Někteří řidiči ZZS nedostali vyjednanou 8. platovou třídu! Prý kvůli nejasnostem…

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR spolu s Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR prosazoval dlouhá léta zvýšení platových tříd pro řidiče vozidel zdravotnických záchranných služeb. V listopadu loňského roku se to podařilo prosadit. Vláda Bohuslava Sobotky na jednom ze svých posledních zasedání rozhodla o změně nařízení vlády katalogu prací a umožnila zařadit řidiče vozidel zdravotnických záchranných služeb do 8. platových tříd.

Citace z nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů:

V písmenu B 2. ČÁSTI DÍLU 2.19 v povolání 2.19.03 se doplňuje 8. platová třída, která zní:

„8. platová třída

1. Poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.“

Splněno! Splněno? Začátkem roku se na OS začali obracet naši členové. Někteří zaměstnavatelé se rozhodli, že výklad ustanovení katalogu prací je nejasný a že řidiči vozidel zdravotnické záchranné služby nemají na 8. platovou třídu nárok.

Podle právního názoru odborového svazu to jasné je!

Nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů je nutné použít v kontextu novelizované vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

V §2 písmeno d) vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, je vymezeno, co je specifická ošetřovatelské péče a kde se poskytuje.

Citace vyhlášky:

d) specifickou ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům ve vymezeném úseku zdravotní péče zejména při poskytování radiologických výkonů, zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy nebo neodkladné péče,

V § 17 zdravotnický záchranář téže vyhlášky je rozvedená specifikace činností zdravotnického záchranáře v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční péče atd.

Citace části vyhlášky:

Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Přitom zejména může:

a) monitorovat a hodnotit vitální funkce včetně snímání elektrokardiografického záznamu, průběžného sledování a hodnocení poruch rytmu, vyšetření a monitorování pulzním oxymetrem,

b) zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu,

c) zajišťovat periferní žilní nebo intraoseální vstup, aplikovat krystaloidní roztoky a provádět nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií,

d) provádět laboratorní vyšetření určená pro neodkladnou péči a hodnotit je,

e) obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení,

f) provádět první ošetření ran, včetně zástavy krvácení,

g) zajišťovat nebo provádět bezpečné vyproštění, polohování, imobilizaci, transport pacientů a zajišťovat bezpečnost pacientů během transportu,

h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků mimořádných událostí při provádění záchranných a likvidačních prací v rámci integrovaného záchranného systému,

i) zajišťovat v případě potřeby péči o tělo zemřelého,

j) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

k) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,

m) provádět neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu a první ošetření novorozence,

n) přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky,

o) provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu,

p) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii.

V § 36 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, jsou uvedeny činnosti, které vykonává řidič vozidla zdravotnické záchranné služby.

Citace části vyhlášky:

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování neodkladné péče bez odborného dohledu může

a) vyprošťovat osoby v havarijních situacích v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému,

b) asistovat při provádění diagnosticko-třídicí činnosti v místě zásahu,

c) provádět jednoduché výkony v rámci neodkladné přednemocniční péče; a to

1. první ošetření ran, včetně zástavy krvácení,

2. neinvazivní zajištění dýchacích cest a nepřímou srdeční masáž,

3. přemísťování a polohování pacientů,

4. imobilizaci,

5. udržování inhalační kyslíkové léčby,

6. sledování vitální funkce,

d) zabezpečovat odborný transport pacientů,

e) udržovat rádiovou komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem, případně i s jinými složkami integrovaného záchranného systému,

f) obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií zdravotnických vozidel, řídit je, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zařízení,

g) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků,

h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

(2) Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby může asistovat pod přímým vedením lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování neodkladné péče bez odborného dohledu při provádění dalších zdravotních výkonů v rámci přednemocniční neodkladné péče.

Po komplexním zhodnocení jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a po srovnání činností záchranáře s činnostmi řidičů vozidel ZZS dostáváme odpověď na otázku, co může vykonávat řidič vozidel zdravotnické záchranné služby jako dílčí činnosti specifické ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.

Pro další praxi dodáváme, že dle našeho právního názoru nelze řidiče vozidel zdravotnické záchranné služby diferencovat, protože v rámci výjezdů vozidel zdravotnické záchranné služby vykonávají všechny uvedené činnosti.

V záležitosti výkladu požádal odborový svaz o stanovisko také Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Věříme, že zaměstnavatelé řidičů vozidel zdravotnické záchranné služby budou postupovat jednotně a že se řidiči vozidel zdravotnické záchranné služby v brzké době dočkají nového zařazení a nových platových výměrů na všech zdravotnických záchranných službách.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:11

Záchranáři v Praze ošetřili nejvíce pacientů za 165 let

Množství a tempo práce se rok od roku zvyšuje, rok co rok odborová organizace požaduje od zaměstnavatele „tvrdá data“, rok co rok jsou čísla vyšší.

Aktuality 18. 2. 2023 / 21:01

Sekce jednala ZZS o důchodech, kompetencích i odměňování

Po podzimním výjezdním zasedání na Moravě se záchranáři 15. února opět sešli v Praze na tradiční jarní schůzce.

Aktuality 22. 1. 2023 / 20:56

Speciální důchody zdravotnických záchranářů – odpovědi na dotazy

Přinášíme odpovědi na otázky, které se nejčastěji objevují v souvislosti se speciálními důchody zdravotnických záchranářů. Odpovědi byly konzultovány s odbornými pracovníky MPSV.

Načíst další
 
Napište nám