Kraj Vysočina – plnění programu OS

Krajská rada Kraje Vysočina pracuje ve složení pěti členek: Jiřina Marešová (předsedkyně krajské rady), Hana Kabátková, DiS., (místopředsedkyně krajské rady), Bc. Hana Lisá, Bc. Jana Pohanková a Mgr. Pavlína Šalandová (členka výkonné rady OS). Na Vysočině máme 17 základních organizací a její členové pracují v nemocnicích, v psychiatrických nemocnicích, na poliklinice, v domovech pro seniory, na zdravotnické záchranné službě a hygienické stanici. Organizace v kraji jsou příspěvkové a psychiatrické nemocnice jsou přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví.

Rok 2019

Pro všechny zaměstnance se podařilo vyjednat zvláštní příplatky, ale ne v plné výši, pomohlo to však ke stabilizaci péče. V nemocnicích přesto stále chybí personál zdravotnický, nezdravotnický, lékaři. Dochází k postupné modernizaci a výměně přístrojů.

V Psychiatrické nemocnici Jihlava se navyšovaly příplatky všem o 1400 Kč a směnnost o 1600 Kč.

V Havlíčkově Brodě se zvýšily příplatky sestrám ve směnách o 5000 Kč s tím, že se po I. čtvrtletí dohodnou o dalším postupu podle finančních možností. Tyto jim zůstaly.

V sociálních službách byly vyjednány příplatky za soustavné poskytování přímé zdravotní a přímé obslužné péče 1880 Kč pro všechny sestry, PSS a aktivizační pracovníky, příplatky za směnnost z 500 na 750 Kč pro PSS, 1000 Kč pro všeobecné sestry.

Chybí pracovníci všech profesí, zájemci jsou, ale většinou odcházejí už ve zkušební době, pro množství práce – přesčasové hodiny, psychická a fyzická zátěž a rodinný život – co to je?

Na ZZS proběhlo jednání zástupců odborů s vedením organizace o navýšení směnného a rizikového příplatku. Zřizovatel navýší nárokové složky platu. Na základě plateb od pojišťoven je možné navýšení směnného příplatku od ledna 2020 o 1200 Kč. Rizikový příplatek zatím zůstává stejný. V Jihlavě vedle ZZS Kraje Vysočina pokračuje velkolepá stavba výcvikového střediska pro zaměstnance ZZS.

Rok 2020

V době pandemie se řešily především osobní ochranné pracovní prostředky. Těch byl zpočátku nedostatek, tak se svépomocí šily látkové roušky – jak zaměstnanci, tak pacienti psychiatrických nemocnic, do zařízení sociálních služeb i nemocnic nosili dobrovolníci šité roušky, sponzoři dodávali ochranné štíty. Zřizovatel též dodával pomůcky, ale dlouho jich byl nedostatek. Od dubna probíhalo pravidelné testování zaměstnanců v sociálních službách (á 14 dnů) rychlotesty na COVID-19.

Zaměstnanci příspěvkových organizací kraje z nemocnic a ZZS obdrželi odměny od MPSV za dobu, kdy se potýkali s COVID-19, kdy byli vystaveni velkému riziku. Zaměstnanci nemocnice v červené zóně obdrželi odměny 1000 Kč/h, též na infekčním oddělení.

Zaměstnancům v sociálních službách byly odměny za COVID-19 vyplaceny až v srpnové výplatě, ze všech krajů jako posledním.

Zaměstnanci Psychiatrické nemocnice Jihlava řízené Ministerstvem zdravotnictví obdrželi za období COVID-19 odměnu ve výši cca 30 % z platu.

Rok 2021

Od ledna se platy zvýšily o 10 %.

V nemocnicích vznikají akutní lůžka a covidová lůžka, je omezena operativa. Plánované operace se odsouvají, to má za následek pozdní záchyt a léčbu onkologicky nemocných, ale i jiných nemocí.

Vznik očkovacích center, ale chybí očkovací látky. V celém kraji se proto očkuje podle počtu dodaných vakcín. Probíhalo též dobrovolné očkování zaměstnanců.

V domovech pro seniory proběhlo školení všech zaměstnanců v oblékání osobních ochranných pracovních prostředků. Osobních ochranných pracovních prostředků bylo v zařízeních dostatek, neustále byly doplňovány.

V květnu jsme se rozloučily v souvislosti s odchodem do důchodu s regionální manažerkou Květoslavou Boháčkovou, která nám předávala dlouhá léta své zkušenosti. Vystřídala ji Jana Woffová.

Rok 2022

K navýšení platů od 1. 1. 2022 došlo dle nařízení vlády ve všech nemocnicích, psychiatrických nemocnicích, sociálních službách a ZZS. Bylo zrušeno očkovací centrum a očkování bylo přesunuto do areálu nemocnice. Návrat nemocnic do normálního režimu – operace. V nemocnicích je stále nedostatek nelékařského personálu, lékařů specialistů i nezdravotnického personálu. V některých nemocnicích se uzavírají oddělení. Chybí lékaři psychiatři a dětští psychiatři v ambulantní sféře. Není kde hospitalizovat dětské psychiatrické pacienty.

V zařízeních sociálních služeb zřizovaných krajem probíhaly supervize. Zaměstnanci si ještě podávali žádosti o posouzení onemocnění COVID-19 jako nemoci z povolání za nakažení na pracovišti v první vlně. V březnu se začíná s rozvolňováním, co se týká návštěv uživatelů a dovolenek k rodinám. Domov pro seniory Humpolec přešel pod obchodní společnost SeneCura a ZO spolu s OS řešily dvojí přístup k odměňování – původním zaměstnancům je zachována výše mezd podle dosavadních platů, noví zaměstnanci dostali jiné mzdy.

ZZS má podepsanou kolektivní smlouvu, navýšený výjezdový příplatek o 500 Kč. Na ZZS Kraje Vysočina vznikla nová odborová organizace Pro Libertate. ZZS má velký problém při výjezdu k dětským psychiatrickým pacientům s jejich předáním odborníkům a umístěním do psychiatrické nemocnice.

Po dobu pandemie se krajská rada fyzicky nesetkávala. Informace byly předávány telefonicky nebo e-mailem.

Krajská rada má své zastoupení v RROS ČMKOS, jedná 4x ročně a termíny jsou shodné s konáním krajské tripartity, též 4x ročně, od roku 2021 ve zdravotní komisi Kraje Vysočina jako stálý host, od roku 2022 v Poradním sboru ředitelky Úřadu práce. Jednání se účastní předsedkyně krajské rady.

Děkujeme vedení OS za vše, co pro nás zaměstnance dělají. Moc si toho vážíme.

Podobné články

Aktuality 6. 10. 2022 / 12:09

Vysočinská krajská konference – 3. 10. 2022

Vysočinská krajská konference jednala v pondělí 3. října.

Aktuality 16. 8. 2022 / 11:06

Vysočinská krajská rada jednala s hejtmanem Schrekem

Krajská rada Kraje Vysočina požádala hejtmana kraje Vítězslava Schreka o setkání a projednání problematických oblastí v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Aktuality 10. 5. 2022 / 12:49

Někdy je strach zaměstnanců při zakládání odborů obrovský

V některých zařízeních byly zvoleny nové předsedkyně, které navyšují členskou základnu. Například nová paní předsedkyně v Nemocnici Jihlava, která za jeden měsíc navýšila členskou základu o 11 členů.

Načíst další
 
Napište nám