Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů je informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. V Evidenci skutečných majitelů jsou evidováni skuteční majitelé právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku a skuteční majitelé svěřenských fondů podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Proč se vlastně skutečným majitelem zabývat?

Obecně lze říci, že účelem zjišťování skutečného majitele je posílení transparentnosti právnických osob a právních uspořádání a rozkrytí možných nezřetelných či skrytých vztahů. Právnické osoby a právní uspořádání jsou ze své povahy právní konstrukty, nemusí proto u nich být na první pohled zřejmé, kdo za nimi stojí. Neprůhlednost je dle Ministerstva spravedlnosti v řadě ohledů nežádoucí a spojená s riziky; zjišťování a evidování skutečných majitelů by tato rizika měla minimalizovat.

Proč se mají skutečným majitelem zabývat odborové organizace?

Od 1. 10. 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Touto novelou došlo k novému vymezení skutečného majitele a k omezení výjimek pro subjekty, o nichž platí, že nemají skutečného majitele, pouze na veřejnoprávní právnické osoby (například stát a územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku, veřejná výzkumná instituce, státní podnik a národní podnik atd.). Z výjimek, na které se původně evidence skutečných majitelů nevztahovala, od 1. 10. 2022 vypadla celá řada subjektů – spolky, pobočné spolky, zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků jednotek, okresní a regionální komory, ale i organizace zaměstnavatelů a odborové organizace.

Odborové organizace se tak od 1. 10. 2022 rovněž zapisují do evidence skutečných majitelů. Podle § 38 odst. 4 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, se do evidence skutečných majitelů jako skutečný majitel odborové organizace automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako člen statutárního orgánu nebo osoba v obdobném postavení nebo osoba zastupující právnickou osobu v tomto orgánu. U odborové organizace se tak jako skutečný majitel do evidence skutečných majitelů automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako statutární orgán (včetně všech jejích osobních údajů – jméno, příjmení, bydliště, datum vzniku členství ve statutárním orgánu, datum vzniku funkce ve statutárním orgánu atd.).

Automatický průpis skutečného majitele zajišťuje sám informační systém. Dojde-li tedy ke změně ve veřejném rejstříku, která má vliv na pozici skutečného majitele, projeví se změna i v evidenci skutečných majitelů – v rámci odborových organizací typicky po zápisu nově zvolených členů statutárního orgánu, tj. výboru/předsedy. Automatický průpis skutečného majitele je pro odborové organizace bezplatný.

Ačkoliv se průpis údajů fyzických osob zapsaných ve veřejném rejstříku jako statutární orgán odborové organizace do evidence skutečných majitelů má provést automaticky, doporučujeme raději ještě zkontrolovat na internetových stránkách esm.justice.cz, zda zápis v evidenci skutečných majitelů skutečně odpovídá nové právní úpravě a zápisu ve veřejném rejstříku.

Závěrem připomínáme, že v rámci činnosti odborové organizace se lze nejčastěji s pojmem skutečný majitel setkat při jednání s bankami, které tak reagují na právní úpravu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Podobné články

Aktuality 2. 1. 2023 / 18:11

Odborové organizace a datové schránky od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku.

Aktuality 28. 12. 2022 / 14:59

Nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky: pobyty v Itálii

Cestovní kancelář Balancestep nabídla odborovému svazu spolupráci - nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky, a to zájezdy a rekreační pobyty v Itálii za speciální cenovou nabídku.

Aktuality 14. 12. 2022 / 17:57

Členské příspěvky odborové organizaci jako odečitatelná položka od základu daně z příjmu

Za rok 2022 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky zaplacené odborové organizaci.

Načíst další
 
Napište nám