OS požaduje pro zaměstnance v I. linii zvláštní příplatek ve výši 45 000, 30 000 a 20 000 Kč

Dne 9. dubna se náš odborový svaz obrátil, spolu s LOK-SČL, na premiéra Andreje Babiše se žádostí, aby vláda stanovila zvláštní příplatky pro zaměstnance nemocnic, zdravotnické záchranné služby, zařízení sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, kteří v tzv. I. linii poskytují zdravotní a sociální služby pacientům a klientům s COVID-19, nebo jsou ohroženi nákazou COVID-19, nebo zabezpečují chod jednotlivých zařízení. Považujeme za spravedlivé, aby vláda prostřednictvím zvláštního příplatku takto poděkovala zaměstnancům, kteří nesou ve srovnání s jinými nejvyšší míru rizika ohrožení zdraví.

Zohlednili jsme také to, že mnozí musejí navíc při výkonu práce používat ochranné pracovní prostředky, které ztěžují výkon práce, například respirátor, ochranný oděv, obličejový ochranný štít apod. Navrhujeme, aby byl příplatek poskytnut po dobu vyhlášení pandemie, a to ve výši, která sice nedokáže nahradit zdraví, či dokonce život, ale která bude pro zaměstnance v tzv. I. linii alespoň důstojným oceněním jejich mimořádně náročné a rizikové práce.

Vzhledem k tomu, že míra rizika je pro zaměstnance rozdílná, je návrh příplatku koncipován ve třech kategoriích:

1. právo na zvláštní příplatek COVID 19 ve výši 45 000 Kč měsíčně za ztížené pracovní prostředí a infekční agens

Uvedený příplatek za ztížené pracovní prostředí a infekční agens by příslušel zaměstnancům, kteří při výkonu práce používají ochranné pracovní prostředky nejvyšší ochrany při ošetřování pacientů, péči o klienty a zajišťují úklid v prostorách, kde se nacházejí pacienti nebo klienti (v případě zařízení sociálních služeb) s potvrzenou diagnózou COVID-19.

Jednalo by se tedy o příplatek pro zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. a kteří v uvedeném rizikovém prostředí vykonávají práci v nemocnicích (na pracovištích ARO, JIP, infekčních odděleních, odběrových a třídících pracovištích pro záchyt pacientů s COVID-19, laboratořích, „infekčních“ příjmových ambulancích), léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v zařízeních poskytujících následnou péči, ve zdravotnické záchranné službě, zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví, a dále pro zaměstnance vykonávající odbornou činnost podle § 115 zákona č. 108/2006 Sb., v zařízeních sociálních služeb s prokázanou nákazou COVID-19, dále o zaměstnance úklidu, prádelny a zaměstnance fyzicky manipulující s infekčním odpadem, opět v zařízeních s prokázanou nákazou COVID-19.

2. právo na zvláštní příplatek COVID 19 ve výši 30 000 Kč měsíčně za ztížené pracovní prostředí a potenciální infekční agens

Uvedený příplatek by příslušel zaměstnancům, kteří při výkonu práce přicházejí do styku s pacienty, kteří jsou potenciálně rizikoví, tj. nemají sice potvrzenou diagnózu COVID-19, ale existuje zvýšené riziko nakažení.

Jednalo by se opět o příplatek pro zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. a kteří v uvedeném rizikovém prostředí vykonávají práci v nemocnicích, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v zařízeních poskytujících následnou péči, OLU, orgánů ochrany veřejného zdraví, a dále pro zaměstnance vykonávající odbornou činnost podle § 115 zákona č. 108/2006 Sb., v zařízeních sociálních služeb, o zaměstnance úklidu, prádelny a zaměstnance fyzicky manipulující s infekčním odpadem.

3. právo na zvláštní příplatek COVID-19 ve výši 20 000 Kč měsíčně za ztížené pracovní prostředí a potenciální infekční agens pro všechny ostatní zaměstnance, kteří pracují v nemocnicích, na zdravotnických záchranných službách, v zařízeních sociálních služeb a v hygienických stanicích.

Jednalo by se o příplatek pro ostatní zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách, kteří nejsou uvedeni v předchozích bodech ad 1. a 2. a zajišťují chod nemocnic, léčeben pro dlouhodobě nemocné, zařízení poskytujících následnou péči, OLU, zaměstnance zdravotnických záchranných služeb, zařízení sociálních služeb a hygienických stanic, kteří se přímo nesetkávají s pacienty a klienty, ale kteří v této době svým výkonem práce pomáhali nelehkou situaci zvládnout. Jedná se např. o zaměstnance stravovacích provozů, technicko-hospodářské pracovníky a další.

Zvýšené finanční prostředky na krytí zvláštní příplatků navrhujeme realizovat formou dotačních programů ze státního rozpočtu; pro poskytovatele zdravotních služeb a orgány ochrany veřejného zdraví prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví, pro poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na náš návrh již premiér reagoval, sdělil, že zdravotnictví a sociální služby jsou pro vládu prioritou. Velmi pozitivní je, že na řešení příplatku pro zaměstnance v sociálních službách již intenzivně komunikujeme, za účasti sociálního partnera – Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a jejím týmem.

Podobné články

Aktuality 2. 6. 2023 / 9:53

OS je pobouřený návrhem na snížení platů a zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce

Odborový svaz je pobouřený návrhem na snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné správy o 5 % a návrhem, aby v roce 2024 nebyla valorizována platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:30

Sněm ČMKOS rozhodl o vzniku stávkových výborů

Protože vláda nereagovala na výzvy odborů k vedení řádného sociálního dialogu, rozhodl Sněm ČMKOS o tom, že stávková pohotovost ČMKOS přejde do dalšího stádia.

Aktuality 31. 5. 2023 / 10:16

ČMKOS vypracovala spravedlivější návrh úsporných opatření

ČMKOS posoudila vládní návrhy úsporných opatření, zdůraznila, že k prosperitě se nelze proškrtat, a předložila vlastní spravedlivější návrh úsporných opatření.

Načíst další
 
Napište nám