Platy a počty zaměstnanců v sociálních službách v letech 2011 až 2013

Každoročně přinášíme přehled platů v odvětví sociální péče, tedy v zařízeních, která jsou řízena krajskými úřady, statutárními městy a obcemi s rozšířenou působností, a v ústavech sociální péče řízených Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Průměrné platy v odvětví sociální péče ani zdaleka nedosahují platů v nepodnikatelské sféře v celém národním hospodářství. Za rok 2013 Informační systém o průměrném výdělku oficiálně vykazuje průměrný plat ve výši 25 940 Kč měsíčně.

Ptát se, proč plat v sociální péči nedosahuje průměru v ČR, je otázka, na kterou naši zaměstnanci-odboráři dobře znají odpověď. Nelze se zaštiťovat mantrou, že ve státním rozpočtu nejsou dostatečné prostředky na platy, že ještě doznívá hospodářská krize, že jsou jiné priority… Na sociální péči bylo a je v ČR poskytováno méně peněz, než by toto odvětví zasluhovalo. Ačkoli naše společnost stárne, byla v posledních letech sociální péče výrazně zanedbávána a na oprávněné nároky poskytovatelů se pohlíželo jako na odsávání peněz z rozpočtu státu.

Průměrné platy v odvětví sociální péče v období 2011 – 2013 dokumentuje tabulka č. 1. Celková výše průměrného měsíčního platu byla ovlivněna skladbou odvětví sociální péče a strukturou kategorií zaměstnanců včetně jejich odborností a specializací.

Příjmy zaměstnanců sociální péče se v roce 2013 hluboce pohybovaly pod průměrným platem v ČR. Průměrný plat k 31. 12. 2013 dosáhl pouhých 18 819 Kč, ač meziroční nárůst činil 207 Kč, tj. 1,1 %. Nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán u profesí: lékař (o 3289 Kč, což činí 8,5 %), vychovatel (o 1223 Kč, tedy 5,1 %), ergoterapeut (o 641 Kč, tj. 3,2 %) a sanitář (o 495 Kč, tj. 2,7 %).

K výraznému meziročnímu poklesu průměrného platu došlo u profesí: zaměstnanec odborných sociálních poraden (o 1275 Kč, tj. 5,5 %), sociální pedagog (o 1099 Kč, tj. 4,1 %) a fyzioterapeut (o 362 Kč, tj. 1,6 %).

Celkové prostředky na platy v odvětví sociální péče (tabulky č. 2 a č. 3) dosáhly k 31. 12. 2013 výše 9 432 276,1 tisíc Kč a oproti předchozímu roku zaznamenaly mírný růst o 2,1 %. Největší položku sociální péče představují pracovníci sociální péče, která v roce 2013 s hodnotou 4 133 814,0 tis. Kč (tj. 43,8 % celkových prostředků na platy) se meziročně navýšila o 5,0 %. Dalšími finančně významnými profesemi, u kterých byl zaznamenám meziroční nárůst, jsou: pracovníci přímé obslužné činnosti (o 7,4 %, tj. 28,7 % celkových prostředků na platy), zaměstnanci odborných sociálních poraden (o 7,8 %), sociální pracovníci (o 5,0 %), ergoterapeuti (o 8,3 %) a lékaři (o 5,0 %). 

Ovšem je potřeba zmínit meziroční výrazné poklesy, které nastaly u profesí: zdravotničtí ošetřovatelé (o 25,0 %), (vychovatelé o 12,9 %), sanitáři (o 12,1 %) a fyzioterapeuti (o 2,5 %). U těchto profesí byl zaznamenán obdobný výrazný pokles i v období let 2012/2011, což je dokumentováno výpočty v tabulce č. 3.

Během posledních let nedochází v odvětví sociální péče k výraznějším změnám počtu pracovníků. Podíváme-li se na vývoj přepočteného počtu zaměstnanců v tabulkách č. 2 a 3, k 31. 12. 2013 došlo k nárůstu o 1,0 % a v předchozím roce se jejich počet nepatrně zvýšil o 0,5 %. To již nelze konstatovat, že se tak vyvíjely počty zaměstnanců v jednotlivých profesích, kde naopak docházelo k podstatným úbytkům zaměstnanců – ošetřovatelů a sanitářů. Tak jak byl zaznamenán meziroční nárůst prostředků na platy v jednotlivých profesích, obdobně byl zaznamenán, s menšími odchylkami, i nárůst přepočtených počtů zaměstnanců. K nejvyšším poklesům počtu zaměstnanců došlo shodně u stejných profesí jako u vykazované položky prostředků na platy. 

Průměrný měsíční plat v odvětví sociální péče – vývoj v letech 2011 – 2013
Odvětví sociální péče celkem (
KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a ÚSP řízené MPSV)

Tabulka č. 1

 

Průměrný měsíční plat

Rozdíly

 

2011

 

2012

 

2013

v Kč

v Kč

v %

v %

12/11

13/12

12/11

13/12

A) služby sociální

Pracovníci sociální péče

 

16 344

 

16 482

 

16 827

 

138

 

345

 

0,8

 

2,1

v tom: – přímá obslužná činnost

16 272

16 298

16 721

26

423

0,2

2,5

           – základní výchovná nepedagogická činnost

16 951

17 309

17 544

358

235

2,1

1,3

           – pečovatelská činnost

15 935

16 179

16 340

244

161

1,5

1,0

Sociální pracovníci

21 085

21 815

22 052

730

237

3,5

1,1

Zaměstnanci odborných sociálních poraden

24 686

25 473

24 198

787

-1275

3,2

-5,5

B) služby pedagogické

 

 

 

 

 

 

 

Vychovatelé

22 388

22 738

23 961

350

1223

1,6

5,1

Učitelé odborného výcviku

21 193

0

22 639

0

0

0

0

Speciální pedagogové

26 222

26 770

25 671

548

-1099

2,1

-4,1

C) služby zdravotnické

 

 

 

 

 

 

 

Sanitáři

17 840

18 149

18 644

309

495

1,7

2,7

Maséři

16 247

16 484

16 393

237

-91

1,5

-0,6

Ošetřovatelé

19 795

20 787

20 950

992

163

5,0

0,8

Zdravotničtí asistenti

21 263

21 537

21 561

274

24

1,3

0,1

Všeobecné sestry

26 843

26 974

26 933

131

-41

0,5

-0,2

Nutriční terapeuti

23 136

23 080

23 368

-56

288

-0,2

1,2

Ergoterapeuti

19 690

19 445

20 086

-245

641

-1,2

3,2

Fyzioterapeuti

22 104

22 567

22 205

463

-362

2,1

-1,6

Lékaři

34 311

35 206

38 495

895

3289

2,6

8,5

D) ostatní

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměst.

26 889

27 340

27 751

451

411

1,7

1,5

Zaměstnanci převážně manuálně pracující

14 419

14 461

14 595

42

134

0,3

0,9

Zaměstnanci celkem

18 507

18 612

18 819

105

207

0,6

1,1

Zdroj: MPSV

Zaměstnanci a prostředky na platy v odvětví sociální péče – vývoj v letech 2011 – 2013
Odvětví sociální péče celkem (
KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a ÚSP řízené MPSV)

Tabulka č. 2

 

Průměrný evidenční počet

zaměstnanců (přepočtený)

Prostředky na platy

v tisících Kč

2011

2012

2013

2011

2012

2013

A) služby sociální

Pracovníci sociální péče

 

19 242,7

 

19 897,8

 

20 472,6

 

3 774 049,5

 

3 935 488,0

 

4 133 814,0

v tom: – přímá obslužná činnost

12 361,2

12 892,1

13 494,5

2 413 631,6

2 521 414,8

2 707 643,1

           – zákl. vých. nepedag. čin.

3651,7

3975,5

4010,3

742 796,9

825 768,2

844 257,5

           – pečovatelská činnost

3229,8

3030,2

2967,8

617 621,0

588 305,0

581 913,4

Sociální pracovníci

1590,3

1612,1

1674,5

402 376,4

422 006,9

443 118,3

Zaměst. odbor. sociálních poraden

206,9

181,6

206,0

61 290,4

55 510,7

59 817,2

B) služby pedagogické

 

 

 

 

 

 

Vychovatelé

610,2

506,4

418,6

163 934,8

138 174,2

120 358,3

Učitelé odborného výcviku

7,5

0

7,0

1907,4

0

1901,7

Speciální pedagogové

32,9

37,2

40,3

10 352,5

11 950,1

12 414,5

C) služby zdravotnické

 

 

 

 

 

 

Sanitáři

190,8

164,1

140,4

40 847,0

35 739,7

31 411,2

Maséři

28,7

29,6

27,9

5595,4

5855,1

5488,4

Ošetřovatelé

204,6

154,4

116,4

48 600,5

38 514,2

29 263,3

Zdravotničtí asistenti

101,9

114,7

109,0

26 000,5

29 643,5

28 201,9

Všeobecné sestry

5024,6

4876,3

4815,8

1 618 492,8

1 578 415,2

1 556 441,7

Nutriční terapeuti

72,8

70,0

69,5

20 211,5

19 386,8

19 489,0

Ergoterapeuti

73,7

81,1

85,0

17 413,6

18 924,1

20 487,3

Fyzioterapeuti

340,8

324,6

321,7

90 396,3

87 904,1

85 718,1

Lékaři

23,6

22,8

21,9

9717,0

9632,3

10 116,6

D) ostatní

 

 

 

 

 

 

Hospodářskospr. a provoznětech. zam.

3551,4

3526,1

3516,1

1 145 923,9

1 156 837,5

1 170 920,4

Zam. převážně manuálně pracující

9872,4

9764,1

9725,6

1 708 209,0

1 694 360,4

1 703 314,2

Zaměstnanci celkem

41 175,8

41 362,9

41 768,3

9 145 318,5

9 238 342,8

9 432 276,1

Zdroj: MPSV

Meziroční nárůst/pokles počtu zaměstnanců a prostředků na platy v odvětví sociální péče – vývoj v letech 2011 – 2013
Odvětví sociální péče celkem (
KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a ÚSP řízené MPSV)

Tabulka č. 3

 

Meziroční nárůst/pokles průměrného evidenčního počtu

zaměstnanců (přepočt.) v %

Meziroční nárůst/pokles

prostředků na platy

v %

 

2012/2011

 

2013/2012

 

2012/2011

 

2013/2012

A) služby sociální

Pracovníci sociální péče

 

3,4

 

2,9

 

4,3

 

5,0

v tom: – přímá obslužná činnost

4,3

4,7

4,5

7,4

           – zákl. výchov. nepedagog. čin.

8,9

0,9

11,2

2,2

           – pečovatelská činnost

-0,9

-2,1

-4,7

-1,1

Sociální pracovníci

1,4

3,9

4,9

5,0

Zaměstnanci odborných sociálních poraden

-11,8

13,4

-9,4

7,8

B) služby pedagogické

 

 

 

 

Vychovatelé

-17,0

-17,3

-15,7

-12,9

Učitelé odborného výcviku

0

0

0

0

Speciální pedagogové

13,1

8,3

15,4

3,9

C) služby zdravotnické

 

 

 

 

Sanitáři

-14,0

-14,4

-12,5

-12,1

Maséři

3,1

-5,7

4,6

-6,3

Ošetřovatelé

-24,5

-24,6

-20,8

–25,0

Zdravotničtí asistenti

12,6

-5,0

14,0

-4,9

Všeobecné sestry

-3,0

-1,2

-2,5

-1,4

Nutriční terapeuti

-3,8

-0,7

-4,1

0,5

Ergoterapeuti

10,0

4,9

8,7

8,3

Fyzioterapeuti

-4,8

-0,9

-2,8

-2,5

Lékaři

-3,4

-3,9

-1,0

5,0

D) ostatní

 

 

 

 

Hospodářskosprávní a provoznětechničtí zam.

-1,0

-1,3

0,9

1,2

Zaměstnanci převážně manuálně pracující

-1,3

-1,4

-1,8

0,5

Zaměstnanci celkem

0,5

1,0

1,0

2,1

Zdroj: MPSV

Podobné články

Aktuality 17. 3. 2021 / 18:36

Odměny v sociálních službách

Odměny v sociálních službách budou pro všechny zaměstnance a bude záležet pouze na ředitelích jednotlivých organizací, zda si o dotační titul požádají.

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:26

Změny v odměňování a další od 1. 1. 2021 + tabulky platových tarifů

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů.

Aktuality 12. 6. 2020 / 10:26

Platy ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019

Přinášíme statistiku vývoje platů ve zdravotnictví a sociálních službách v letech 2018-2019 v porovnání s dalšími profesemi odměňovanými platem.

Načíst další
 
Napište nám