Vzdělávání odborářů – opravdu velmi zajímavé a užitečné v praxi

V loňském roce obdržel náš odborový svaz od Českomoravské konfederace odborových svazů nabídku vzdělávání pro své členy. Komplexní rozvoj kompetencí pro úspěšné zvládání poslání odboráře byl název čtyř dvoudenních seminářů a následného workshopu, kterého se zúčastnili Martin Vostal, člen krajské rady Pardubického kraje, a Vít Přibylík, člen výkonné rady. Celý projekt se uskutečnil pod záštitou, a to i finanční, Nadace Friedricha Eberta. Jednalo se již o druhý běh tohoto projektu. Naše skupina byla vytvořena rozmanitě nejen z různých OS sdružených v ČMKOS, ale byla i průřezem pozic v odborech, od běžných členů po managementy OS.

Centrum andragogiky prostřednictvím lektora Davida Kalivody připravilo v květnu loňského roku první seminář, na kterém jsme se seznámili s obsahem a sami měli možnost si vytvořit okruhy témat, které pro nás byly nejvíce zajímavé a v budoucnu rozšířily naše obzory. Zabývali jsme se především způsoby vedení organizace, ale i dalším směřováním odborů a jejich postavením v moderní společnosti.

Druhý z lektorů Ing. Vladimír Nohejl nás obeznámil se základními manažerskými dovednostmi, mezi které patří především poznání sebe sama. Analýza, sebereflexe a zpětná vazba jsou důležitými faktory v řízení každé organizace, naši odborovou nevyjímaje. Prakticky jsme si mohli vyzkoušet schopnost vyjednávat, což se neobejde bez efektivní komunikace, ale i řeči těla. Nácviky asertivního jednání a obrany před manipulací byly velmi obohacující. Na cestu domů jsme si přibalili také „domácí úkoly“ týkající se jak společných témat odborových, tak hlavně poznání svých vlastních limitů. Postupem času se ukázalo, že tato činnost je velmi důležitá pro další profesní posun. Bez analýzy a plánování úkolů i času není možné dosáhnout významných pokroků.

V říjnu a listopadu nás vedl Mgr. Ladislav Peterka. Centru andragogiky patří velký dík za angažmá tohoto lektora. Připravil pro nás velmi poutavou formou techniky prezentace. Sám toto umění zvládá dokonale a nás poučil o úskalích i nástrahách vytvoření poutavé a věcné prezentace. Při praktických nácvicích nám pomohl odhalit vlastní chyby a nedostatky. Na pořízeném videozáznamu jsme si sami mohli uvědomit své slabé, ale i silné stránky.

Umění prezentace jsme propojili s tématem náboru nových členů a domů jsme si odvezli anketní otázky týkající se odborů. V praxi se ukázalo, jak je podstatné správně prezentovat myšlenky odborů nejen našim členům, ale především neodborářům. Výsledným efektem bylo získání nových členů. Stagnace členské základny je bolavým problémem nejen nás, ale všech odborových svazů.

V listopadové části jsme pokračovali v osvětlování zákonitostí správného sestavení týmu, věnovali jsme se stylům vedení, ale také motivaci, vedení porad a procesu řízení změn. Je velikou škodou, že tato témata nebyla saturována delším časem, neboť by si to opravdu zasluhovala. Věříme, že budeme mít možnost se k nim v budoucnu ještě vrátit.

V lednu letošního roku jsme se v posledním semináři zabývali komunikací s médii, jejich možnostmi, prací novinářů a našimi schopnostmi předat své myšlenky. PhDr. Vojtěch Bednář nás poučil o úskalích tiskových zpráv i správném vedení komunikace s tiskem. Informace o fungování „nových medií“ jako je Facebook, Twiter a další sociální sítě byly pro mnoho z nás nové a zasluhující si pozornost i respekt. Také tradiční tiskoviny se přesouvají do virtuálního světa internetu, čímž se přenos informací zrychluje, což klade zvýšené nároky na vhodnou komunikaci s nimi. Byly nám vyvráceny mnohé předsudky o práci novinářů a také jsme měli možnost pochopit základní zákonitosti trhu médií.

Posledním probíraným tématem byly konfliktní situace, možnosti řešení sporu a dosažení konsensu. Pod odborným vedením lektora Davida Kalivody jsme měli možnost načerpat něco málo psychologie a poté si v praxi při nácvicích osobně vyzkoušet postupy řešení. Přínosné bylo vztažení výuky na naši odborovou tématiku a zjištění, že fungování odborů se z managerské pozice výrazně neliší od managování obchodní firmy. Každé vyjednávání s sebou nese určité konfliktní situace a zde jsme si mohli „beztrestně“ vyzkoušet použití v praxi i poučit se z chyb vlastních, udělaných v minulosti.

V závěrečném workshopu jsme společně s kolegy z prvního běhu kurzu hledali odpovědi na pokračování naší započaté práce, obzvláště pak na misi, vizi a strategii dalšího fungování odborů. Společně s ČMKOS použijeme výstupní materiály k vytvoření návodů a postupů pro další použití v ZO i jednotlivých OS.

Co nám tato aktivita přinesla? Každý účastník si mohl odnést mnoho důležitých informací pro svůj další rozvoj. Jednotlivé OS mohou využít návyků a dovedností pro zlepšení vlastního fungování, ale i vylepšení obrazu odborů u veřejnosti. Domníváme se, že každý odborový funkcionář by měl podobné školení absolvovat a potom prakticky použít k náboru nových členů. ZO mohou získat nové členy na základě dovedností svých funkcionářů. Hlavně došlo k navázání mnoha kontaktů s kolegyněmi a kolegy z jiných OS, což vede ke zlepšení komunikace a odstraňování mnohdy zbytečných bariér v komunikaci.

Důležité bylo zjištění, že různé profesní OS se potýkají s velmi podobnými problémy. Právě různorodost zastoupení z jednotlivých oborových svazů byla tím, co zvýrazňuje úspěch celého projektu. Děkujeme ČMKOS zastoupené „naší“ Ing. Radkou Sokolovou za vytvoření podmínek, nadaci Friedricha Eberta za podporu a organizaci a v neposlední řadě vedení našeho OS za vyslání do tohoto projektu.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2023 / 19:14

Účastníci olomouckého semináře ocenili praktické rady i materiály

Ve čtvrtek 11. května 2023 se v Olomouci konal seminář na téma Hospodaření odborových organizací v roce 2023.

Aktuality 16. 5. 2023 / 20:27

V Olomouci se konal skvělý seminář Kolektivní vyjednávání a FKSP

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 se v Olomouci konal seminář Kolektivní vyjednávání a FKSP, pořádaný odborovým svazem. Účast byla velmi hojná.

Aktuality 5. 2. 2020 / 11:41

Poděkování JUDr. Brůhovi za ostravský seminář

Základní organizace OSZSP ČR FN Ostrava se ve spolupráci s krajskou radou Moravskoslezského kraje snaží zajišťovat právní vzdělávání členů odborových organizací v kraji formou seminářů.

Načíst další
 
Napište nám