Evropští odboráři jednali o problémech sociálních služeb

Ve středu 22. února 2023 jednaly v Bruselu společně pracovní skupiny Evropské federace odborových svazů veřejných služeb pro zdravotnictví a sociální oblast (WGHSS EPSU) a pro regionální a státní vládu (LRG EPSU). Jednání bylo vedeno předsedkyní WGLRG Evou-Lottou Nilsson a předsedkyní WGHSS Kirsi Sillanpaa. Hlavním bodem jednání bylo ukončení projektu FORESEE a diskuse o naplnění jeho cílů. Účastníci jednání byli informováni o závěrečné konferenci projektu FORESEE, která se konala 20. února.

Projekt s cílem zlepšit evropský sociální dialog v sociálních službách

FORESEE byl dvouletý projekt, jehož cílem bylo posílit sociální dialog v oblasti sociálních služeb na úrovni členských států Evropské unie. Pro připomenutí: evropské odbory pro sektor zdravotnictví a sociální služby v sociálním dialogu fungují, zaměstnavatelé ale zatím fungují pouze pro zdravotnictví. Tímto projektem se má dojít k tomu, že odbory budou mít na evropské úrovni partnera za stranu zaměstnavatelů i za sektor sociálních služeb. Průběh a dopady COVID-19 potřebu sociálního dialogu jasně ukázaly.

Na závěrečné konferenci byla představena společná výzva zaměstnavatelů (Social Employers) a odborářů (EPSU), kterou vyzývají členské státy EU k implementaci evropské strategie péče.

Generální tajemník EPSU Jan Willem Goudriaan a viceprezident Social Employers Jiří Horecký konferenci dne 20. února uzavřeli zdůrazněním společného závazku pokračovat jako sociální partneři v sociálním dialogu s cílem zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců, řešit nedostatek zaměstnanců, atraktivitu a budoucnost sociálních služeb.

Výbor pro sociální dialog v sociálních službách

Účastníci jednání dne 22. února obdrželi návrh jednacího řádu připravovaného výboru pro sociální dialog v sociálních službách.

Program a jednání výboru bude muset vždy brát v úvahu specifické vnitrostátní souvislosti, způsob organizace sociálních služeb, postupy sociálního dialogu v jednotlivých zemích. Cílem jednání výboru bude předkládat Evropské komisi stanoviska, návrhy v oblasti sociálních služeb. Současně by měl výbor podporovat a rozvíjet sociální dialog na evropské, národní i místní úrovni.

Výbor bude přijímat víceletý společný pracovní program.

Výbor bude volit jednoho předsedu a místopředsedu, jeden bude jmenován zaměstnavateli, druhý stranou odborů. V roli předsedy a místopředsedy se budou po roce střídat. Výbor si zřídí řídící skupinu. Celkem bude mít výbor maximálně 66 členů.

Evropská komise poskytne výboru finanční a logistickou podporu s tím, že pokud Evropská komise bude výboru předkládat důvěrné informace, členové výboru se zaváží k tomu, že je nebudou zveřejňovat.

Přípravy na kongres EPSU už začaly

Účastníci jednání byli seznámeni s návrhem plánu akcí EPSU, který se připravuje pro jednání kongresu EPSU. Informaci podal zaměstnanec EPSU Richard Pond.

Kongres EPSU se bude konat v červnu roku 2024, nyní je stanoven přesný harmonogram pro přípravu návrhu plánu akcí.

Plán akcí EPSU má pět hlavních bodů:

  • Prvním bodem návrhu plánu akcí je zajištění míru, demokracie, práv a svobod, je nutné čelit dopadům války, postavit se proti fašismu, bránit práva odborů, prosazovat rovná postavení zaměstnanců, posilovat udržitelnost a kvalitu veřejných služeb.
  • Druhým bodem je udržení a posílení veřejných služeb, nutné je lobbovat, vést kampaně za potřebné finance pro kvalitní veřejné služby, posílit sociální stát, vystupovat proti liberalizaci a zpochybňovat role soukromých společností, které poskytují veřejné služby za účelem zisku.
  • Třetím bodem připravovaného plánu je postup za spravedlivější ekonomické prostředí, třeba je řešit spravedlivou daňovou politiku, bezpečné postupy digitalizace a zelené politiky.
  • Čtvrtým bodem plánu je zajistit více kvalitních, bezpečných pracovních míst, nutné je pracovat na ochraně a posílení práv pro kolektivní vyjednávání, tím zajistit pracovní podmínky, ocenění práce, odbornou přípravu, celoživotní vzdělávání, řešit nedostatek personálu, zvyšovat atraktivitu povolání ve veřejných službách.
  • Pátým bodem plánu je posilování odborů ve veřejných službách, cíle jsou zaměřeny na organizaci, udržení a nábor nových členů, podpora týmu EPSU pro náborové činnosti a organizaci odborů.

Roztříštěnost sociálních služeb, málo kolektivních smluv

Barbara Surdykowska z Polského institutu pro veřejné otázky podala informaci o kolektivním vyjednávání v sektoru sociálních služeb ve střední a východní Evropě.

Evropská směrnice o minimální, adekvátní mzdě stanoví požadavek, aby všechny členské státy, u kterých kolektivní smlouvy pokrývají méně než 80 % zaměstnanců, vytvořily národní plány na podporu kolektivního vyjednávání. Ve světle toho zadala EPSU výzkumný úkol ke zpracování informace, jaké jsou možnosti pro zvýšení pokrytí kolektivními smlouvami v sektoru sociálních služeb.

Barbara Surdykowska předložila informaci od soukromých poskytovatelů sociálních služeb. Kolektivní smlouvy v soukromé sféře mají minimální roli, protože je zde minimální odborová organizovanost. Nedostatek odborové organizovanosti je způsoben roztříštěností poskytovatelů sociálních služeb, nedostatkem znalostí pro kolektivní vyjednávání, a to i mezi odboráři.

Odbory se musí spojit s příslušnými orgány a spolupracovat na akčním plánu ke zvýšení procenta krytí zaměstnanců kolektivními smlouvami.

Dopady dlouhodobého podfinancování veřejných služeb

Zástupkyně světových odborů veřejných služeb (PSI) Huma Haq z celosvětového pohledu zrekapitulovala, že desetiletí úsporných opatření podfinancovala veřejné služby, což v mnoha zemích způsobilo, že systémy zdravotních služeb a sociální péče jsou slabé a selhávají.

Podmínky pro poskytování péče nejsou dobré, práce zaměstnanců je podceňována. Vlády poskytování péče dostatečně nepodporují. Předpokladem pro zlepšení je zapojení všech odborových svazů PSI, které zastupují pracovníky v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb.

Evropská komise odsouhlasila tzv. balíček dovedností a talentů

O atraktivitě povolání, dovednostech a získávání talentů informovala zaměstnankyně EPSU Nadja Salson. Evropská komise oznámila, že odsouhlasila tzv. balíček dovedností a talentů. Balíček zahrnuje právní, operativní a politické iniciativy v oblasti pracovní migrace, například revizi směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech, revizi směrnice o jednotném povolení, kroky k rozvíjení partnerství EU pro talenty,

Mělo by dojít ke sjednocenému postupu při vyřizování žádostí o povolení pobytu a práce na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí, měl by být vytvořen společný soubor práv pro pracovníky ze třetích zemí, kteří legálně pobývají v členském státě.

Tvrdou realitou, se kterou se odbory denně setkávají, je to, že s migrujícími pracovníky se v EU nezachází stejně, čelí zneužívání a pracovnímu vykořisťování. To může vést k závažným formám, jako je nucená práce a obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování. Z tohoto důvodu má tzv. balíček vyhlášený Evropskou komisí vysokou prioritu.

Podobné články

Aktuality 7. 12. 2022 / 12:23

Rok 2023 bude rokem dovedností zaměstnanců

Evropský sociální dialog mezi odbory a zaměstnavateli z nemocnic se konal dne 15. listopadu 2022 v Bruselu.

Aktuality 17. 10. 2022 / 21:35

Sociální dialog v rámci zeleného přechodu EU

V úterý 11. října 2022 se v pražském hotelu Diplomat konala mimořádná schůze Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Aktuality 7. 6. 2022 / 13:30

Zástupci evropských nemocnic a odborů o udržení zaměstnanců

Evropský sektorový sociální dialog zástupců nemocnic se konal 31. května 2022 v Bruselu.

Načíst další
 
Napište nám