Královéhradecká KR – plnění programu OS

Krajská rada Královéhradeckého kraje byla zvolena jako pětičlenná a pracovala ve složení: Michal Surma, DiS., (předseda krajské rady), Eva Smolová (místopředsedkyně krajské rady), Naděžda Schejbalová (skončila počátkem roku 2022), Irena Šulcová a od roku 2021 Zuzana Netolická. Počátkem roku 2020 ukončila svou činnost v krajské radě Iva Řezníčková, která byla její předsedkyní. V krajské radě jsou zástupci zdravotnictví, sociální péče a lázeňství.

Zvyšování mezd v nemocnicích

V období od sjezdu krajská rada pokračovala v již zaběhnutém modelu společného postupu prosazování zájmů zaměstnanců ve zdravotnictví, především při koordinaci požadavků a následném kolektivním vyjednávání všech nemocnic spadajících pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Pro rok 2019 se nám podařilo vyjednat 10% navýšení mezd všem kategoriím zaměstnanců a navýšit některé benefity. V tomto duchu se konalo i kolektivní vyjednávání pro rok 2020.

Po dlouhém jednání byly zpracovány tři varianty pro navyšování mezd pro rok 2020. I přes počáteční odpor ředitelů došlo nakonec ke kompromisní dohodě a mzdy ve všech nemocnicích a ve všech kategoriích byly od ledna 2020 navýšeny.

Došlo ke změnám v řízení nemocnic. Od ledna 2019 funguje místo představenstev a dozorčích rad správní rada a statutární ředitel. Tím pádem volení zástupci zaměstnanců v dozorčích radách již nepůsobí. V každé správní radě všech nemocnic holdingu budou všichni ředitelé.

Sociální služby

V sociálních službách jsme zmapovali, že došlo k navýšení platů dle schválené legislativy pro loňský i letošní rok. Dle našich zjištění však byly příplatky v sociálních službách přiznány na nejnižší možné hranici, kterou určuje zákoník práce. Bohužel máme odborových organizací v sociálních službách poměrně málo a stávající ZO příliš nekomunikují, a tak spousta případných problémů a podnětů se k nám ani nedostane.

I přesto se nám podařilo založit několik nových odborových organizací v sociálních službách. Tyto však následně brzy poté, ať už kvůli nátlaku vedení či jiným problémům, končí. Zaměstnanci nemají zkušenosti se složitými jednáními se zaměstnavatelem, který odbory samozřejmě odmítá a snaží se je, pokud možno, zrušit. Těmto tlakům pak mnozí funkcionáři nebo členové podlehnou a buď odborovou aktivitu, i přes veškerou pomoc svazu, ukončí anebo dají rovnou výpověď. V době nedostatku zaměstnanců v sociálních službách není problém najít zaměstnání v jiném (klidnějším) zařízení.

Krajská rada vyvolala jednání s radním pro sociální služby. Tématem tohoto jednání byly problémy tří zařízení sociálních služeb, ve kterých například je velmi špatná a problémová (nátlaková) komunikace s vedením, či došlo k plošnému snížení osobních příplatků části zaměstnanců a bylo zjištěno, že odebrané prostředky byly použity na navýšení zvláštního příplatku jiné skupině zaměstnanců.

Lázeňství

V oblasti lázeňství jsme pokračovali převážně v řešení problémů ve Státních lázních Janské lázně. Zde pracuje relativně nový výbor odborové organizace, který se aktivně snaží napravovat nedostatky z minulosti. Kolektivního vyjednávání se u nich opakovaně účastnil místopředseda odborového svazu Lubomír Francl. Mimo jiné jsme řešili například směnnost v tomto zařízení, podobu různých mzdových dokumentů, čerpání přestávek v práci, plánování směn. V zařízení proběhl také personální audit, jehož výsledky zaměstnavatel odmítl odborové organizaci sdělit, na jeho základě se uskutečnila reorganizace, kdy bylo propuštěno s odstupným 13 zaměstnanců (od managementu po dělníky). Zdravotnických pracovníků se snižování stavů netýkalo. Pro rok 2020 se zde podařilo vyjednat navýšení platů pro všechny zaměstnance.

Další činnost krajské rady

Krajská rada má svého zástupce, coby stálého hosta, ve zdravotním výboru kraje. Jeho prostřednictvím dostává aktuální informace, které tento poradní orgán projednává, a také aktivně k některým tématům vystupuje.

Zástupci krajské rady se zúčastnili setkání krajských rad, výkonné rady a dozorčí rady OS v Kolíně a také mítinku ČMKOS Konec levné práce v Praze, obě tyto akce hodnotí velmi pozitivně.

I v covidovém období roku 2020 a následně 2021 pokračovala krajská rada ve své práci, i když za ztížených podmínek a nemožnosti se setkávat osobně. Vzhledem ke zrušení krajské konference, která měla být v našem kraji volební, pracovala krajská rada ve čtyřčlenném složení. Věci, které jsme v této době řešili, byly převážně spjaty s epidemií, osobními ochrannými pracovními prostředky, odměnami, dorovnáním mzdy, karanténou. Pro rok 2021 se podařilo uzavřít dohodu o navýšení tarifních mezd ve zdravotnických zařízeních o 10 %. Navýšení platů v sociálních službách bylo přiznáno pouze PSS, VZS a sociálním pracovnicím. Z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jsme dostali vyjádření, že neobdržel dotaci v takové výší, aby pokryla i navýšení mezd THP pracovníkům, na pokrytí tohoto navýšení mu chybí cca 30 mil. Kč.

Několikrát proběhlo jednání za účasti vedení OS v Barevných domcích Hajnice, kdy zaměstnavatel odmítal zaměstnancům přiznat odměnu za práci v době nouzového stavu a odmítal požádat o dotace – o ty nakonec bylo zažádáno. Odměny byly vyplaceny ve všech zařízeních.

Personální změny

Na krajské konferenci v roce 2021 byl dovolen chybějící člen krajské rady, Zuzana Netolická, a ta tak byla opět kompletní. Bohužel začátkem roku 2022 ukončila pracovní poměr a s ním i členství v odborech členka krajské rady Naďa Schejbalová, a tak je krajská rada nyní opět pouze čtyřčlenná.

Rok 2022

Pro rok 2022 se ve zdravotnictví podařilo dosáhnout navýšení mezd pro všechny zdravotníky od šesté mzdové třídy výše o 6 % a všem ostatním zaměstnancům o 1400 Kč. V sociálních službách bylo navýšení přiznáno pouze zdravotním sestrám. Částka 700 Kč, snížená současnou vládou, byla přiznána pouze pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. V některých zařízeních byla THP pracovníkům, uklízečkám, kuchařkám apod. vyplacena jednorázová odměna, která měla alespoň částečně kompenzovat, že nedošlo k navýšení tarifů.

Proběhlo také další jednání na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje za přítomnosti vedení OS, které bylo díky epidemii opět velmi opožděné. Při něm byla oficiálně představena naše krajská rada „novému“ vedení Krajského úřadu a nastíněny byly problémy, na které bychom se jakožto odboráři rádi zaměřili, a také byl vznesen požadavek na místo stálého hosta v komisi zdravotní a sociální.

Naše zařízení se také zapojila do solidární pomoci ukrajinským uprchlíkům a nabídla možnosti ubytování, případně i zaměstnání a další pomoci.

Podobné články

Aktuality 16. 9. 2022 / 18:28

Královéhradecká krajská konference – 15. 9. 2022

Královéhradecká krajská konference jednala ve čtvrtek 15. září.

Aktuality 12. 4. 2022 / 12:02

Královéhradecká porada s vedením OS – 10. 3. 2022

S předsedy a zástupci odborových organizací Královéhradeckého kraje se vedení OS sešlo ve čtvrtek 10. března.

Aktuality 14. 10. 2021 / 8:49

Královéhradecká krajská konference 6. 10. 2021

Ve středu 6. října 2021 se v kongresovém centru Aldis uskutečnila krajská konference Královéhradeckého kraje. Účast odborových organizací byla hojná a diskuze byla bohatá.

Načíst další
 
Napište nám