Činnost svazových inspektorů BOZP v době covidové v roce 2021

Poslední dva roky patří mezi ty, na které bychom všichni asi co nejraději a co nejrychleji zapomněli. Vše bylo jiné – mnohdy nové, těžko popsatelné, špatně uchopitelné a téměř neuvěřitelné. Pro mnohé z nás se zlý sen po dva roky stává realitou. Skvělou zprávou je, že jsme se nových a neznámých situací nezalekli a v žádném případě nás to pracovně neochromilo, ale naopak jsme byli nuceni čelit novým výzvám, novým problémům, jinému typu dotazů, novému druhu komunikace a hledání třeba i neobvyklých způsobů řešení.

V této souvislosti bych se s vámi ráda podělila o radost – radost z toho, co se i v tak výjimečné době podařilo zvládnout, kolik práce svazoví inspektoři bezpečnosti práce (SIBP) odvedli pro naše výbory ZO, MO, naše členy a v konečném důsledku i pro zaměstnavatele.

Z domova, ale rozhodně ne méně

Na základě vládních opatření a z rozhodnutí předsedkyně OS pracovali všichni zaměstnanci v roce 2021 od ledna do května převážně v režimu home office. Nikdo z nás nezahálel, naopak většina zaměstnanců pracovala bez ohledu na čas a délku pracovní doby. Doba si to žádala, pomoci našim členům bylo potřeba v kteroukoliv denní dobu a co nejdříve.

Svazoví inspektoři bezpečnosti práce zodpověděli téměř 700 telefonických a e-mailových dotazů, poskytovali potřebnou metodickou pomoc, ve 47 případech se podíleli na přípravě kolektivních smluv za oblast bezpečnosti práce, v 78 případech se účastnili odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a šetřili 52 stížností týkajících se problematiky BOZP.

Uzávěry okresů na jaře loňského roku jim postavily do cesty další překážku pro cestování mezi okresy a kraji a ještě více zkomplikovaly možnost provádět kontroly BOZP u zaměstnavatelů ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Někteří zaměstnavatelé podmínili vstup do prostor zařízení předložením platného dokladu o testování, očkování nebo prodělané nemoci, a to mnohdy nad rámec vládních opatření. Veškerá omezení a vládní nařízení jsme považovali za opodstatněná a podmínky v daném zařízení všichni naši svazoví inspektoři bezpečnosti práce akceptovali a dodržovali.

150 kontrol a šetření u zaměstnavatelů

Naši skvělí inspektoři se nezalekli a tam, kde nebyla individuální hygienická opatření a zákaz vstupu třetích osob, kontroly bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích konkrétních zaměstnavatelů po dohodě s odborovou organizací provedli. Za loňský rok bylo inspektory bezpečnosti práce provedeno 150 kontrol a šetření přímo v zařízeních zaměstnavatelů. Toto číslo považujeme vzhledem k nastaveným vládním opatřením, individuálním opatřením zaměstnavatelů a zřizovatelů, vysoké nemocnosti personálu, přísným epidemiologickým opatřením na některých odděleních, změně celkového chodu nemocnic a zařízení sociální péče, za velmi vysoké.

Při osobních kontrolách bylo zjištěno celkem 342 závad, na které byli zaměstnavatelé písemně upozorněni prostřednictvím protokolu o kontrole BOZP. A tento dokument byl statutárními zástupci konkrétního zařízení podepsán.

Řešení drobných i větších závad

Řada drobných závad zjištěných při kontrolách byla odstraněna ihned, tedy ještě v době přítomnosti inspektora na daném pracovišti, a nebylo nutné je zaznamenávat do protokolu z provedené kontroly (výměna nefunkční žárovky na toaletách, protékající odpad umyvadla, chybějící nebo nedostatečný úklid prostor apod.).

V případě větší závažnosti zjištěné závady byl inspektorem BOZP navržen termín, do kterého má být závada zaměstnavatelem odstraněna. V předem dohodnutém termínu potom bude provedena následná kontrola BOZP. Pokud by se při následné kontrole zjistilo, že přestože byl na závadu zaměstnavatel opakovaně ústně a písemně upozorněn a závada přesto trvá, dalším prostředkem pro dosažení nápravy je oznámení skutečnosti (dle povahy závady) buď místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, nebo oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce. Tyto státní orgány mají větší pravomoci a možnost uložit pokutu.

Žádný smrtelný pracovní úraz

Pozitivním zjištěním je skutečnost, že v roce 2020 a do dne kontroly roku 2021 nebyl u 150 našimi inspektory kontrolovaných zaměstnavatelů zaznamenán žádný smrtelný pracovní úraz. Celkově inspektoři zaznamenali 458 pracovních úrazů a nenarazili na závažná pochybení zaměstnavatelů při jejich odškodňování. Nejčastějšími zdroji pracovních úrazů jsou nástroje, přístroje, nářadí, stroje a zařízení přenosná nebo mobilní (například pily, vrtačky na pracovištích údržby, sekačky a křovinořezy – údržba zeleně v domovech pro seniory, roboty, mixéry v kuchyních, injekční stříkačky a skalpely…), dopravní prostředky, pády na rovině, z výšky nebo do hloubky a propadnutí (časté jsou pády, uklouznutí, podvrtnutí na venkovních a vnitřních komunikacích – na schodech a vlhkých površích kuchyní a chodeb), břemena (manipulace s pacienty a klienty).

Příčinami pracovních úrazů bývají nejčastěji špatně nebo nedostatečně vyhodnocené riziko zaměstnavatelem, závady na pracovišti, selhání lidského činitele nebo jiné nepředvídatelné riziko práce.

COVID-19 jako nemoc z povolání

Nemocí z povolání zaznamenali inspektoři při své kontrolní činnosti v loňském roce celkem 1217. Číslo je vysoké, ale předvídatelné, protože onemocnění COVID-19 bylo (velkou zásluhou předsedkyně OS, předsedů jiných odborových svazů a vedení ČMKOS) zařazeno na seznam nemocí z povolání a tato nemoc v celkovém součtu převládala.

Nemoc byla primárně uznávána zdravotníkům a lékařům v nemocnicích a pracovníkům přímé obslužné péče v sociálních zařízeních, u kterých byl předpoklad zvýšeného rizika kontaktu s nemocným pacientem nebo klientem (uživatelem služeb). V průběhu roku se dařilo uspět i žadateli s pracovním zařazením údržbáře, pracovníka kuchyně a podobně. Některé nemoci vznikly již v roce 2020, ale došetřeny a odškodněny byly až v roce 2021, řada dalších žádostí je stále v šetření a tyto nemoci budou započítány až do kontrolních činností v letošním roce.

Mezi dalšími přiznanými nemocemi z povolání kromě COVID-19, kterých bylo zjištěno kontrolou 1205, se objevily tyto další nemoci: 1x alergie, 1x rakovina plic, 5x svrab, 1x ekzém, 3x zánět spojivek, 1x hepatitida.

Problémy při přiznávání nemoci z povolání

Inspektoři BOZP metodickým vedením a pomocí pomohli řadě zaměstnanců domoci se svých práv v případě uplatnění COVID-19 jako nemoci z povolání. Svazoví inspektoři bezpečnosti práce naráželi v některých případech na problém a nejednotnost při vystavování odborného posudku pro pojišťovny, kdy finanční částka za vystavení posudku byla vymáhána po samotných žadatelích (zaměstnancích), její výše za stejný úkon nebyla stejná a v praxi to znamenalo, že řada žadatelů nakonec odmítla z finančních důvodů žádost o přiznání nemoci z povolání podat.

Částka za vystavení posudku byla žadatelům vyplacena pojišťovnou až po přiznání nemoci z povolání, tedy v konečném zúčtování. Tento postup není v souladu se zákoníkem práce a svazoví inspektoři bezpečnosti práce některé konkrétní případy byli nuceni konzultovat nebo řešit s právníkem a spolupracujícími advokáty OS.

Kontrolovala se i dokumentace

Poznatky zjištěné kontrolou provedenou u jednotlivých zaměstnavatelů podle § 322 zákoníku práce se příliš nelišily od předchozích let. Systém kontrol byl přizpůsoben vždy aktuální situaci v daném zařízení, mnohdy nebylo možné z epidemických důvodů kontrolovat všechna pracoviště zaměstnavatele. Větší pozornost v takovém případě byla při kontrole věnována dokumentaci vztahující se k bezpečnosti práce.

Jako příklad lze uvést kontrolu dokumentace vyhodnocení rizik na jednotlivých pracovištích zaměstnavatele a prokazatelné seznámení zaměstnanců s riziky, kategorizace prací, pracovní úrazy a jejich zaznamenávání, šetření, hlášení, odškodňování, nemoci z povolání a jejich odškodňování, provádění revizí, zajištění pracovně lékařské péče a systém vysílání zaměstnanců na preventivní prohlídky, interní dokumentace vztahující se ke školení BOZP (směrnice) a řada dalších.

Nejčastější zjištěné problémy

Při kontrolní činnosti se inspektoři nejčastěji setkávali s těmito problémy:

  • Zaměstnavatelé, respektive smluvně vázaní poskytovatelé pracovnělékařských služeb, neprovádí pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a pokud dohled probíhá, písemná dokumentace z tohoto dohledu je neúplná nebo zcela chybí a dohled je tudíž neprůkazný.
  • Dlouhodobě se setkáváme s porušováním § 278 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatelé prokazatelně neprojednávají vnitřní předpisy BOZP s odborovou organizací nebo návrhy vnitřních dokumentů předkládají výborům ZO, MO pozdě a jejich projednání není z časových důvodů možné.
  • V řadě zařízení, částečně s výmluvou na probíhající pandemii, nebyly provedeny pravidelné roční prověrky BOZP, které zaměstnavatelům ukládá § 108 zákoníku práce. Z podobných důvodů byla v řadě zařízení časově odkládána a nebyla zaměstnavateli prováděna periodická školení BOZP.
  • Problém, který se vyskytl v souvislosti s epidemickou situací a byl často svazovými inspektory bezpečnosti práce řešen, byl nárok na bezpečnostní přestávky u zaměstnanců, kteří byli nuceni nosit respirátory po celou délku pracovní směny. Podle našeho přesvědčení a po konzultaci s právníky a advokáty OS se na zaměstnance při práci, která vyžaduje zakrytí dýchacích cest (nošení respirátoru) po celou délku směny vztahuje § 39 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Z tohoto ustanovení dovozujeme, že pracuje-li zaměstnanec trvale se zakrytými ústy a nosem, i když vykonává práci nerizikovou (dle kategorizace prací), má při daných podmínkách nárok na bezpečnostní přestávku.

Na problémy v organizacích nejste sami!

Není mým cílem zde vyjmenovávat veškerá pochybení zaměstnavatelů, ale chci především poukázat na důležitost práce svazových inspektorů bezpečnosti práce a připomenout vám všem, že na problémy a otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejste sami. Je možné se na kohokoliv z inspektorů bezpečnosti práce obrátit a jsem pevně přesvědčená, že u nich vždy najdete odbornou pomoc, pochopení a velkou snahu a vůli vzniklý problém řešit.

Regionální manažeři a další kolegyně

V tomto článku jsem se zaměřila na činnost svazových inspektorů bezpečnosti práce, protože si myslím, že je potřeba, abyste se o výsledcích jejich práci dozvěděli více. Musím však připomenout, že na chodu odborového svazu se společně s vedením OS podílejí všichni zaměstnanci. Ze svého pohledu mohu však hodnotit pouze práci zaměstnanců ekonomického a organizačního oddělení.

Velký kus práce odvádějí regionální manažeři, se kterými jste často v kontaktu.

Na činnosti se podílejí i kolegyně, které nevyhledáváte rádi, není mnoho příležitostí setkat se s nimi tváří v tvář, více je poznat, jsou schované v anonymitě pod svými hlasy a e-mailovými zprávami. Často ony vyhledávají vás, zejména ve chvíli, kdy někde něco nemá vaše ZO v souladu s nastavenými předpisy (zejména se stanovami OS, s finančním řádem nebo se statutem Zajišťovacího fondu). Jejich práci nevidíte a většinou je ani neslyšíte moc rádi, protože tušíte problém. Já bych i jim moc ráda poděkovala za jejich obrovské pracovní nasazení a snahu dostát všem předpisům, neztratit lidskost, empatii a zajistit spokojenost na všech stranách.

Závěrem přeji nám všem, aby letošní rok byl vrácen do starých kolejí, aby ubylo nemocných a práce zejména zdravotníkům, zbylo tak více času na rodiny, přátele, utváření narušených mezilidských vztahů, odpočinek, nabírání nových sil a byla možnost trávit společné chvíle s těmi, se kterými je nám dobře a jinak a jinde než v práci a to bez veškerých omezení a kontrol.

Hodně zdraví a co nejvíce pohody nám všem!

Podobné články

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:43

Hlaste ty úrazy. A všechny!

„Dobrý den, měla jsem před rokem pracovní úraz a zaměstnavatel mně nechce zaplatit odškodnění.“ Tato věta se bohužel poslední dobou množí.

Aktuality 20. 6. 2022 / 16:01

Povinnosti zaměstnavatele při poskytování ochranných nápojů

Léto už se nám ohlásilo vysokými teplotami, takže je vhodné si připomenout, jaké má zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů zaměstnancům.

Aktuality 7. 6. 2022 / 14:18

COVID-19 jako nemoc z povolání v roce 2020 a 2021

V roce 2020 se v seznamu nemocí z povolání poprvé objevilo nové infekční onemocnění – COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Načíst další
 
Napište nám