Přehled změn v oblasti odměňování zaměstnanců od začátku roku 2017

Na začátku každého roku dochází ke změně řady právních předpisů, které úzce souvisí se zaměstnáváním. Některé spočívají pouze ve změně parametrických údajů, jiné mohou zásadně ovlivnit život zaměstnanců. Zatím k nejpodstatnějším změnám dochází v letošním roce v oblasti odměňování zaměstnanců.

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Jak jsme již informovali v minulých číslech Bulletinu, vláda na svém jednání dne 5. října 2016 schválila nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

V souvislosti s touto novelou je nutné si nejprve představit samotný institut minimální mzdy. Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou výši odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Minimální mzda se tedy uplatní jak při odměňování na základě pracovní smlouvy (mzda, plat), tak při poskytování odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Právní předpisy stanoví, že mzda, plat nebo odměny z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli. V případě, že nedosáhne mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

Uvedené nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2017 a tímto dnem došlo ke zvýšení minimální mzdy i nejnižších úrovní zaručené mzdy. Základní měsíční sazba minimální mzdy se zvyšuje z částky 9900 Kč na částku 11 000 Kč, základní hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z částky 58,70 Kč na částku 66 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní doby se tato sazba úměrně zvýší). Analogicky se zvyšují i základní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy, které představují minimální výši odměny za práci vymezeného okruhu zaměstnanců (§ 112 odst. 2 zákoníku práce) stanovenou podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Toto nařízení zároveň ruší zvláštní sazbu minimální mzdy i nejnižších úrovní zaručené mzdy pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidních důchodů (dosud § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb.). Nově tedy platí pro všechny zaměstnance stejná sazba minimální mzdy i nejnižších úrovní zaručení mzdy.

Zvýšení minimální mzdy má vliv na výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí u zaměstnavatelů odměňujících mzdou (např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným). Výše tohoto příplatku je podle ustanovení § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. odvozena od sazby minimální mzdy a činí nejméně 10 % této základní sazby, tj. nově nejméně 1100 Kč. Pro úplnost uvádíme, že výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí pro zaměstnance pracující v platové sféře (organizační složky státu, příspěvkové organizace) je upravena jiným způsobem, a to pevnou částkou v rozpětí 400 – 1400 Kč podle ustanovení § 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Zvýšení platových tarifů

Ve Sbírce zákonů České republiky byla dne 29. září 2016 vyhlášena novela nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterou se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

S účinností od 1. ledna 2017 došlo ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb odměňovaných platem o 10 %.

V souvislosti s tím uvádíme, že s účinností ode dne 1. listopadu 2016 již došlo ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 4 %.

Bližší informace včetně všech jednotlivých tabulek naleznete v Bulletinu č. 9 – 10 z roku 2016 nebo zde na webu v rubrice odměňování: http://osz.cmkos.cz/cz/odmenovani.aspx

Podobné články

Aktuality 27. 6. 2022 / 10:55

Ombusdman o zákazu diskriminace v kolektivních smlouvách

Ombudsman Stanislav Křeček se obrátil na předsedu ČMKOS Josefa Středulu dopisem, v němž upozorňuje na zákaz diskriminace v kolektivních smlouvách a na nový leták, který Kancelář veřejného ochránce práv vydala.

Aktuality 25. 11. 2021 / 10:00

Vzory kolektivních smluv i úhradová vyhláška už jsou k dispozici

Odborový svaz také letos připravil aktualizované vzory kolektivních smluv, a to jak pro příspěvkové organizace, tak pro obchodní společnosti, a 29. října je elektronicky rozeslal do odborových organizací.

Aktuality 5. 2. 2020 / 17:33

Změny ve vyhlášce o FKSK od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vešla v platnost vyhláška č. 357/2019, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Načíst další
 
Napište nám