Co nás čeká v roce 2020?

Resorty zdravotnictví a sociálních služeb patří mezi veřejné služby, a proto naše pozice a vyjednávání v nich nejsou vůbec jednoduché. Opakovaně se otevírají diskuze, jaký rozsah mají veřejné služby lidem poskytovat, co má být solidárně hrazeno státem a také se opakovaně diskutuje, jak mají být odměňovaní zaměstnanci, kteří veřejné služby poskytují. Odborový svaz rozsah nároku na poskytování veřejných služeb opakovaně ovlivňoval a ovlivňuje. V minulosti jsme se postavili proti privatizaci zdravotních pojišťoven, proti odstátnění fakultních nemocnic a také proti změně odměňování.

Mnoha lidem může připadat, že současná situace je v oblasti veřejných služeb stabilní. Zdání ovšem klame. V úterý 10. prosince se v pražském Hotelu Olšanka konala celostátní porada zástupců odborových organizací našeho odborového svazu a LOK-SČL z nemocnic. Sešlo se na ní 110 zástupců odborových organizací z celé republiky. Pozvaní zástupci Ministerstva zdravotnictví se vyjadřovali k personální krizi, hovořilo se o jejich příčinách a také byly představené návrhy a kroky ministerstva, které by měly stabilizovat zaměstnance ve zdravotnictví.

Ministerstvo: finanční ocenění jako motivace je překonané!

Jeden z okruhů, které ministerstvo vnímá jako velmi významné, je systém odměňování. A tady jsme s ministerstvem v zásadním rozporu. To, že bychom se mohli, pokud se nebudeme bránit, dočkat zásadní změny, měla ve své prezentaci uvedené i náměstkyně ministra Alena Šteflová. Citace z prezentace: Představa, že motivací ke kvalitní práci je pouze finanční ocenění, je překonaná. Účinnou motivací jsou vyšší kompetence, autonomie, uznání a zajištění odpovídajícího pracovního prostředí. MZ se proto chce posunout od plošného navyšování administrativní formou tarifních tabulek k daleko spravedlivějšímu systému odměňování, který bude založen na hodnocení konkrétního pracovníka a jeho výkonu v prostředí dané nemocnice.“

Co na to odbory?

Finanční ohodnocení je pro každého zaměstnance zásadní. V supermarketu slovy, že jsem zdravotní sestra a práci dělám ráda, nákup nezaplatím. Platy a mzdy a vyjednávání o jejich zvýšení je zásadní i pro odborový svaz.

Vyšší kompetence: v situaci, kdy personální vyhláška umožňuje, aby sestra pečovala až o 45 pacientů a normou je péče o 30 pacientů, je jakékoliv další zvyšování kompetencí jen nakládání dalších úkolů na bedra sester. Zvýšení kompetencí ano, ale za situace, že zvýšíme počty zdravotníků a také jejich odměnu za zvýšení náročnosti práce.

Zlepšení pracovního prostředí prosazujeme léta. Naši inspektoři BOZP pomáhají, kde je potřeba.

Odbory: finanční ocenění je zásadní a tarify jsou třeba!

Na návrhy Ministerstva zdravotnictví odborový svaz reagoval také ve svých připomínkách k materiálu Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030, Implementační plán č. 2.2. – Personální stabilizace resortu zdravotnictví.

Odměňování zaměstnanců prostřednictvím platových tarifů je transparentní a předvídatelný systém, který odráží náročnost práce a zkušenosti pracovníků. Připomínáme, že Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR dlouhodobě navrhuje sjednocení systému odměňování zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni u poskytovatelů zdravotní lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách, tedy v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních, pod systém platů. Navrhovaná změna by se měla vztahovat na všechny zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče odměňovaných dosud mzdou.

Podle názoru odborového svazu v odměňování zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče funguje bezdůvodný dualismus, který způsobuje velké problémy a personální fluktuaci v mnoha zařízeních. Příspěvkové organizace odměňují zaměstnance platem, zatímco zaměstnavatelé působící v jiných hospodářsko-právních formách (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, obecně prospěšné společnosti apod.) poskytují zaměstnancům mzdu, a to přesto, že výdaje na odměňování jsou ve všech případech kryty z příjmů veřejného zdravotního pojištění, čili z veřejného systému. Tento dualismus vede k zásadně nerovnému odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení, které se v posledních letech stále více prohlubuje a ve svých důsledcích vede ke snižování kvality a dostupnosti zdravotní péče.

Uvedené trendy jsou patrné kvůli odlivu kvalifikovaných zdravotnických pracovníků (zejména sester a lékařů) do jiných oborů, respektive kvůli relativně častým odchodům zdravotnických pracovníků (včetně čerstvých absolventů) do zahraničí.

Uplatnění systému odměňování platem u všech poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče by podle názoru odborového svazu zajistilo transparentní vynakládání finančních prostředků z veřejného systému zdravotního pojištění a rovné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče bez ohledu na hospodářsko-právní formu poskytovatele zdravotních služeb.

Odbory opakovaně předkládaly i konkrétně zpracovaný pozměňovací návrh, který je dle jejich názoru v souladu s ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České republiky.

Je věcí moci státu (moci zákonodárné), jakou koncepci odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví stanoví. Pokud bude mít Ministerstvo zdravotnictví zájem, odborový svaz je připraven návrh na změnu systému odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví pod systém platů poskytnout a případně se podílet na jeho dopracování.

Asi budeme potřebovat vaši pomoc!

V odměňování bude letos asi „veselo.“ A zřejmě budeme potřebovat vaši pomoc. Připomínám, že při posledním ohrožení tabulek v roce 2010 se nás v Praze na Palachově náměstí sešlo přes 40 000.

Mimo tabulek budeme určitě dál usilovat například o zvýšení platových tříd u zdravotníků prostřednictvím úpravy katalogu prací a také o úpravu zvláštních příplatků pro dispečerky krajských operačních středisek.

Určitě se budeme také dál podílet na připomínkování zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a koncepcí. Při všech připomínkách a jednáních bude i letos pro nás na prvním místě člověk. Zásadně odmítáme zhoršování podmínek pro lidi práce a požadujeme jejich důstojné zabezpečení.

Podobné články

Aktuality 26. 9. 2023 / 14:14

Všechno má souvislosti a důsledky

Před pár lety jsem si na jedné konferenci vyslechla názor renomované psycholožky, že normální je chaos.

Aktuality 17. 7. 2023 / 21:58

Setkávání je důležité. Vždyť proč vymýšlet, co už kolegové vyzkoušeli

Neformální setkání členů odborového svazu přineslo výměnu zkušeností v odborové práci, zpětnou vazbu názorové rozmanitosti, vzájemné vyslechnutí si, co nás, zaměstnance-odboráře, trápí.

Aktuality 17. 7. 2023 / 19:54

Na začátku jsem si myslela, že nás bude dvacet

Uděláme happeningový pochod „Proti zlým časům – za důstojný život“. I kdyby nás bylo pár, projdeme se s píšťalkami po Zlíně...

Načíst další
 
Napište nám