Milostivé léto je zpět

Veřejnoprávní milostivé léto se vrací. Stejně jako na přelomu loňského a letošního roku (konkrétně v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022) bude i nyní, již podruhé, dána fyzickým osobám v exekuci možnost vyhnout se dlužným úrokům a nákladům exekuce. Milostivé léto II je upraveno zákonem č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, který byl publikován ve Sbírce zákonů dne 22. 7. 2022. Také v případě milostivého léta II se jedná o tříměsíční oddlužovací akci, která probíhá v období od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022.

Po věcné stránce se podle Ministerstva spravedlnosti milostivé léto II od toho prvního zásadně neodlišuje. Cílem je především prodloužit právní úpravu, jež upravovala první milostivé léto, a to hlavně pro dlužníky, kteří akci nemohli využít napoprvé. Změny v nové úpravě mají spíše vyjasňovat některé pojmy, jejichž interpretace v praxi přinášela obtíže.

Milostivé léto lze uplatňovat pouze v exekučních řízeních zahájených přede dnem 28. 10. 2021. Povinný musí být vždy pouze fyzická osoba; na právnické osoby se ani milostivé léto II nevztahuje. Okruh oprávněných je vymezen taxativně, jedná se o následující subjekty:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize,
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Ke zmapování dluhové situace mohou povinní využít služeb České pošty nebo územně samosprávného celku (CzechPoint) – Výpis z Centrální evidence exekucí. Po zmapování a zhodnocení situace se mohou povinní pustit do kontaktování exekutorského úřadu formou doporučeného dopisu s žádostí o zahájení postupu podle zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů. Současně může povinný ve stejném dopisu požádat o sdělení výše dosud nezaplacené nebo jinak nezaniklé jistiny nebo její části a výše paušální náhrady nákladů exekuce.

Soudní exekutor je povinen na žádost o sdělení výše nezaplacené nebo jinak nezaniklé jistiny odpovědět do 15 dnů od doručení žádosti povinného. Pokud by soudní exekutor ve lhůtě nereagoval, má povinný možnost získat informaci o původní vymáhané jistině nahlédnutím do spisu soudního exekutora nebo může získat tyto informace přímo u oprávněného (věřitele). Po získání výše uvedených informací povinný zaplatí svůj dluh – jistinu (případně doplatí zbývající část jistiny) a paušální náhradu nákladů exekuce, která činí 1500 Kč plus DPH ve výši 315 Kč (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty), tj. celkem 1815 Kč. Ministerstvo spravedlnosti doporučuje, aby povinný předmětnou platbu označil poznámkou „milostivé léto II“ a platbu odeslal tak, aby byla zaplacena na účet soudního exekutora nejpozději dne 30. 11. 2022.

Požádá-li povinný soudního exekutora o sdělení výše nezaplacené nebo jinak nezaniklé jistiny výše uvedeným dopisem do 15. 11. 2022, lhůta k úhradě dlužné částky se prodlužuje o počet dnů, o které soudní exekutor překročil lhůtu pro odpověď povinnému, a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy byla povinnému doručena dopověď soudního exekutora. Po zaplacení vymáhané jistiny a paušální náhrady nákladů (viz výše) vydá následně soudní exekutor rozhodnutí, ve kterém povinného od placení zbývajících částek osvobodí a exekuci bez zbytečného odkladu zastaví.

U exekucí, které k 1. 9. 2022 ještě nebudou nařízené, soudní exekutor zastaví exekuční řízení. Exekuce vedené jen pro vymožení příslušenství dluhu se budou od 1. 9. 2022 považovat za uhrazené (penále a smluvní pokuta se považují za příslušenství) a bude se u nich postupovat přiměřeně.

Milostivé léto II se stejně jako první milostivé léto dále nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

Bližší informace o milostivém létu II včetně vzorových dopisů lze nalézt např. na internetových stránkách Charity České republiky (https://www.charita.cz/milostive-leto-ii/), Člověka v tísni o.p.s. (https://milostiveleto.cz/) a Ministerstva spravedlnosti (https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/).

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám