Navýšení maximálních úhrad za poskytování sociálních služeb

S novým rokem opět začínají proudit na odborový svaz legislativní návrhy z pera ministerstev. Jedním z nich je též návrh vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505 z roku 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a která mimo jiné upravuje maximální sazby úhrad za služby v rámci poskytování sociálních služeb.

Navrhovaná změna umožňuje navýšení maximálních úhrad klientů za ubytování v pobytových zařízeních sociálních služeb o 40 Kč, za celodenní stravu o 35 Kč, za hodinu poskytování úkonu péče o 15 Kč (u podpory samostatného bydlení o 30 Kč), za dovoz nebo donášku jídla o 10 Kč, za vyprání a vyžehlení 1 kg prádla o 10 Kč a za realizaci velkého nákupu, nákupu ošacení a vybavení domácnosti o 25 Kč. Pro přehlednost uvádíme navrhované změny v následující tabulce.

Navrhované zvýšení maximálních úhrad klientů současný stav v  navrhovaná úprava v navýšení v  navýšení v % měsíční navýšení nákladů v Kč
náklady na stravu 170 205 35 21 1 085
(z toho oběd) 75 90 15 20 465
poskytnutí úkonu péče mimo bydlení * 130 145 15 12 465
poskytnutí úkonu péče samostatné bydlení ** 130 160 30 23 930
dovoz a donáška jídla pečovatelskou službou 30 40 10 33 310
praní a žehlení 1 kg prádla 70 80 10 14 310
velký nákup, nákup ošacení, vybavení 115 140 25 22 775
max. částka za ubytování u služeb sociální péče 210 250 40 19 1 240

* u služeb sociální péče, tj. u služeb: osobní asistence, chráněné bydlení, odlehčovací služby, pečovatelská služba, centra denních služeb, denní stacionáře, průvodcovské a předčitatelské služby

** u služby podpora samostatného bydlení

Je pravdou, jak uvádí ministerstvo, že zmíněná vyhláška, a tedy i maximální úhrady se upravovaly naposledy v roce 2014. Od té doby došlo k výraznému růstu jak cen energií, potravin a dalších nákladů na straně poskytovatelů sociálních služeb, tak průměrné výšky starobního důchodu. Průměrný starobní důchod činil v září 2021 15 411 Kč, což odpovídá nárůstu oproti roku 2014 o 39 %. Navýšení maximálních úhrad proto vnímáme jako opodstatněné.

Na druhé straně se domníváme, že takovéto skokové navýšení v průměru o cca 20 % bude mít neblahé důsledky na klienty sociálních služeb. Například navýšení úhrad o maximální částky u celodenní stravy a ubytování znamená pro klienty vydat z peněženky navíc měsíčně 2 325 korun.

Přišli jsme proto s návrhem na 15% navýšení. Tím zmírníme ono skokové navýšení. Jsme si vědomi, že důchod mnohých klientů sociálních služeb nedosahuje průměru uváděné výše. A také s ohledem na tento fakt se snažíme avizované navýšení zmírnit.

Dalším argumentem pro zmírnění ministerského návrhu je schodek mezi zůstatkem průměrného starobního důchodu klienta a maximální možnou měsíční úhradou za ubytování a stravu v pobytovém zařízení sociálních služeb, který u návrhu ministerstva činí 1 006 Kč, kdežto u našeho návrhu klesne na 448 Kč. Jsme přesvědčeni, že velká skupina klientů pobírajících starobní, nebo invalidní důchod nebude schopna zaplatit plnou úhradu služeb, a proto výsledný efekt na rozpočty daných zařízení nebude takový, jaký předpokládá Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svém návrhu. Porovnání zvýšených nákladů na ubytování a stravu v pobytových zařízeních sociálních služeb uvádíme níže.

Navrhované zvýšení maximálních úhrad klientů Navrhovaná úprava
MPSV OSZSP ČR
% měsíčně Kč % měsíčně Kč
náklady na stravu 21 35,00 Kč 1 085,00 Kč 15 25,50 Kč 790,50 Kč
(z toho oběd) 20 15,00 Kč 465,00 Kč 15 11,25 Kč 348,75 Kč
náklady na ubytování 19 40,00 Kč 1 240,00 Kč 15 31,50 Kč 976,50 Kč

Maximální cena ubytování a stravy za současných podmínek                       11 780 Kč

Průměrný starobní důchod v září 2021 dosahoval                                               15 411 Kč

z toho 15% zaručený minimální zůstatek z příjmů klienta činil                              2 312 Kč

Teoretická maximální částka k zaplacení úhrad za ubytování a stravu:          13 099 Kč

Maximální navýšení plateb za ubytování a stravu za měsíc dle MPSV:              2 325 Kč

Maximální výše úhrad za stravu a ubytování po změnách dle MPSV:                 14 105 Kč

Schodek vůči zůstatku průměrného starobního důchodu:                                   1 006 Kč

Maximální navýšení plateb za ubytování a stravu za měsíc dle OSZSP ČR:        1 767 Kč

Maximální výše úhrad za stravu a ubytování po změnách dle OSZSP ČR:         13 547 Kč

Schodek vůči zůstatku průměrného starobního důchodu:                                       448 Kč

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 8:24

Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada OS schválila složení výboru sekce sociál a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

Aktuality 8. 3. 2023 / 16:35

Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona.

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Načíst další
 
Napište nám