Kvalita v sociálních službách versus požadavky odborového svazu na rok 2020

Byla jsem pozvaná na 2. Růžičkový ples do Domova důchodců ve Velkých Hamrech, krásná atmosféra prvního červnového nedělního odpoledne. Sešli se uživatelé domova, jejich blízcí a zaměstnanci zařízení. Atmosféra moc příjemná, všichni se hezky bavili jak při tancích taneční skupiny Villanela, ale i při zvucích krásných českých písniček Krkonošské dechovky. Umím si představit, že jednou takto budu trávit čas v seniorském věku.

Možná přání nejen moje, ale i většiny mých vrstevníků. Pokud chceme poskytovat sociální služby na úrovni, a to jsem se úmyslně vyhnula slovu vysoké úrovni, budeme muset jako společnost investovat do rozvoje sociálních zařízení, jejich výstavby, rozšíření terénních sociálních služeb a důstojného finančního ohodnocení lidí, kteří v nich pracují.

Za odborový svaz jsme v připomínkách k materiálu Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022 jasně a věřím i srozumitelně formulovali požadavky ve prospěch sociálních služeb.

● Ve specifickém ukazateli Neinvestiční nedávkové transfery požadujeme navýšit tuto částku na 20,5 miliard. Věřím, že by se všem ulevilo, kdyby se dofinancování sociálních služeb nemuselo řešit v průběhu roku na všech politických úrovních. Vhání to do poskytování sociálních služeb nervozitu, nestabilitu a doplácejí na to v konečné fázi úplně všichni od poskytovatelů, zaměstnanců až po uživatele služeb.

● Požadujeme navýšit platy a mzdy zaměstnanců v sociálních službách v roce 2020 nejméně o 10 % v platových tarifech, a to úpravou nařízení vlády.

● Dále požadujeme navýšit limity příplatků za směnnost a za neuropsychickou zátěž a jejich srovnání se zdravotnictvím.

● Chceme zrušit tabulku č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 a převést zaměstnance administrativy, prádelen, úklidu, údržby a stravovacího provozu do tabulky č. 3. Tito zaměstnanci jsou součástí týmů a nelze dopustit, aby se při navyšování platů dál rozevíraly nůžky v jejich finančním ohodnocení. Zaměstnanci těchto profesí jsou velmi důležití a potřební a bez nich kvality v sociálních službách nedosáhneme.

● Předpokládáme, že vládní koalice dodrží své slovo z programového prohlášení a bude i nadále věnovat větší pozornost sociálním službám. Připomínám slova z programového prohlášení schváleného 27. 6. 2018: ,,Nastavíme pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně i finančně dostupné služby ve skladbě požadované klienty. Důraz budeme klást na rozvoj služeb, které umožní klientům co nejdéle žít v domácím prostředí. Zároveň definujeme standardy a podmínky jednotlivých služeb, které budou východiskem pro spravedlivé a řízené financování včetně pravidel spolufinancování a úhrad. Financování sociálních služeb bude vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné. Navíc dořešíme fungování a financování průřezových služeb na zdravotně sociálním pomezí a zajistíme vyšší odměňování ve srovnatelných profesích v sociálních službách, přibližující se oboru zdravotnictví. Podpoříme domácí i ústavní paliativní péči včetně péče hospicové.“

Ze statických dat uvádím, že v roce 2018 byla průměrná mzda v sociálních službách 27 391 Kč, v národním hospodářství 31 516 Kč. Rozdíl v odměňování mezi zaměstnanci v sociálních službách a v národním hospodářství je mínus 4125 Kč. Tato průměrná mzda se od průměrné mzdy ve zdravotnictví vzdaluje.

● V rámci plánování investic navrhujeme alokovat na rozvoj pobytových zařízení sociálních služeb a vybudování nových kapacit 2 mld. Kč. Společnost nám stárne a demografický vývoj je neúprosný a my potřebujeme být připraveni na budoucnost, nebo se vše bude zase látat jako dosud. To si pak o spokojeném stáří můžeme nechat jen zdát.

V závěru bych připomněla několika obrázky krásnou atmosféru na 2. Růžičkovém plese v Domově důchodců ve Velkých Hamrech. Musíme doufat, že se na takové fotografie budeme moci podívat každý rok, protože sociální služby nejen v Libereckém kraji, ale ve všech krajích budou financovány dostatečně a včas.

Foto autorka a archiv Domova důchodců ve Velkých Hamrech

Podobné články

Aktuality 2. 2. 2023 / 8:41

Rok 2022 na pražské ZZS: vytrvalost a přesvědčení o dobré věci

Odborová organizace ZO OSZSP ČR Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy má nyní 235 členů, tedy více než polovinu zaměstnanců ve výjezdových skupinách a operačním středisku.

Aktuality 11. 1. 2023 / 9:55

Restart odborové organizace v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Na konci roku 2019 byl zvolen nový výbor ZO v Krajské nemocnici Liberec, a. s. Převzali jsme velmi nízkou členskou základnu a zjistili jsme, že většina zaměstnanců nemá informace o odborovém svazu.

Aktuality 21. 12. 2022 / 18:03

Příjemné bilancování na schůzi odborářů v Domově Ždírec

Neřešíme jen problémy, ale někdy se sejdeme s našimi odboráři i na příjemné společné akci. Taková byla také členská schůze 8. prosince 2022 v Domově ve Ždírci.

Načíst další
 
Napište nám