Kudy tudy do zaměstnání

Naše kontroly se nezaměřují jen na kontroly dokumentů a zázemí zaměstnanců. V neposlední řadě je to i sledování příjezdových cest a komunikací v areálu. Již před pár lety jsem se začala zaobírat na popud jedné základní organizace jejich komunikacemi. Za tuto vlaštovku jsem byla a jsem moc ráda. Mohla jsem se ponořit i do této části venkovní problematiky bezpečnosti a zdraví při práci.

Komunikace byly ve velmi špatném stavu a na naše urgence vedení stále odpovídalo, že to řeší se zřizovatelem. Díky detailnímu popisu v protokolu dané závady a bohužel i jednoho pracovního úrazu – pádu – se po dvou letech od počátečního apelu daly věci do pohybu.

Kvůli daným závadám došlo ke zmíněnému úrazu a k porušení právních povinností:

zejména dle zákona číslo 262/2006 Sb., v jeho aktuálním znění, a to k porušení

  • 101 odst. 1

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“).

  • 102 zejména odst. 5

(5) Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí

  1. a) omezování vzniku rizik,
  2. b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu,
  3. i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení,

dále

zákona č. 309/2006 Sb., v jeho aktuálním znění,

  • 2 odst. 1 písm. a)

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby

  1. a) prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,

a §5 odst. 1 písm. c)

(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci

  1. c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení

a

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., v jeho aktuálním znění §3 – bez citace.

Vzhledem k dlouhodobému neřešení problému s komunikacemi by zaměstnavateli hrozilo, že bude daná věc komunikována na oblastní inspektorát práce, který může po přezkoumání uložit pokutu dle zákona číslo 251/2005 Sb., v jeho aktuálním znění,

dle §30 odst. 2 písm. d až do výše 2 000 000 Kč, za porušení §30 odst. 1 písm. f),

a dle §30 odst. 2 písmena c) až do výše 1 000 000Kč za porušení §30 odst. 1 písm. q)

V roce 2019 jsme obdrželi první dokumenty, jak se projekt oprav vyvíjí, a i nadále jsme urgovali, jelikož plány jsou jedna věc a realizace druhá. V loňském roce se práce rozeběhly. Doufáme tedy, že se dočkají postupně ve většině areálu nových silnic a chodníků.

Sice tyto problémy nemívají řešení ihned, ale rozhodně to neznamená, že bychom se vzdali po první odpovědi, že se „TO“ řeší.

Tento příklad není ojedinělý, a hlavně je důkazem, že je skvělé, když základní organizace nám, inspektorům, pomáhají a poukazují na problematiku, která nemusí být přímo v hlavním záběru její činnosti.

Moc vám děkujeme za spolupráci a věříme, že v naší součinnosti dosáhneme dalších úspěchů, aby se vám lépe nejen chodilo do práce.

Ilustrační foto z archívu inspektorky

Podobné články

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:43

Hlaste ty úrazy. A všechny!

„Dobrý den, měla jsem před rokem pracovní úraz a zaměstnavatel mně nechce zaplatit odškodnění.“ Tato věta se bohužel poslední dobou množí.

Aktuality 20. 6. 2022 / 16:01

Povinnosti zaměstnavatele při poskytování ochranných nápojů

Léto už se nám ohlásilo vysokými teplotami, takže je vhodné si připomenout, jaké má zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů zaměstnancům.

Aktuality 7. 6. 2022 / 14:18

COVID-19 jako nemoc z povolání v roce 2020 a 2021

V roce 2020 se v seznamu nemocí z povolání poprvé objevilo nové infekční onemocnění – COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Načíst další
 
Napište nám