Dluhy a možnosti oddlužení

Mám hodně dluhů a už nejsem schopna tyto dluhy splácet a zřejmě je nesplatím ani do konce života, jsem z toho nešťastná. Slyšela jsem, že existuje nějaká možnost se takových velkých dluhů zbavit.

L.W. Poděbrady

Pokud jste v situaci, že již nejste schopna splácet dluhy, které máte, pak pravděpodobně vám bude hrozit tzv. úpadek. To je situace, kdy máte dluhy od více věřitelů, tyto peněžité závazky jsou více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, nejste je schopna plnit a zřejmě se zřetelem ke všem okolnostem se dá předpokládat, že nebudete schopna řádně a včas podstatnou část svých peněžitých závazků splnit. Otázkou je, zda jste se dostala do takové situace v důsledku podnikatelské činnosti nebo běžné činnosti, zejména z provozu domácnosti a běžného života. V případě, že dluhy nevznikly z podnikatelské činnosti, je zde v tomto případě institut oddlužení nebo-li osobní bankrot, který určitým způsobem upřednostňuje sociální účel před ekonomickým a umožňuje dlužníkovi při splnění určitých podmínek tzv. „umořit“ dluhy.

Zda jsou splněny podmínky pro oddlužení, rozhoduje soud na návrh dlužníka. Tento návrh se podává na speciálním formuláři a musí kromě označení účastníka obsahovat údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech, údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky a případně návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že takový návrh nevznáší. K návrhu musíte přiložit seznam majetku a seznam závazků, všechny listiny, které dokládají vaše příjmy za poslední 3 roky a v případě, že se s některým věřitelem dohodnete, že bude souhlasit s tím, že dostane ze své pohledávky méně než 30 %, pak jeho písemný souhlas s takovou dohodou. Pokud jste vdaná, musí tento návrh na oddlužení podepsat také váš manžel.

Insolvenční soud pak posoudí, zda jsou podmínky splněny. Návrh zamítne v případě, že tímto návrhem je sledován nepoctivý záměr a nebo zjistí lehkomyslný a nedbalý přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení a nebo také v případě, kdy by nezajištění věřitelé při oddlužení obdrželi méně než 30 % svých pohledávek bez svého souhlasu. V případě, že soud zamítne návrh na oddlužení, zejména z důvodů nepoctivého záměru dlužníka, je úpadek automaticky řešen konkursem.

V případě, že vám soud oddlužení schválí, zveřejní své rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, čímž nastává jeho účinnost. Oddlužení je možné v souladu se zákonem provést buď plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty. O způsobu rozhodují nezajištění věřitelé většinou na schůzi věřitelů. Po celou dobu trvání účinků schválení oddlužení plnění splátkovým kalendářem jste povinna vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, veškeré dědictví a dary jste povinna zpeněžit a jejich výtěžek použít na splácení nad rámec splátkového kalendáře, nesmíte se zříci dědictví či daru, takový úkon by byl neplatný.

Vždy k 15. lednu a 15. červenci kalendářního roku musíte předkládat insolvenčnímu soudu, správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců. Jako dlužník nesmíte zatajovat žádný svůj příjem, nesmíte žádnému z věřitelů poskytovat nějaké výhody a nesmíte na sebe přijímat další nové závazky. Po dobu 5 let musíte zaplatit minimálně 30 % z výše pohledávek. Se splácením jednotlivých plateb se nesmíte dostat do prodlení delšího než 30 dnů, jinak je nařízen konkurs.

Po 5 letech, kdy budete plnit řádně a včas všechny povinnosti, které vám byly soudem uloženy, se řízení o oddlužení ukončí. Poté můžete podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek, které byly zahrnuty do oddlužení, ale nebyly uspokojeny. Tím vám budou smazány všechny dluhy, které jste měla již z minulosti, a to i ty, které nebyly v řízení přihlášeny.

 

Podobné články

Aktuality 22. 1. 2023 / 21:04

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti s tzv. předdůchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Aktuality 5. 12. 2022 / 8:51

Odstupné při pracovním poměru na dobu určitou

Náleží odstupné zaměstnanci v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou?

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Načíst další
 
Napište nám