COVID-19 jako nemoc z povolání v roce 2020 a 2021

Posuzování a uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání upravuje několik právních předpisů, zejména zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání), zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Nemoci z povolání jsou podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb., nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek. Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání platném ke dni 31. prosince 1995 (příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení) a vznikly přede dnem účinnosti tohoto nařízení za podmínek uvedených v tomto seznamu.

Nemoci z povolání jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu tohoto nařízení. Nemoci z povolání jsou v seznamu nemocí z povolání rozděleny do šesti kapitol – kapitola I (nemoci z povolání způsobené chemickými látkami), kapitola II (nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory), kapitola III (nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice), kapitola IV (nemoci z povolání kožní), kapitola V (nemoci z povolání přenosné a parazitární) a kapitola VI. (nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli). U jedné osoby může být uznáno ze seznamu nemocí z povolání více případů nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.

V roce 2020 se v seznamu nemocí z povolání poprvé objevilo nové infekční onemocnění – COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Toto onemocnění je systematicky zařazeno jako nemoc z povolání v rámci Kapitoly V. (nemoci z povolání přenosné a parazitární).

Statistika nemocí z povolání podle Národního registru nemocí z povolání v letech 2020 a 2021

Výskyt profesionálních onemocnění zahrnujících nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání představuje významný ukazatel zdravotního stavu populace a pracovních podmínek v ČR. Data za roky 2020 a 2021 zmíněná v tomto článku vycházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), který je součástí Národního zdravotnického informačního systému ve správě Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Profesionální onemocnění se do NRNP hlásí na základě vyhlášky č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotního informačního systému. Podle této vyhlášky má každý poskytovatel zdravotních služeb, který uznal nemoc z povolání, povinnost předávat údaje do NRNP. Údaje se předávají za každou uznanou nemoc z povolání či ohrožení nemocí z povolání; následně povinnému hlášení podléhá i stav, kdy tato onemocnění již podmínky pro uznání nesplňují.

Počet hlášených nemocí z povolání

V roce 2020 bylo v ČR u 952 pracovníků (438 mužů a 514 žen) hlášeno celkem 1 112 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1 035 nemocí z povolání a 77 ohrožení nemocí z povolání. V roce 2021 bylo v ČR u 5 890 pracovníků (1 249 mužů a 4 641 žen) hlášeno celkem 6 043 profesionálních onemocnění, z toho bylo 5 991 nemocí z povolání a 52 ohrožení nemocí z povolání. Ve srovnání s rokem 2020 vzrostl v roce 2021 celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 4 931, tj. o 443 % případů.

V roce 2020 byl u 143 osob a v roce 2021 u 141 osob hlášena více než jedna nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo jejich kombinace. Nejčastěji byla diagnostikována kombinace syndromu karpálního tunelu na pravé a levé ruce vzniklého při práci s přetěžováním končetin nebo při práci s vibrujícími nástroji, v roce 2021 pak i reinfekce COVID-19.

Nemoci z povolání podle kraje vzniku

Pokud jde o zastoupení nemocí z povolání podle krajů vzniku, tak v obou letech bylo nejvíce nemocí z povolání diagnostikováno v Moravskoslezském kraji (v roce 2020 celkem 290, tj. 28 % všech hlášených případů, v roce 2021 celkem 1187, tj. 19,8 % všech hlášených případů). Nejpočetnější kategorií hlášených nemocí z povolání v tomto kraji v roce 2020 představovala onemocnění způsobená fyzikálními faktory (nemoci z přetěžování končetin, nemoci z vibrací), dále o přenosné a parazitární onemocnění (COVID-19 hlášen v 36 případech), silikózu nebo pneumokoniózu uhlokopů způsobenou černouhelným prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, včetně nádorového onemocnění plic, a nemoci kožní. V roce 2021 představovala nejpočetnější kategorii hlášených nemocí z povolání v tomto kraji onemocnění přenosná a parazitární (celkem 1009, z toho COVID-19 hlášen 999krát). V sestupném pořadí následovaly nemoci způsobené fyzikálními faktory, nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice a kožní nemoci. V odstupu za Moravskoslezským krajem následovaly v roce 2020 kraje Olomoucký (celkem 112 případů, z toho COVID-19 hlášen 29krát) a Jihomoravský (celkem 83 případů, z toho COVID-19 hlášen 24krát); v roce 2021 kraje Olomoucký (celkem 1047 případů, z toho COVID-19 hlášen 994krát) a Královéhradecký (celkem 649 případů, z toho COVID-19 hlášen 627krát). Zastoupení nejpočetnějších kategorií nemocí z povolání u těchto krajů kopírovalo Moravskoslezský kraj.

Tabulku Nemoci z povolání v ČR v letech 2020 a 2021 viz níže jako soubor ke stažení.

Graf Nemoci z povolání v ČR v letech 2020 a 2021 viz níže jako soubor ke stažení.

Nemoci z povolání a onemocnění COVID-19

Jak je vidět výše, rok 2021 byl i z pohledu statistiky nemocí z povolání ve znamení epidemie COVID-19, která způsobila dramatický nárůst počtu a změnu ve struktuře hlášených nemocí z povolání (onemocnění COVID-19 je v rámci Národního registru nemocí z povolání (NRNP) řazeno jako nemoc z povolání v rámci Kapitoly V. pod evidenčním kódem V.1.45 pro onemocnění vzniklá v ČR a pod kódem V.3.36 pro onemocnění vzniklá v zahraničí).

Zatímco v roce 2020 bylo do Národního registru nemocí z povolání nahlášeno pouze 150 případů COVID-19, v roce 2021 to bylo již 5364 případů tohoto onemocnění, z toho 32krát šlo o recidivu tohoto onemocnění. To způsobilo výrazný růstový zlom ve vývoji celkového počtu uznaných případů nemocí z povolání v ČR.

Nejvíce onemocnění COVID-19 bylo v roce 2021 hlášeno v Moravskoslezském kraji (999 případů), následovaly kraje Olomoucký (994 případů), Královéhradecký (627). Nejméně případů bylo hlášeno ze zahraničí (Afghánistán v 5 případech), z Karlovarského kraje (62 případů) a z Kraje Vysočina (81 případů).

Tabulku a graf Případy COVID-19 hlášené v roce 2021 viz níže jako soubor ke stažení.

U onemocnění COVID-19 se v případě uznaných nemocí z povolání většinou jednalo o zaměstnance v odvětví ekonomické činnosti „Zdravotnictví a sociální péče“ (celkem 148 zaměstnanců v roce 2020 a 5335 zaměstnanců v roce 2021). Méně byli postiženi zaměstnanci z dalších odvětví (vojáci z povolání, strážníci městské policie z odvětví „Veřejná správa a obrana“, učitelé, kuchařky ve školní jídelně z odvětví „Vzdělávání“). V rámci zdravotnictví a sociálních služeb onemocněly zejména zdravotní sestry, následovali lékaři, sanitáři, pracovníci v sociálních službách a záchranáři.

Tabulku Případy COVID-19 hlášené v roce 2021 podle profesí viz níže jako soubor ke stažení.

Pro zajímavost, z ostatních infekčních nemocí ze skupiny V.1 mimo COVID-19 následovaly v sestupném pořadí v obou letech svrab (84 případů v roce 2020, 47 případů v roce 2021), dávivý kašel (7 případů v roce 2020, 4 případy v roce 2021) a virový zánět spojivek (7 případů v roce 2020, 3 případy v roce 2021). Jiné infekce se vyskytly ojediněle.

Dle informací Státního zdravotního ústavu byly v roce 2021 hlášeny zejména případy, které vznikly v březnu až prosinci 2020. Případy vzniklé v roce 2021 se zatím vyskytovaly méně často. Samotný proces mezi vznikem onemocnění COVID-19, jeho uznáním za nemoc z povolání a hlášením do NRNP je relativně dlouhý, může trvat až několik měsíců. Lze proto očekávat, že další případy onemocnění COVID-19 (zejména jeho varianta omicron) se ve statistikách projeví až v následujících letech.

Závěr

V posledních dvou letech byl dle statistik zaznamenán nárůst případů u přenosných a parazitárních onemocnění. Tento nárůst byl způsoben zejména novým infekčním onemocněním COVID-19. Bližší informace včetně celé souhrnné zprávy o nemocích z povolání v České republice za rok 2020 a za rok 2021 lze nalézt na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu: http://szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-a-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice.

I dosud se na OS setkáváme se s tím, že zaměstnanci ze zdravotnictví a sociálních služeb nevědí, že onemocnění COVID-19 může být za určitých specifických podmínek uznáno za nemoc z povolání. O tom, jak postupovat při uznání onemocnění COVID-19 jako nemoci z povolání, vás již informovaly naše inspektorky BOZP Barbora Vančurová (článek COVID-19 jako nemoc z povolání – jak postupovat v Bulletinu č. 10/2020 a na svazovém webu: https://www.zdravotnickeodbory.cz/covid-19-jako-nemoc-z-povolani-jak-postupovat/ ) a Bc. Andrea Hrabčáková (článek COVID-19 jako nemoc z povolání v Bulletinu č. 2/2021 a na svazovém webu: https://www.zdravotnickeodbory.cz/covid-19-jako-nemoc-z-povolani/ ).

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:43

Hlaste ty úrazy. A všechny!

„Dobrý den, měla jsem před rokem pracovní úraz a zaměstnavatel mně nechce zaplatit odškodnění.“ Tato věta se bohužel poslední dobou množí.

Aktuality 20. 6. 2022 / 16:01

Povinnosti zaměstnavatele při poskytování ochranných nápojů

Léto už se nám ohlásilo vysokými teplotami, takže je vhodné si připomenout, jaké má zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů zaměstnancům.

Aktuality 24. 5. 2022 / 13:09

V těch botách se nedá chodit

I přesto, že se situace na poli osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zlepšuje, občas se setkám s druhy, kdy si odsloužení osmihodinové neřkuli dvanáctihodinové směny nedovedu představit.

Načíst další
 
Napište nám