COVID-19 jako nemoc z povolání

S ohledem na množící se dotazy k postupu při uznávání nemoci COVID-19 jako nemoci z povolání jsem se rozhodla k této problematice napsat pár stručných řádek, které tuto problematiku alespoň trochu objasní. Na úvod si zodpovíme nejčastější otázku, a sice zda je vůbec onemocnění COVID-19 uznatelné jako nemoc z povolání na pracovištích zdravotnických zařízení i v sociálních službách? ANO, onemocnění COVID-19 může být uznáno jako nemoc z povolání u zaměstnanců na pracovištích zdravotnických zařízení i v sociálních službách.

Pokud se u zaměstnance identifikuje nákaza onemocněním COVID-19, může si takový zaměstnanec po prodělání onemocnění zažádat o uznání prodělané nemoci COVID-19 jako nemoci z povolání.

Základní předpoklady pro uznání nemoci COVID-19 jako nemoci z povolání:

  1. U zaměstnance musí být nemoc COVID-19 laboratorně diagnostikována, tzn. zaměstnanec musí podstoupit test s pozitivním výsledkem.
  2. Zaměstnanec nahlásí u svého praktického lékaře pracovní neschopnost.
  3. Zaměstnanec má klinické příznaky, které mu způsobují určitou tíži, a jsou zaznamenány ve zdravotní dokumentaci související s předmětným onemocněním.
  4. Současně musí být ověřeno, že zaměstnanec byl vystaven pracovním podmínkám, u kterých nemoc COVID-19 dle současných vědeckých poznatků vzniká, musí tedy dojít k naplnění tzv. hygienických podmínek. Hygienické podmínky jsou posuzovány příslušnou krajskou hygienickou stanicí, která je oslovena prostřednictvím místně příslušného střediska pro uznávání nemoci z povolání.

Postup pro uznání nemoci COVID-19 jako nemoci z povolání je následovný:

  1. Po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnanec zažádá u svého praktického lékaře o vystavení žádosti o vyšetření pro uznání nemoci z povolání (Poukaz na vyšetření). K žádosti je možné připojit kopie zpráv ze zdravotní dokumentace související s předmětným onemocněním. Vyšetření pro uznání nemoci z povolání probíhá na místně příslušném středisku oprávněném k posuzování nemocí z povolání. Jednotlivá střediska pro posouzení nemoci z povolání jsou uvedena na stránkách Ministerstva zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/poskytovatele-k-uznavani-nemoci-z-povolani/ ).
  2. Žádost o vyšetření pro uznání nemoci z povolání může zaměstnanec doručit na adresu příslušného střediska oprávněného k posuzování nemocí z povolání jakýmkoliv prokazatelným způsobem – poštou, osobně a pod.
  3. Zaměstnanec se musí následně podrobit vyšetření na příslušném středisku, čímž se zahájí proces posuzování pro uznání nemoci z povolání.
  4. Po ukončení procesu posuzování, je zaměstnanci sdělen výsledek posouzení, kdy prodělaná nemoc COVID-19 bude zaměstnanci uznána nebo neuznána jako nemoc z povolání. Posudek, kterým se uznává nemoc z povolání, je zaslán samotnému zaměstnanci, zaměstnavateli a příslušnému pracovně lékařskému pracovišti. Posudek, kterým se neuznává nemoc z povolání, je zaslán jen zaměstnanci. Jeho součástí je poučení o možnosti jeho přezkoumání. Uvedené posudky nejsou zpoplatněny.
  5. Pokud zaměstnanci byla nemoc COVID-19 uznána jako nemoc z povolání, je nutné následně zpracovat „posudek pro odškodnění nemoci z povolání“. Posudek pro odškodnění nemoci z povolání rovněž vystaví místně příslušné středisko oprávněné k posuzování nemocí z povolání. Vypracování tohoto posudku je zpoplatněno, a to dle sazebníku jednotlivých nemocnic, kde se příslušná střediska pro uznávání nemoci z povolání nacházejí.
  6. Zaměstnanci bude pojišťovnou, dle posudku pro odškodnění nemoci z povolání, vyplacena částka, na kterou má dle „posudku pro odškodnění nemoci z povolání“ nárok.

V případě, že zaměstnanci byla prodělaná nemoc COVID-19, na základě posouzení příslušným střediskem oprávněným k posuzování nemocí z povolání (viz bod 4. výše), neuznána jako nemoc z povolání, může se takový zaměstnanec proti tomuto posouzení odvolat. Pro podání odvolání je nutné, aby zaměstnanec zažádal příslušné středisko pro uznávání nemoci z povolání o vypracování „Posudku pro neuznání nemoci z povolání“. Vypracování tohoto posudku může být zpoplatněno (dle sazebníku dané nemocnice), kdy však v případě, že zaměstnanec bude se svým odvoláním úspěšný, bude poplatek za vypracování posudku pro neuznání nemoci z povolání uhrazen pojišťovnou.

Dále bych chtěla všechny zaměstnance upozornit, že podle ust. § 269 odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v planém znění, je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.

Zároveň platí že, dle § 346b odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance. Dle výše uvedeného tedy poplatek za zpracování „Posudku pro odškodnění nemoci z povolání“ (viz bod 5. výše) je povinen hradit zaměstnavatel. Tento poplatek je následně zaměstnavateli uhrazen pojišťovnou, jako vedlejší náklad vynaložený v souvislosti s posouzením nemoci z povolání.

Prosím, vezměte na vědomí, že výše nastíněné základní předpoklady a postup pro uznání nemoci COVID-19 jako nemoci z povolání je nutné posoudit u každého zaměstnance individuálně.

V případě dalších dotazů k problematice uznávání nemoci z povolání pro onemocnění COVID-19 můžete kontaktovat svazové inspektory pro BOZP, a my na vaše otázky rádi odpovíme.

Závěrem bych všem zaměstnancům zdravotnických zařízení, sociálních služeb, pracovníkům krajských hygienických stanic a zaměstnancům zdravotnické záchranné služby popřála plno sil v tomto nelehkém období a poděkovala za veškerou dosavadní práci, kterou jste pro nás občany v této covidové době udělali. Vážíme si vaší práce.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám