Hodnocení odpadů ze zdravotnických a podobných zařízeních

V nedávné době jsme obdrželi z terénu několik dotazů, které se dotýkaly hodnocení odpadů ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, zejména s ohledem na pomůcky pro inkontinentní pacienty a podobně. Protože i při naší kontrolní činnosti v oblasti BOZP jsme narazili na nejednotný přístup, rozhodli jsme se do věci vnést jasno a vznesli jsme v této věci dotaz na Ministerstvo životního prostředí, respektive jeho odpadový referát.

Zajímavé je, že Ministerstvo životního prostředí samo nedokázalo odpovědět (?!) a předalo náš dotaz k vyjádření Státnímu zdravotnímu ústavu, který je, mimo jiné, oprávněným subjektem pro posuzování nebezpečných vlastností odpadů.

Z jeho vyjádření vyjímáme:

Mezi odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, patří i biologicky kontaminovaný odpad. Z odborného hlediska i ze stanovisek WHO, EPA a Basilejské konvence je nutno při hodnocení vždy vycházet z možného rizika biologicky kontaminovaných odpadů.

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se jako nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností infekčnost hodnotí odpady, které obsahují životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny a další infekční agens, s dostatečnou virulencí v koncentraci nebo množství, o nichž je známo nebo spolehlivě předpokládáno, že způsobují onemocnění člověka nebo jiných živých organismů.

Inkontinentní pomůcky se z důvodu možného zmnožení patogenních organismů považují za odpad katalogového čísla 18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.

Všechny dosud vydané dokumenty (Metodické doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví – z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení, dokumenty WHO, EPA a Basilejské konvence, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a příslušné vyhlášky k tomuto zákonu) upozorňují na biologické riziko při nakládání s tímto druhem odpadu, a proto se s nimi musí nakládat ve speciálním režimu, jak bylo uvedeno výše. Při zařazení odpadů a následného nakládání s ním je nutné vždy posoudit zdravotní riziko při celém cyklu nakládání, a to nejen pro pacienty a pracovníky zdravotnických zařízení, ale i pro pracovníky, kteří odpad odvážejí a následně odstraňují.

Státní zdravotní ústav zároveň upozorňuje na dřívější vadné stanovisko Ministerstva životního prostředí, jež hodnocení výše popsaného odpadu relativizovalo. Máme za to, že toto vyjádření kompetentního orgánu je dostatečně jasné, kompletní dopis Státního zdravotního ústavu je k mání u inspektorů BOZP našeho odborového svazu a na požádání bude dán k dispozici.

Podobné články

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:43

Hlaste ty úrazy. A všechny!

„Dobrý den, měla jsem před rokem pracovní úraz a zaměstnavatel mně nechce zaplatit odškodnění.“ Tato věta se bohužel poslední dobou množí.

Aktuality 20. 6. 2022 / 16:01

Povinnosti zaměstnavatele při poskytování ochranných nápojů

Léto už se nám ohlásilo vysokými teplotami, takže je vhodné si připomenout, jaké má zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů zaměstnancům.

Aktuality 7. 6. 2022 / 14:18

COVID-19 jako nemoc z povolání v roce 2020 a 2021

V roce 2020 se v seznamu nemocí z povolání poprvé objevilo nové infekční onemocnění – COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Načíst další
 
Napište nám