Členské příspěvky odborové organizaci jako odečitatelná položka od základu daně z příjmu

Uvedená problematika daňové uznatelnosti členských příspěvků odborové organizaci patří do oblasti daní z příjmu fyzických osob, kdy zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dává poplatníkovi, členovi odborové organizace, možnost snížit si svůj základ daně, a tím i svou daňovou povinnost.

Za rok 2022 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, a to na základě § 15 odst. 7 a § 38l odst. 1 písm. j) zákona o daních z příjmů. Podle § 15 odst. 7 zákona o daních z příjmů lze od základu daně odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.

Na základě výše uvedeného tedy může poplatník, člen odborové organizace, uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmu fyzických osob částku představující hodnotu zaplacených členských příspěvků odborové organizaci, a to do výše stanovených ročních limitů. První limit je stanoven do výše 1,5 % zdanitelných příjmů poplatníka, druhým limitem je maximální částka 3000 Kč za zdaňovací období.

Nárok na uznání odpočtu prokáže poplatník, člen odborové organizace, v zákonné lhůtě předložením potvrzení od odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvků v uplynulém zdaňovacím období (§ 38l odst. 1 písm. j) zákona o daních z příjmů). K uvedenému je nezbytné, aby odborová organizace vydala svému členovi, pokud o to požádá, potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků. Potvrzení pro roční zúčtování je nutno předložit zaměstnavateli do 15. února po uplynutí zdaňovacího období (§ 38ch odst. 3 zákona o daních z příjmu), tj. za rok 2022 ho bude nutno doložit do 15. února 2023.

Podobné články

Aktuality 2. 1. 2023 / 18:11

Odborové organizace a datové schránky od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku.

Aktuality 28. 12. 2022 / 14:59

Nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky: pobyty v Itálii

Cestovní kancelář Balancestep nabídla odborovému svazu spolupráci - nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky, a to zájezdy a rekreační pobyty v Itálii za speciální cenovou nabídku.

Aktuality 12. 12. 2022 / 17:45

Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti.

Načíst další
 
Napište nám