Nezabavitelné minimum v roce 2022

V letošním roce již dvakrát došlo ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima – konkrétně dne 31. 3. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, které nabylo účinnosti dnem 1. 4. 2022, a dne 30. 6. 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, které nabylo účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Připomínáme, že institut životního minima a existenčního minima se využívá nejen jako výpočtová základna při stanovení nároku na příslušné dávky a při výpočtu jejich výše, ale i při výpočtu nezabavitelné částky při srážkách ze mzdy.

Na základě těchto nařízení se s účinností od 1. 4. 2022 zvýšilo životní minimum jednotlivce z částky 3860 Kč na částku 4250 Kč měsíčně a s účinností od 1. 7. 2022 z částky 4250 Kč na částku 4620 Kč. Tato veličina má vliv na výši nezabavitelné částky při výpočtu srážek ze mzdy. Způsob výpočtu nezabavitelné částky pak blíže upravuje nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách). Nezabavitelná částka na osobu povinného se vypočte jako ¾ součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro bydlení v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy v obci s 50.000 – 99.999 obyvateli. Na každou vyživovanou osobu se vypočte částka ve výši 1/3 nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka při výpočtu exekučních srážek je, jak je uvedeno výše, tvořena součtem životního minima a normativních nákladů na bydlení. A právě výše normativních nákladů na bydlení představuje v letošním roce problém. Na konci ledna 2022 totiž došlo k mimořádnému navýšení normativních nákladů na bydlení, podle kterého se částky měsíčních normativních nákladů na bydlení pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 navýšily pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení o 1120 Kč, tj. na částku 7935 Kč. Okolo výše uvedených částek od počátku panovaly určité nejasnosti spojené s navýšením normativních nákladů na bydlení v otázce, zda se má toto mimořádné navýšení normativních nákladů na bydlení zohlednit rovněž i při stanovení nezabavitelné částky pro účely exekučních srážek ze mzdy.

Na konci února 2022 Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo doporučenou metodiku, podle které je potřeba v roce 2022 pod normativními náklady na bydlení pro účely výpočtu nezabavitelných částek rozumět částku normativních nákladů na bydlení navýšenou o 1120 Kč, tj. částku 7935 Kč (viz výše). Zároveň však ministerstvo upozornilo, že soudy mohou zaujmout jiné stanovisko (https://insolvence.justice.cz/informace-ministerstva-spravedlnosti-k-vypoctu-splatek-v-oddluzeni/).

Jak Ministerstvo spravedlnosti varovalo, tak se i stalo a některé insolvenční soudy skutečně k dodatečnému navýšení normativních nákladů odlišné stanovisko zaujaly, tj. podle nich navýšení normativních nákladů o částku 1120 Kč platí pouze pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení, ale do výpočtu srážek ze mzdy se nepromítne. V červnu 2022 na tyto nejasnosti reagovalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu, které ve svém stanovisku k výkladu ustanovení § 278 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, o nezabavitelné částce určil, že se mimořádně navýšené normativní náklady na bydlení do nezabavitelné částky počítají. („Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona).“) – viz https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/78AC999C0E87CBEDC125885C00373DF2?openDocument&Highlight=0.

Navýšením životního minima jednotlivce se současně s vyšší částkou normativních nákladů na bydlení (viz výše) zvyšuje základní nezabavitelná částka na osobu povinného z částky 8846,25 Kč [¾ x (3860 Kč + 7935 Kč)] k datu 1. 4. 2022 na částku 9138,75 Kč [¾ x (4250 Kč + 7935 Kč)] a k datu 1. 7. 2022 na částku 9416,25 Kč [¾ x (4620 Kč + 7935 Kč)], na další vyživované osoby z částky 2948,75 Kč (1/3 x 8846,25 Kč) k datu 1. 4. 2022 na částku 3046,25 Kč (1/3 x 9138,75 Kč) a k datu 1. 7. 2022 na částku 3138,75 Kč (1/3 x 9416,25 Kč) a částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení na 24 370 Kč (k datu 1. 4. 2022) a na 25 110 Kč (k datu 1. 7. 2022), do března 2022 to byla částka pouze 23 590 Kč.

Zvýšení životního minima, respektive zvýšení nezabavitelné částky k datu 1. 7. 2022, se reálně projeví až při výpočtu srážek ze mzdy/platu za červenec vyplácené v srpnu 2022. V červenci je vyplácena mzda/plat za červen, u které platí ještě předchozí výše nezabavitelné částky k datu 1. 4. 2022.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 19:15

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb. zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám