Novela zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Konečně tu máme novelu zákona o sociálních službách a rozběhl se legislativní proces. Tato novela zákona je přezdívaná jako ,,malá technická“ novela zákona. Možná je to opravdu malá novela, ale navržených změn v zákoně je tu řada. Zastavila bych se u těch, které z pohledu odborového svazu vidíme jako problémové a vyjádřili jsme se k nim v připomínkovém řízení.

Mezi naše zásadní připomínky patří:

 • Nesouhlasíme se zvýhodněním terénních a ambulantních forem poskytování sociálních služeb na úkor služeb pobytových. Terén není dostatečně pokryt službami, obzvláště na venkově. Měli bychom nechat na klientech, pro jakou službu se rozhodnou, a tu zajistit v dostatečném množství a kvalitě. Všechno souvisí se vším. Důležité a nezbytné je při všech změnách zákona financování sociálních služeb a zajištění odpovídajícího počtu personálu. Ten v současné době chybí úplně ve všech službách.
 • V novele zákona vítáme podporu pečujících osob. Vítáme poskytování nácviku, rad v péči o klienta, ale postrádáme způsob, jakým to bude ošetřeno po právní stránce pro ty služby, které budou pečující na péči připravovat. Zapojí se zaměstnanci řady služeb a bude to práce navíc? Počítá se s tím, že počet těchto zaměstnanců budu navýšen? Nebo se jim přidá jen práce navíc? Uvítali bychom, kdyby o pečující osoby bylo postaráno i v oblasti sociálního zabezpečení. Například zajištění pečující osoby po úmrtí osoby závislé na její pomoci a další.
 • Jsme rádi, že dojde k navýšení příspěvku na péči v prvním stupni pro osoby starší 18 let z částky 880 Kč na 2000 Kč. V této souvislosti by bylo dobré zvýšit příspěvky na péči i v dalších stupních vzhledem k inflaci, která se projevuje v cenách zdravotních pomůcek, léků, služeb, jídla a energií. Je to také jedna z podmínek, aby si osoby, které pobírají příspěvek na péči, zachovaly dostupnost sociálních služeb a nedošlo ke zhoršení jejich životních podmínek.
 • V novele zákona je návrh na zkrácení celkové doby správního řízení o příspěvku na péči, což by se zdálo na první pohled jako věc, která by měla být samozřejmostí. Na druhé straně současný nedostatek zaměstnanců na úřadech práce a navýšení agendy pro stávající zaměstnance vede k přetěžování a odchodům zaměstnanců. Sociální agendu spojenou s příspěvkem na péči by podle našeho názoru měl provádět vzdělaný sociální pracovník s praxí a těch zase není tolik. Je potřeba se zamyslet, zda změna v zákoně je v praxi proveditelná. V důvodové zprávě není ani zmínka o navýšení počtu pracovníků v oblasti příspěvku na péči na úřadu práce.
 • V současné době v médiích probíhá informační kampaň k pobytovým službám a čekací době na umístění v nich. Mnohdy čekací doba nejde pod jeden rok, proto jsme odmítli omezení odlehčovacích služeb na 180 dní. Neumíme si představit, co se po takovém návrhu v novele zákona a vyčerpání stanovené doby stane s člověkem, který bude muset odlehčovací službu opustit. Rodina mnohdy není, nebo se nedokáže postarat. Budeme hledat zase cesty, jak zákon obejít a vyvolávat tak nejistotu u klienta? Řešením by bylo mít dostatek pobytových služeb, to by odlehčovací služby fungovaly jen krátkodobě. Zase jsme u sociální politiky státu: to by se musely vydávat finanční prostředky na výstavbu pobytových služeb, ale realita je jiná. Zatím se staví soukromé pobytové služby. Řekněme si na rovinu, ne všichni senioři si mohou dovolit využít služeb soukromých sociálních služeb.
 • Zavedení tzv. mokrých azylových domů možná vyřeší otázku, kam s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu a dalších omamných látkách a potřebují péči. My si pokládáme otázku, zda jsou azylové domy na poskytování takové služby připraveny. Bude to stát nemalé finanční prostředky, které se budou muset investovat do vybavení, personálu a zajištění ošetřovatelské péče všeobecnou sestrou. Nyní tam sestry nejsou. Mají snad tvůrci zákona na mysli, že sem bude sestra pouze docházet a zdravotní stav bude vyhodnocovat pracovník v sociálních službách? Takhle si kvalitu služeb opravdu nepředstavujeme. Z praxe víme, že osoby bez přístřeší nejsou vítanými klienty v pobytových zařízeních. Kam s nimi? Vznik mokrých azylových domů povede k tomu, že zde vzniknou podle nás domy pro chudé.
 • S čím zásadně nesouhlasíme a už jsme to opakovali mnohokrát na jednáních, je zavedení personální standardu, který stanovuje minimální personální podmínky. Nesouhlasíme se zavedením minimálního personálního standardu a požadujeme ho vypustit. Víme všichni, jak dopadly minimální personální standardy ve zdravotnictví. Z minima se stalo optimum a zaměstnanci z řad sester a dalších pracovníků jsou přetěžováni a odcházejí. Za současné situace, kdy není jasně stanoveno financování sociálních služeb, to považujeme za hazard s péčí o klienty. Budeme hledat cesty, jak tomu zabránit, aby personální standard byl ze zákona vyňat.
 • Je na zvážení, zda stanovená lhůta pro naplnění materiálně-technických podmínek pro registrované poskytovatele pobytových sociálních služeb je dostatečná. V případě nutnosti provedení stavebně-technických úprav činí 10 let od účinnosti novely, tj. od 1. 7. 2023. Vzhledem ke skutečnosti, že řada pobytových sociálních služeb je umístěna v památkově chráněných historických objektech zámků, máme za to, že provedení stavebních úprav do 10 let bude obtížné při dnešním stavebním řízení a množství finančních prostředků v sociálních službách.
 • V připomínkách jsme upozorňovali na změny v restriktivních opatřeních, kdy se vyndá ze zákona medikace lékaře z možných opatření omezujících pohyb. Jsme přesvědčeni, že to zkreslí celý průběh opatření. Má-li se provést kontrola, měli by inspektoři MPSV mít výjimku a mohli mít rozšířenou pravomoc a pohlížet na restriktivní opatření a záznam komplexně.
 • V novele se navrhuje na pověřených obecních úřadech realizovat činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob v místě. Na druhé straně mají sociální pracovníci zjišťovat poskytování sociálních služeb bez oprávnění a neprodleně o těchto skutečnostech písemně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad. Vítáme realizaci sociální práce na pověřených obecních úřadech, jistě to pomůže v terénu. Dát jim do náplně sledování sociálních služeb bez oprávnění je podle nás práce navíc. Poskytování sociální služby bez oprávnění se nám nelíbí od začátku a opakovaně se proti tomu vymezujeme. Doba a zkušenosti nám dávají za pravdu. Pokud by tu byl dostatek registrovaných pobytových služeb, tak by takové služby nevznikaly a byli bychom ušetřeni kauz, které se v České republice staly, a doplatili na ně ti nejohroženější klienti.
 • Další naše připomínky směřovaly k supervizím, které by se měly stát součástí vzdělávacích akcí. Myslíme si, že do nich nepatří a ubírají čas na vzdělávání v jiných potřebných oblastech.
 • Nad rámec novely bychom si dokázali představit vytvoření centrálního registru služeb a žadatelů. Centrální registr je důležitý pro plánování sociálních služeb z dlouhodobého hlediska.
 • Sociální služby novelu zákona v některých oblastech opravdu potřebují a možná i některé návrhy pomohou posunout sociální služby o kousek dál, například pravidelná valorizace příspěvku na péči. Upřesnění kontroly příspěvku na péči napomůže jeho řádnému čerpání. Rozšíření služeb pečovatelské služby rodinám, ve kterých žijí minimálně tři děti narozené v rozmezí tří let, a účastníkům odboje a válečným veteránům jistě zkvalitní péči.
 • Valorizace úhrady za poskytované sociální služby a valorizace příspěvku na péči přinese možná trochu klidu klientům, ale teprve čas a podmínky ukáží, zda bude valorizace dostatečná, aby pokryla péči. Uvidíme.

Chtěla bych poděkovat všem členům sekce sociál, kteří se podíleli na připomínkách k novele zákona o sociálních službách, a právničce odborového svazu Štěpánce Řandové za jejich zpracování. Vypořádání připomínek a novelu budeme dál sledovat a upozorňovat na nedostatky, které v sobě obsahuje.

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 8:24

Únorové jednání výboru sekce sociál v novém složení

Na únorovém jednání výkonná rada OS schválila složení výboru sekce sociál a garantku sekce za výkonnou radu Mgr. Marcelu Holčákovou.

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Aktuality 9. 1. 2023 / 14:46

Žitníková napsala Jurečkovi kvůli personálnímu standardu

Dopis předsedkyně Žitníkové ministrovi Jurečkovi: Odborový svaz nesouhlasí se zavedením personálního standardu do sociálních služeb.

Načíst další
 
Napište nám