Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb

Posledního května se v prostorách Clarion Congress Hotelu Olomouc konala jedna z konferencí z projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb zaměřená na kvalitu při poskytování sociálních služeb. Na tuto konferenci vedle dalších aktérů působících v sociálních službách byl pozván i zástupce za náš odborový svaz.

Přednášky byly rozděleny do dvou bloků.

V dopoledním bloku vystoupili zástupci za jednotlivé organizace působící v sociálních službách.

Za Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR vystoupila její viceprezidentka Daniela Lusková a představila programy, které asociace v rámci své činnosti nabízí poskytovatelům sociálních služeb (například Audity v sociálních službách, Inovace v sociálních službách, E-Qalin®, Značka kvality v sociálních službách).

Dále vystoupil ředitel neziskové organizace Život 90 Jaroslav Lorman, který se zaměřil na kvalitu života seniorů a směřování neziskové organizace Život 90. Dotkl se i financování neziskového sektoru, které je někdy velmi náročné.

Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork, ve své prezentaci shrnula 25 let práce v streetworku v České republice. Zaměřila se na vývoj kvality sociální práce v této oblasti a vysvětlila přítomným rozvojové audity, které ve svých organizacích provádějí.

V odpoledním bloku vystoupili přednášející z oblasti výzkumu a dalších organizací.

Jiří Kohout představil výzkum pod názvem Vnímání kvality sociálních služeb jejich aktéry. Cílem bylo popsat shody a rozdíly, preference vnímání kvality jednotlivými aktéry a identifikace chybějících oblastí.

Hana Mazalová, zástupkyně ředitele příspěvkové organizace Vincentinum Šternberk, ve své přednášce představila prezentaci pod názvem Dobrá praxe při poskytování sociálních služeb, tedy projekt, ve kterém se hodnotí příklady dobré praxe v sociálních službách v České republice. V závěru představila organizace, které získaly značku Příklad dobré praxe s finančním oceněním.

Martin Holub, vedoucí sociálního úseku chráněného bydlení Naplno, ve své přednášce představil program dobrovolného rámce kvality v sociálních službách. Vznikl jako jedna z aktivit projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb.

Za odborový svaz na konferenci v prvním bloku s prezentací vystoupila místopředsedkyně Jana Hnyková, která má na odborovém svazu ve své gesci sociální služby. V prezentaci se zaměřila na kvalitu z pohledu zaměstnanců, a to sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Na odborovém svazu jsme přesvědčeni, že žádná služba se nedá dělat bez zaměstnanců, kteří vytvářejí kvalitu služeb. Můžeme mít nastavené procesy, standardy kvality, ale nejdůležitější je člověk – zaměstnanec, jak je motivován, jak je vzdělán, jak je spokojen, ohodnocen a jaká je jeho společenská prestiž, a to na všech úrovních v sociálních službách. A určitě se shodneme s výrokem naší přední odbornice v sociálních službách paní Smékalové, že ,,kvalita služby je přímo závislá na kvalitě personálu“.

Připomněla přítomným, co vše musí obě vyjmenované kategorie zaměstnanců splňovat v oblasti kvalifikační, osobnostní, ale i dalších schopností, které zaměstnanec potřebuje při své práci v sociálních službách. Shrnula počty zaměstnanců v sociálních službách, počty lůžek, vývoj odměňování zaměstnanců v sociálních službách a finanční ohodnocení v jednotlivých složkách platu zaměstnanců od roku 2018 do současnosti. Připomněla odměny za I. a II. vlnu pandemie COVID-19, na jejichž získání se významně podílel i náš odborový svaz. Vedle finančního ohodnocení také zmínila, jaká je péče o zaměstnance a možnosti čerpání benefitů z FKSP.

V závěru prezentace informovala o problémech z pohledu odborového svazu, které vidíme v nedostatku pracovníků v sociálních službách a s tím spojeným bezpečným poskytováním sociálních služeb. Finanční ohodnocení zaměstnanců v této sféře je nedostatečné. Sociálním službám by prospělo více pozitivní medializace zaměstnanců v sociálních službách. Ke kvalitě a stabilizaci by přispěla také kvalitní novela zákona o sociálních službách, která by mohla vyřešit i víceleté financování. Sociální služby potřebují vyřešit rovněž zdravotně-sociální pomezí, zajistit služby v terénu.

A co by pomohlo odborovému svazu při jednáních? Určitě by to byla znalost zákoníku práce, vyhlášek a nařízení pro tuto oblast na úrovni managementu. Vidíme, že ke stabilizaci zaměstnanců v sociálních službách by pomohlo uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně, změny v katalogu prací a posunutí zaměstnanců do vyšší platové třídy vzhledem k náročnosti práce. A také mimořádné odměny každý rok, navýšení dovolené o jeden týden, příspěvek na lázeňskou, léčebnou a rehabilitační terapii a předčasné odchody do starobního důchodu bez krácení penzí.

V sociálních službách je ještě hodně práce, kterou musíme společně vykonat, a bude záležet na každém zaměstnanci, který může přispět ke kvalitě sociálních služeb, pokud k tomu bude mít potřebné podmínky. Nebude to cesta lehká, ale my odboráři věříme, že kde je vůle, je i cesta.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 8:24

Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada OS schválila složení výboru sekce sociál a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

Aktuality 8. 3. 2023 / 16:35

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona.

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Načíst další
 
Napište nám