Jak je to se zvláštními odměnami pro záchranáře

Vzhledem k tomu, že se na odborový svaz stále častěji obracejí záchranáři s dotazy, jak to je s jejich zvláštními odměnami, přinášíme následující informace: Vláda na svém zasedání dne 7. května schválila „Návrh na jednorázovou odměnu určenou pro zdravotnické pracovníky 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby“, za což jí děkujeme. Návrh spočívá v navýšení disponibilního objemu finančních prostředků na odměny zdravotnických pracovníků 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby o 1 124 495 568 Kč a v navýšení disponibilního objemu finančních prostředků na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů o 28 000 000 Kč. Z důvodové zprávy je zřetelný účel a rozdělení:

Jedná se o jednorázové poskytnutí finančních prostředků na navýšení disponibilního objemu finančních prostředků na odměny zdravotnických pracovníků 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby ve výši 1 152 495 568 Kč, včetně povinných odvodů. Celkový objem finančních prostředků se skládá z 840 430 170 Kč určených na odměny zaměstnancům, včetně odvodů činí celkem 1 124 495 568 Kč, a dále zahrnuje 28 000 000 Kč na pokrytí nezbytných nákladů ad hoc vytvořených mobilních odběrových týmů u 14 poskytovatelů ZZS, neboť jejich provoz, vybavení a zdravotnické výkony nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Finanční prostředky budou uvolněny z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do kapitoly 335 státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví.

Nové povinnosti

Již od 1. března 2020, tedy ještě před vyhlášením nouzového stavu, byly postupně u všech 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) vytvářeny mobilní odběrové týmy, složené většinou ze tří členů / zdravotnických pracovníků, kteří vyjížděli k odběrům vzorků u pacientů, u nichž bylo indikováno podezření z nákazy novým koronavirem. Všichni poskytovatelé ZZS operativně zavedli do systému svého běžného provozu speciální tým spolu s vyčleněným vozidlem a další nezbytnými prostředky (osobní ochranné prostředky, dezinfekční prostředky, speciální kontejnery na převoz infekčních vzorků apod.), aby zajistili splnění nové povinnosti odebírat biologické vzorky pacientů pro testování na nákazu koronavirem přímo v domácnostech potenciálních pacientů. Hlavním cílem bylo minimalizovat případný přenos nákazy při kontaktu nemocného s dalšími osobami a zabránit tak nekontrolovanému šíření infekčního onemocnění.

Činnost ZZS nelze přerušit nebo řešit pomocí home office. Občané nadále mají akutní zdravotní potíže a umírají. Výkony, nutné k záchraně života, včetně invazivních, je nutno provádět dál, bez přerušení, za zvýšeného rizika nákazy zdravotnických pracovníků a s ochrannými pomůckami, které jejich práci významně komplikují.

Stresující komunikace s veřejností

Současně s tím po celou dobu řešení epidemie COVID-19 zajišťovala všechna zdravotnická operační střediska poskytovatelů ZZS v režimu 7/24 komunikaci s veřejností, zodpovídala dotazy do doby zprovoznění společné informační linky 1212, a to vše nad rámec své vlastní činnosti, kterou zabezpečují podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Tato činnost byla s ohledem na stupňující se nervozitu obyvatelstva velmi psychicky náročná a stresující, přesto ji operátoři zvládali a dokázali zajistit, aby linka tísňového volání 155 nezkolabovala.

Všichni zdravotničtí pracovníci po celou dobu epidemie COVID-19, včetně období nouzového stavu, zajišťovali poskytování přednemocniční neodkladné péče všem pacientům s akutními obtížemi a současně plnili úkoly základní složky integrovaného záchranného systému, podle potřeb na území kraje a pokynů hejtmana a krizového štábu kraje.

Bez personálních rezerv

Poskytovatelé ZZS nedisponují personálními rezervami a s ohledem na specifičnost jejich odbornosti nebylo ani možné významně využít možnosti nařízení výkonu pracovní povinnosti. Pokud tak byl záchranář nucen čerpat během epidemie ošetřování člena rodiny, znamenalo to, že jiný záchranář jej musel nahradit svojí přesčasovou prací. V případě, že se záchranář dostal do kontaktu s rizikovým pacientem a byl bezpříznakový, sloužil dál a karanténa v tomto případě (pouze) pro zdravotníky se nepoužila. Avšak i záchranáři mají své blízké, o které mají strach, a kteří mají strach o ně, jsou mezi nimi matky samoživitelky, které se starají o nedospělé děti. Mnozí záchranáři v důchodovém věku odmítli zůstat v bezpečí domova a pokračovali obětavě ve službách při zvýšených bezpečnostních opatřeních a sníženém komfortu při práci.

V souvislosti s opatřeními přijatými v rámci vládou vyhlášeného nouzového stavu (usnesení vlády č. 194/2020 ze dne 12. 3. 2020, usnesení vlády č. 396/2020 ze dne 9. 4. 2020 a usnesení vlády č. 495/2020 ze dne 30. 4. 2020) byla realizována poskytovateli ZZS ve všech krajích celá řada opatření na zajištění poskytování přednemocniční neodkladné péče, včetně spolupráce s poskytovateli domácí péče a sociálních služeb, zejména v době zvýšeného výskytu onemocnění v pobytových zařízeních sociálních služeb, kdy byly zajišťovány převozy pacientů do nemocnic a poskytování zdravotní péče klientům těchto zařízení.

Zvýšené infekční riziko

Zdravotničtí pracovníci při výkonu svého povolání byli v tomto období vystaveni zvýšenému infekčnímu riziku, byli poskytovateli zdravotních služeb v první linii a jejich práce byla psychicky i fyzicky velmi náročná. Kromě toho zdravotničtí pracovníci poskytovatelů ZZS poskytují nad rámec své pracovní doby, tedy ve svém vlastním volnu, podporu na tzv. tísňové lince psychosociální podpory, která je součástí linky 1212 a funguje jako podpora pro všechny zdravotnické pracovníky v ČR. Tato linka je velmi vytížená, neboť zdravotničtí pracovníci jsou po celou dobu řešení epidemie COVID-19 vystaveni zvýšené stresové zátěži.

Současně je navrhováno částečně pokrýt náklady spojené s vytvořením ad hoc mobilních výjezdových týmů, které zajišťují odběry vzorků u pacientů v domácím prostředí. Tyto týmy byly postaveny nad rámec běžných výjezdových skupin, takže jejich provoz není hrazen ze zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že týmy byly vybudovány na základě pokynu vlády ve všech krajích s 12hodinovou denní směnou, měla by se vláda podílet na krytí nákladů spojených s jejich činností.

Plnění mimořádných úkolů dál pokračuje

Plnění mimořádných úkolů v souvislosti s výskytem COVID-19 na území České republiky bude pokračovat i po skončení krizového stavu, a to do doby, než bude epidemie natolik pod kontrolou, že budou odvolána všechna mimořádná opatření nařízená Ministerstvem zdravotnictví. Z uvedeného důvodu je žádoucí, aby vláda projevila uznání pracovního nasazení zdravotnických pracovníků poskytovatelů ZZS a zabezpečila jim prostřednictvím rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, respektive rozpočtu krajů, vyplacení jednorázové odměny pro lékaře a nelékařské pracovníky poskytovatelů ZZS v celkovém počtu zaměstnanců 7 003,6 úvazku za období od 1. 3. 2020 do 31. 5.2020 ve výši 40 tisíc Kč / měsíc a úvazek 1,0.

V současné chvíli je situace taková, že Ministerstvo zdravotnictví připravuje podklady pro Ministerstvo financí k vyplacení částek na jednotlivé kraje. Celý proces řeší Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR.

Za odborový svaz jsme velmi rádi, že se podařilo vyřešit jak odměny pro „záchranáře“, tak odměny pro zaměstnance v sociálních službách. Stále intenzivně řešíme odměny pro zaměstnance nemocnic…

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám