K přeřazování sester na pozice zdravotnických asistentů

V některých zařízeních zaměstnavatelé přeřazují zaměstnance odborně způsobilé k výkonu povolání všeobecné sestry na pozice zdravotnických asistentů. Zaměstnavatelé jsou k takovému postupu systémově směrováni především za účelem snížení mzdových nákladů. Z pohledu pacientů a kvality poskytované péče ovšem nelze s takovým postupem souhlasit. Dochází však i k poškozování zaměstnanců. Se žádostí o stanovisko k této problematice se Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR letos dvakrát obrátil na Ministerstvo zdravotnictví. 

Ve svých vyjádřeních ze dne 10. dubna 2012 a 1. srpna 2012 Ministerstvo zdravotnictví jednoznačně konstatuje, že k problematice zařazování všeobecných sester na pracovní pozice zdravotnických asistentů má odbor vzdělávání a vědy stejně zamítavé stanovisko jako Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky. Ve vyjádření oslovený odbor dále uvádí, že takovým postupem „zaměstnavatelé porušují jak ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., které se na všeobecné sestry nevztahuje, tak i ustanovení zákoníku práce“. I ve zcela hypotetickém případě (kdyby došlo k souladu s předpisy pracovněprávními), pokud jsou všeobecné sestry v pozici zdravotnických asistentů pověřovány činnostmi spadajícími do kompetence všeobecných sester, „je to zřejmé (evidentní) protiprávní jednání“.

Z pohledu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a prováděcích předpisů ministerstvo uvádí, že, tím, „že zákon v § 29 odst. 2 výslovně neuvádí všeobecnou sestru, bylo záměrem zákonodárce zřetelně vyjádřit odlišný režim u povolání všeobecné sestry. Je zřejmé, že činnosti a kompetence, ke kterým je způsobilá všeobecná sestra, jsou velmi strukturované. … Obsah a rozsah činností obou uvedených povolání v rámci poskytování zdravotní péče nelze bez dalšího striktně izolovat. Nelze je však ani účelově směšovat a nadto způsobem, který by mohl vzbuzovat pohybnosti o obcházení zákona. … Kompetenční rozdíly uvedených povolání jsou evidentní a příslušné právní předpisy by tedy zaměstnavatelé i zaměstnanci měli znát a ve svém zájmu je oboustranně dodržovat“.

Ministerstvo zdravotnictví také upozorňuje, že „zákon č. 96/2004 Sb. je právním předpisem veřejnoprávní povahy, pro kterou je typický princip, že co není zákonem výslovně dovoleno, je zakázáno“.

Odborový svaz upozornil Ministerstvo zdravotnictví na skutečnost, že někteří zaměstnavatelé první stanovisko k přeřazování všeobecných sester označili za nejednoznačné a k přeřazování sester přesto přikročili. Ministerstvo vzalo tuto zatím rámcovou informaci na vědomí a konstatovalo, že náš podnět směřuje, kromě oblasti pracovněprávní, do organizační a řídící činnosti zaměstnavatelů.

Pokud jde o pohled pracovněprávní, uvedený odbor se neztotožňuje s popsanou praxí zaměstnavatelů. Obecně pak shrnul, že „při respektování zásady uvedené v § 1a písm. c) zákoníku práce by nemělo dojít k disproporci mezi sjednaným a fakticky vykonávaným druhem práce a způsobem odměňování a dotyčné zaměstnankyně by na podobné návrhy, ať se týkají úplného nebo částečného převedení úvazků, neměly přistupovat.“

 

Podobné články

Aktuality 17. 8. 2022 / 18:57

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků – plnění programu OS

Zpráva sekce nelékařských zdravotnických pracovníků o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Aktuality 9. 3. 2022 / 18:30

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků jednala o odměňování

Jednání výboru sekce nelékařských zdravotnických pracovníků se konalo 24. ledna, z epidemických důvodů a kvůli velké vytíženosti členů sekce se konalo on-line.

Aktuality 15. 10. 2021 / 22:57

Sekce nelékařů o nedostatku zdravotníků a odměňování

V pondělí 20. září 2021 se v Praze po dlouhé době uskutečnilo prezenční jednání sekce nelékařských zdravotnických pracovníků.

Načíst další
 
Napište nám