitalizaci, když byly zrušeny poplatky při hospitalizaci.

více informací
02.09.2013, 13:04 / Aktualizace: 02.09.2013, 13:23

První hodiny zajišťovacího fondu

Vážené členky, vážení členové OSZSP ČR! V těchto dnech se nám rozjíždí práce se Zajišťovacím fondem a zdá se, že to bude práce hodně těžká a nadmíru mravenčí. Chodí nám první seznamy a taky už naběhly první platby.

více informací
02.09.2013, 13:21 / Aktualizace: 02.09.2013, 13:24

Také se vám to honí hlavou?

Velmi dlouho jsem váhal, zda si můžu při svém věku 35 let dovolit napsat zamyšlení či úvahu, které se budu věnovat v tomto svém příspěvku. Souvisí s prací odboráře.

více informací
 
Přidat RSS kanál

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

Zajišťovací fond Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR = pomoc členům odborového svazu v těžkých životních situacích.


Bulletin

Bulletin OS zdravotnictví a sociální péče ČR je určený funkcionářům i členům odborových organizací. Bulletin vychází měsíčně, od roku 2017 pouze v elektronické verzi.OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
OS a hotel BONA SERVA nabízejí skvělé ceny ubytování se snídaní v Praze + BONUS pro vás
http://www.bona-serva.cz
Benefitní portál ČMKOS Odbory Plus Výhodnější služby a nákupy odborářům, včetně nových členů, nabízí portál Českomoravské konfederace odborových svazů Odbory Plus www.odboryplus.cz


Kalendář akcí


Osobních ochranných prostředků v práci

Archiv anket > Celkem hlasovalo: 12 lidí