Duben 2011

29. dubna

 • Tradičního položení květin ke vzpomínkové desce 1. máje se v Praze na Střeleckém ostrově zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • Místopředseda OS Ladislav Kucharský jednal s tradičními partnery o poskytnutí zázemí na konání sportovních her v Českých Budějovicích.26. – 29. dubna
 • V Srbsku ve městě Banja Luka se konalo jednání odborů veřejných služeb z oblasti střední Evropy a západního Balkánu. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, která předložila zprávu o vývoji v České republice.28. dubna
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková navštívila některé finanční ústavy, které spravují finanční majetek odborového svazu.27. dubna
 • V budově ČMKOS se konala první porada s předsedy odborových organizací. Jednání se zúčastnili zástupci odborářů ze Středočeského kraje a Prahy. Poradu řídila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • Jednání o pokračování existence ZO Nemocnice v Břeclavi se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.26. dubna
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s právníkem OS JUDr. Vratislavem Tomkem a regionální pracovnicí Dagmar Novákovou navštívili spolu se zástupci odborové organizace ředitele nemocnice ve Varnsdorfu a následně starostu města Martina Luku, aby projednali nestandardní sociální dialog, který v nemocnici probíhá.21. dubna
 • Na úřadu vlády se konalo klíčové jednání tripartity. Odbory na jednání oznámily, že přerušují svoji účast na tripartitě z důvodu naprosté formálnosti vedeného dialogu. Vláda neakceptuje připomínky odborů a sociální dialog za těchto podmínek nemá smysl. OS na jednání zastupovala předsedkyně Dagmar Žitníková.
 • V odpoledních hodinách se uskutečnilo Shromáždění delegátů Asociace českých a moravských nemocnic. Na pozvání předsedy AČMN se akce zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou a vedoucí sekce nemocnic a členkou výkonné rady Ivou Řezníčkovou. Jednání navštívil ministr zdravotnictví Leoš Heger, který delegátům v obrysech představil reformu zdravotnictví, jejíž součástí má být například zavedení řízené péče. K prezentovaným záměrům vystoupila předsedkyně Žitníková, která deklarovala zásadní nesouhlas OS s řízenou péčí a nastíněnými podobami zdravotnictví po reformě.
 • V podvečerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s místopředsedkyní Senátu PhDr. Alenou Gajdůškovou a MUDr. Karlem Erbenem. Předmětem jednání byla navrhovaná reforma zdravotnictví a přístup státu k prevenci, která by měla být základem zdravotnictví.
 • Jednala dozorčí rada odborového svazu.20. dubna
 • Problematika sociálních služeb byla předmětem jednání zástupců odborových organizací působících v sociálních službách. Přítomní členové OS se na jednání vyslovili proti připravovaným vládním reformám a podpořili Petici za kvalitní sociální služby a důstojné odměňování zaměstnanců.
 • V odpoledních hodinách jednaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou o postoji OS k restrukturalizaci lůžkového fondu v ČR. Zástupkyně OS vyslovily zásadní nesouhlas s redukcí lůžek v krajích bez předchozích analýz, bez celkové koncepce a bez návrhů řešení pro zaměstnance. Dagmar Žitníková požádala předsedu Sobotku o projednání postupu s hejtmany a následně s ministrem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami.19. dubna
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a hlavní koordinátorka projektu Prevence násilí na pracovišti Kateřina Hofmannová se sešly s 1. náměstkem ministra práce a sociálních věcí Vladimírem Šiškou, aby ho informovaly a požádaly o spolupráci.
 • V budově OS jednaly sekce nelékařských zdravotnických pracovníků a sekce pracovníků hygienické služby. Obou schůzek se střídavě zúčastnili předsedkyně OS a oba místopředsedové. Jednání sekce pracovníků hygienické služby se účastnil hlavní hygienik Michael Vít a vrchní ředitelka úseku ochrany veřejného zdraví a řízení hygienické služby Ministerstva zdravotnictví Viera Šedivá.
 • V odpoledních hodinách se uskutečnilo zasedání řídícího týmu projektu Prevence násilí na pracovišti, kterého se zúčastnili Kateřina Hofmannová, Jindřiška Chválová a místopředseda OS Ladislav Kucharský.18. dubna
 • Předsedkyně Dagmar Žitníková zastupovala svaz na jednání Rady ČMKOS. Jedním z hlavních bodů programu byla aktuální politická situace a připravované reformy. Přítomní předsedové OS se jednomyslně shodli, že ČMKOS nemůže reformám nečinně přihlížet, ale musí proti nim aktivně vystoupit. Současná vláda neakceptuje připomínky odborů a dialog s ní je pouze formální.
 • Konala se předporada k plénu tripartity, zúčastnila se předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • Ve FN Ostrava jednal výbor základní organizace a poté navazovalo kolektivní vyjednávání. Obou akcí se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
 • V MO Benešov, která sdružuje domovy důchodců, se uskutečnilo jednání s řediteli jednotlivých zařízení o zařazování zaměstnanců do tarifních stupňů. Jednání se zúčastnili právnička Zuzana Chudobová, ekonomka Tereza Havelková a místopředseda OS Ladislav Kucharský.15. dubna
 • Jednání krizového štábu Českomoravské konfederace odborových svazů se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Ladislav Kucharský.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s právničkou OS Ivanou Štěpánkovou vystoupily na tripartitním pracovním týmu pro sociální politiku se stanoviskem ČMKOS k sociální reformě. Za konfederaci odmítly připravovanou reformu jako celek a požadovaly její zásadní přepracování v návaznosti na dosavadní koncepci sociálních služeb.
 • Jednání pracovní skupiny k bipartitnímu dialogu odborů se zaměstnavateli se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
 • V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková sešly se zástupci Svazu léčebných lázní ČR, aby společně projednali situaci v lázeňství.14. dubna
 • V hotelu Maria Falkensteiner Praha se konala tisková konference k příležitosti konání 2. Mezinárodního Job veletrhu lékařství a zdraví v Praze. Na pozvání organizátorů se jí zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.13. – 14. dubna
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU).12. dubna
 • Jednala výkonná rada odborového svazu.11. dubna
 • Jednání předsednictva monitorovací skupiny projektu Podpora procesů v sociálních službách, které se konalo na MPSV, se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.9. dubna
 • Šest členů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se spolu s dalšími odboráři z Českomoravské konfederace odborových svazů v Budapešti zúčastnilo Eurodemostrace, jejímž hlavním heslem bylo: „Ne úsporným opatřením – za sociální Evropu, za spravedlivé mzdy a plat, za zaměstnanost“.8. dubna
 • Nejvyšší představitelé zaměstnavatelských svazů s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů jednali o novele zákoníku práce. Dohodli se na další spolupráci a postupu při tvorbě novely zákoníku práce. Odborový svaz zastoupila místopředsedkyně Ivana Břeňková.7. a 8. dubna
 • V hotelu Panorama se v Blansku sešlo přes 80 účastníků na mezinárodní konferenci „Postoje k sociální politice v Rakousku, Německu, ČR a SR v sociálních službách“, která se konala za finanční podpory Nadace Friedricha Eberta. Dvoudenního jednání se účastnili nejen odboráři, ale i zástupci státní správy a samosprávy a zaměstnavatelů z jednotlivých zemí. Konferenci střídavě moderovali předseda Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb Anton Szalay, předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.7. dubna
 • Zasedání pracovní skupiny pro financování orgánů ochrany veřejného zdraví se za OS účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.6. dubna
 • Vedení OS jednalo s ředitelem vydavatelství RNDr. Martinem Slavíkem a šéfredaktorem Janem Kulhavým o další spolupráci a účasti OS na obsahu Zdravotnických novin vydávaných společností Ambit Média.5. dubna
 • V Rokycanské nemocnici a.s. jednala odborová organizace zastoupená předsedou Františkem Kunešem s ředitelkou MUDr. Hanou Pérkovou a s ředitelem Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje Jiřím Fojtíkem o kolektivní smlouvě, část odměňování. Účastnili se také regionální pracovník Václav Matoušek a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.
 • Členskou schůzi ZO Domečky v Rychnově nad Kněžnou navštívily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a regionální pracovnice Ivana Burešová. Na jednání se diskutovalo o podstatě odborů a nutnosti jejich jednoty v dnešní těžké době.
 • V Ostravě bylo velmi korektní jednání s firmou ISSA Czech o ukončení aplikace programu členské evidence, ke kterému dojde k 30. 4. 2011. Jednání se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.4. dubna
 • Vedení OS, zástupci právně sociálního oddělení a organizačního oddělení se sešli, aby pracovali nad novou tváří internetových stránek svazu.
 • Předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednaly se zástupkyněmi FN Bulovka. Předsedkyně odborové organizace FN Bulovka MUDr. Alena Cyprianová informovala o postavení odborů v nemocnici po odvolání ředitelky Toběrné.1. dubna
 • Českomoravská konfederace odborových svazů uspořádala tiskovou konferenci, na níž mediálně zahájila kampaň „Otevřete oči“. Přítomným novinářům asociální podstatu reforem přiblížili předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil, místopředseda ČMKOS Václav Pícl, předseda OS KOVO Josef Středula a předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.
 • Místopředseda OS Ladislav Kucharský podpořil svou účastí a pozdravným projevem demonstraci pořádanou Slovenským odborovým svazem zdravotnictví a sociálních služeb. Demonstrace se uskutečnila v Bratislavě před Ministerstvem zdravotnictví SR.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám