Přehled změn v oblasti odměňování zaměstnanců od začátku roku 2017

Na začátku každého roku dochází ke změně řady právních předpisů, které úzce souvisí se zaměstnáváním. Některé spočívají pouze ve změně parametrických údajů, jiné mohou zásadně ovlivnit život zaměstnanců. Zatím k nejpodstatnějším změnám dochází v letošním roce v oblasti odměňování zaměstnanců.

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

Jak jsme již informovali v minulých číslech Bulletinu, vláda na svém jednání dne 5. října 2016 schválila nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

V souvislosti s touto novelou je nutné si nejprve představit samotný institut minimální mzdy. Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou výši odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Minimální mzda se tedy uplatní jak při odměňování na základě pracovní smlouvy (mzda, plat), tak při poskytování odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Právní předpisy stanoví, že mzda, plat nebo odměny z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli. V případě, že nedosáhne mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

Uvedené nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2017 a tímto dnem došlo ke zvýšení minimální mzdy i nejnižších úrovní zaručené mzdy. Základní měsíční sazba minimální mzdy se zvyšuje z částky 9900 Kč na částku 11 000 Kč, základní hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z částky 58,70 Kč na částku 66 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní doby se tato sazba úměrně zvýší). Analogicky se zvyšují i základní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy, které představují minimální výši odměny za práci vymezeného okruhu zaměstnanců (§ 112 odst. 2 zákoníku práce) stanovenou podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Toto nařízení zároveň ruší zvláštní sazbu minimální mzdy i nejnižších úrovní zaručené mzdy pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidních důchodů (dosud § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb.). Nově tedy platí pro všechny zaměstnance stejná sazba minimální mzdy i nejnižších úrovní zaručení mzdy.

Zvýšení minimální mzdy má vliv na výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí u zaměstnavatelů odměňujících mzdou (např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným). Výše tohoto příplatku je podle ustanovení § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. odvozena od sazby minimální mzdy a činí nejméně 10 % této základní sazby, tj. nově nejméně 1100 Kč. Pro úplnost uvádíme, že výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí pro zaměstnance pracující v platové sféře (organizační složky státu, příspěvkové organizace) je upravena jiným způsobem, a to pevnou částkou v rozpětí 400 – 1400 Kč podle ustanovení § 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Zvýšení platových tarifů

Ve Sbírce zákonů České republiky byla dne 29. září 2016 vyhlášena novela nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterou se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

S účinností od 1. ledna 2017 došlo ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb odměňovaných platem o 10 %.

V souvislosti s tím uvádíme, že s účinností ode dne 1. listopadu 2016 již došlo ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 4 %.

Bližší informace včetně všech jednotlivých tabulek naleznete v Bulletinu č. 9 – 10 z roku 2016 nebo zde na webu v rubrice odměňování: http://osz.cmkos.cz/cz/odmenovani.aspx

Podobné články

Aktuality 1. 11. 2023 / 8:53

Novela zákoníku práce: sedmero dobrých důvodů, proč být ve střehu

Od 1. 10. 2023 je v účinnosti dlouho připravovaná tzv. transpoziční novela zákoníku práce vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 281/2023 Sb.

Aktuality 24. 9. 2023 / 15:43

Transpoziční novela zákoníku práce

V úterý 12. září 2023 Poslanecká sněmovna schválila zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Aktuality 24. 9. 2023 / 15:33

Milostivé léto 2023

Milostivé léto 2023 navazuje na akce Milostivé léto I a II, které probíhaly v letech 2021 a 2022, a umožňuje i nyní fyzickým osobám v exekuci vyhnout se dlužným úrokům a nákladům exekuce.

Načíst další
 
Napište nám