Jednorázový příspěvek na dítě

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 6. 2022 zveřejněn zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2022. Jednorázový příspěvek na dítě poskytne stát dítěti jako finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady.

Nárok na příspěvek má dítě, které ke dni 1. 8. 2022 nedovršilo osmnáctý rok věku, pokud má v měsíci červenci 2022 nárok na výplatu přídavku na dítě, který mu náleží za měsíc červen 2022. Nárok na příspěvek má dále dítě, které má na území ČR trvalý pobyt a bydliště a ke dni 1. 8. 2022 nedovršilo osmnáctý rok věku nebo se narodilo ode dne 2. 8. 2022 do konce roku 2022, pokud rozhodný příjem posuzovaných osob, s nimiž dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije, v roce 2021 nepřesáhl 1 milion Kč.

Posuzovanou osobou pro účely rozhodného příjmu je a) rodič, b) osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, c) manžel nebo partner osoby podle písm. b), d) vdovec nebo vdova po rodiči nebo osobě podle písm. b), e) druh nebo družka rodiče nebo osoby podle písm. b), pokud s dítětem a rodičem nebo osobou podle písm. b) žijí alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek.

Za rozhodný příjem se považuje součet zejména následujících příjmů posuzovaných osob, se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije: příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, výsluhové náležitosti, příjmy z úplatného prodeje podílu v obchodní korporaci, náhrada mzdy/platu nebo odměny od 1. do 14. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu, dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, náhradní výživné pro nezaopatřené dítě, rodičovský příspěvek.

Výše příspěvku činí 5000 Kč. Příspěvek vyplácí Úřad práce ČR – krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu. Příspěvek se vyplatí u dítěte, které má nárok na výplatu přídavku na dítě, do konce měsíce srpna 2022; u ostatních do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém se rozhodnutí o jeho přiznání stalo vykonatelné.

Příspěvek ve výši 5000 Kč se do rozhodného příjmu kvůli dalším dávkám nezapočítává, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky.

Bližší podrobnosti o příspěvku a jeho výplatě lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR (https://www.uradprace.cz/web/cz/-/senat-dal-zelenou-prispevku-5-tisic-na-dite).

Podobné články

Aktuality 4. 1. 2023 / 14:42

Přehled změn v odměňování a sociálním zabezpečení zaměstnanců v roce 2023

Stejně jako na začátku každého roku i letos dochází ke změně řady právních předpisů v oblasti pracovního práva, odměňování a sociálního zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 3. 1. 2023 / 20:20

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Dne 23. 12. 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, kterým se od 1. 1. 2023 zvyšují částky životního a existenčního minima.

Aktuality 2. 1. 2023 / 10:28

Novela katalogu prací od 1. 1. 2023 – pro zaměstnance s platem

Základem pro přiznání platu je výkon práce a přiznání správné platové třídy.

Načíst další
 
Napište nám