Další kamínek do mozaiky zkušeností se získáváním členů

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2022 se v chorvatském Záhřebu konal strategický workshop Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (European Public Service Unions, EPSU) zaměřený na pokročilé postupy náboru a organizování pro odborové předáky. Hlavním mottem workshopu byla „Strategie náboru a organizování – posuňme je na další úroveň“. Akce navazovala na několik předcházejících workshopů, které se konaly v roce 2021 a na jaře roku 2022 formou on-line jednání. Zúčastnili se kolegové odboráři z České republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska, Chorvatska, Makedonie a Srbska. Českou republiku zastupovali místopředseda OS Lubomír Francl a řídící sekce pro práci s členskou základnou OS Jan Šusta.

Workshop připravila EPSU ve spolupráci s členským odborovým svazem Fórsa (Irsko). Jeho cílem bylo podpořit odborové svazy v jejich úsilí o zavedení metodiky odborového organizování, která by zajistila růst členské základny, ale i zvýšení efektivního působení a vlivu odborů. Nedílnou složkou je zavedení a užívání centrální databáze členů, díky které můžeme analyzovat data členské základny. Na základě těchto analýz si lze stanovit klíčové body pro metodiku náboru a organizování. Dalším neméně důležitým okruhem činnosti odborových svazů v oblasti náboru členů je vypracování projektu, který bude na tuto oblast zaměřen.

Přítomní účastníci byli před konáním workshopu osloveni a požádáni, aby si na jednání připravili svůj cílový plán a připravili si předem návrh strategie pro nábor a organizování. Bylo třeba stanovit cílovou skupinu, na kterou by se chtěli zaměřit, zdůvodnit, proč byla vybrána právě tato skupina, zmapovat si, kolik zaměstnanců v dané cílové skupině pracuje a jaká je zde v současné době odborová organizovanost, a v neposlední řadě i zvolit formy komunikace, které budou při naplňování cílů používány. V úvodním bloku pak byly tyto „domácí úkoly“ účastníky představeny a diskutovalo se o nich.

V dalším bloku se diskutovalo o způsobech plánování aktivit v terénu. V rámci tohoto bloku byly na žádost představitelů EPSU představeny ostatním účastníkům dvě prezentace odvedené práce v praxi.

  • Praktické pracovní postupy při plnění strategie aktivního náboru nejdříve představili kolegové z Rumunska.
  • Následovala prezentace strategie náboru a organizování našeho odborového svazu, kterou vypracovala právě sekce pro práci s členskou základnou. Jan Šusta ve své prezentaci shrnul mimo jiné důvody, proč je třeba se náboru členů věnovat, protože i na základě analýz údajů z centrální evidence víme, že vzhledem k věkové struktuře našich členů jich 50 % dosáhne v následujících 10 letech důchodového věku. Proto je nutné stále pracovat na náboru nových členů.
  • Dále jsme byli požádáni o krátkou prezentaci našeho programu evidence členské základny Trewis, který jsme představovali už na předcházejících workshopech a který byl nejen zástupci EPSU hodnocen velice vysoko. Jan Šusta představil program z pohledu základní organizace a Lubomír Francl pak krátce představil program z pohledu centrály. Přítomné velice zaujaly možnosti nejen analýz členské základny, ale i například možnost komunikovat se členy pomocí zasílání hromadných e-mailů, kdy je možné z programu posílat informace jak všem členům, na které máme v databázi uvedení mailové adresy, tak i vybírat určité skupiny, kterým bude e-mail zaslán.

Další část byla praktická. Přítomní účastníci si ve skupinách vyzkoušeli konkrétní přípravu plánu aktivit v terénu – stanovení cíle, kterého bychom chtěli v oblasti náboru dosáhnout, určit klíčové aktivity, naplánovat konkrétní akce k dosažení cíle a stanovit si časovou osu jak přípravy plánu, tak i uvedení plánu do praxe. V této části jsme spolupracovali s kolegy ze slovenského odborového svazu ECHO, s nimiž jsme často diskutovali o problémech spojených s náborem a udržením členské základny i během dalších částí workshopu.

Po ukončení prvního dne následovala společná večeře, kde se dále neformálně diskutovalo o problémech s náborem členů.

Druhý den byl věnován rekapitulaci závěrů prvního dne a pokračovala diskuse o plánech aktivit jednotlivých skupin. Část byla opět věnována nácviku praktických dovedností spojených s plánováním náboru a stanovením konkrétních činností, které by přítomní účastníci měli při své práci využívat. Diskutovalo se o kolektivním vyjednávání jak na úrovni zaměstnavatelů, tak i o vyšších kolektivních smlouvách. Zde nám, zástupcům České republiky, nezbylo než závidět těm, kteří mají možnost uzavírat kolektivní smlouvu vyššího stupně. Náš odborový svaz o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně jak pro nemocnice, tak i pro sociální služby dlouhodobě usiluje, ale bohužel strana zaměstnavatelů tuto formu stále odmítá.

I když se semináře zúčastnili zástupci odborových svazů z různých odvětví (zdravotnictví, školství, energetika, policie a další), tak z diskuse vyplynulo, že problémy s náborem a udržením členů jsou napříč svazy a zeměmi podobné. Populace stárne a stárne i členská základna. Proto všichni přivítali, že EPSU významně zintenzivnila svoji práci v oblasti organizace a náboru. Jde o klíč ke zvyšování síly odborů, aby zaměstnavatelé respektovali práva zaměstnanců, dodržovali kolektivní smlouvy a poskytovali pracovníkům důstojné platy a mzdy v důstojných pracovních podmínkách.

Považujeme za důležité, že náš odborový svaz má ve svých dokumentech jako jednu z priorit rozvoj odborového svazu včetně úsilí o profesionalizaci předsedů nebo členů výborů odborových organizací. Z příkladů z praxe víme, že tam, kde je někdo uvolněn pro výkon funkce, ať už na plný nebo částečný úvazek, se tato skutečnost projevuje v nárůstu počtu členů.

V závěru všichni účastníci zhodnotili workshop velice kladně a uvítali informaci ze strany zástupců EPSU, že se navazující akce uskuteční i v příštím roce.

Mgr. Lubomír FRANCL, místopředseda OS

Bc. Jan ŠUSTA, řídící sekce pro práci s členskou základnou OS

Foto Lubomír Francl a EPSU

Podobné články

Aktuality 16. 3. 2023 / 9:02

Základní instinkt

Základním instinktem je přežít. Proto si dovolím tvrdit, že v letošním roce došlo na půdě odborového svazu k zásadnímu milníku.

Aktuality 14. 2. 2023 / 14:20

V Ostravě se náboru členů nebojí!

Jedním z palčivých problémů, které nás všechny v základních organizacích stále trápí, je nábor nových členů. Určitě to znáte, “nedají si říct a nedají si říct“.

Aktuality 17. 8. 2022 / 19:00

Sekce pro práci s členskou základnou – plnění programu OS

Zpráva sekce pro práci s členskou základnou o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám