O změnách v hygienické službě jsme jednali s ministrem Válkem

Ve čtvrtek 26. května se na Ministerstvu zdravotnictví konalo jednání výboru sekce pracovníků hygienické služby s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a odbornými představiteli ministerstva. Doba pandemie jasně ukázala potřebnou personální a finanční podporu hygienické služby, ukázala, jak se předchozí období škrtů na práci hygienické služby a na zaměstnancích podepsalo.

Za Ministerstvo zdravotnictví se jednání zúčastnili ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, hlavní hygienička MUDr. Pavla Svrčinová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ing. Helena Rögnerová, politický náměstek Bc. Josef Pavlovic a ředitel Krajské hygienické stanice Plzeň Mgr. Michal Bartoš, který je ministrem zdravotnictví pověřen odborným zpracováním návrhu změny struktury krajských hygienických stanic.

Za odborový svaz se zúčastnily předsedkyně Bc. Dagmar Žitníková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ing. Ivana Břeňková. Výbor sekce pracovníků hygienické služby byl zastoupen všemi členkami, tedy řídící sekce MUDr. Gackou Slavíkovou, členy výboru a pracovní skupiny MVDr. Zuzanou Bartošovou, Hanou Michálkovou, Janou Rusfelovou, Ivanou Vaňoučkovou, Jitkou Hlaváčkovou, Ing. Jiřím Pohořalým a Alenou Wilhelmovou, která je současně garantkou sekce ve výkonné radě odborového svazu.

Řídící sekce Gacka Slavíková za odbory na úvod sdělila, že požadavek na účast ředitelů krajských hygienických stanic, zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu byl oprávněný, protože informace o připravovaných krocích k centralizaci a změně struktury orgánů hygieny jsou nejednotné a je důležité společné jednání.

Připravovaná centralizace KHS a související personální změny

Prvním bodem jednání byla připravovaná centralizace krajských hygienických stanic (KHS), personální změny, systemizace, propouštění zaměstnanců podle zákoníku práce a služebního zákona.

Ministr Vlastimil Válek popsal svoji představu o změnách v hygienické službě:

 • Je nutný rozbor současných činností a odpovědnosti všech článků orgánů ochrany veřejného zdraví, krajských hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů.
 • Důležitá je vědecko-výzkumná činnost, zajištění grantů a evropských dotací. Administrace, zajištění evropských dotací a další centrální administrativa by měla být realizována úředníky ministerstva.
 • Pro činnost referenčních laboratoří musí být zajištěn veřejný systém, ne soukromé laboratoře.
 • Hygienická služba musí být řízena jednotnou, respektovanou a dodržovanou metodikou, ale v případě, že by se někdo metodikou odmítl řídit, je třeba diskutovat o důvodech.
 • Důležité je vytvořit organizační strukturu orgánů hygienické služby, zdůvodnit rozdíly v počtech tzv. obslužných zaměstnanců a zachovat systemizovaná místa všech odborných zaměstnanců.
 • Je třeba zvýšit atraktivitu povolání v hygienické službě, její postavení je nezastupitelné a propouštění zaměstnanců není vůbec na programu.
 • Návrh na změnu a vytvoření státního orgánu by měl být projednáván také s odbory, zpracován bude v září, kdy bude předložen do vnitřního připomínkového řízení.
 • Následovat bude vnější připomínkové řízení, projednání vládou, předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu a Senátu.
 • Změny by měly vstoupit v platnost od 1. ledna 2024.
 • Následovat by měl dvouletý čas na realizaci.
 • V krajích budou mít hygienické služby své nezastupitelné místo, a to samozřejmě v krajských krizových štábech.
 • Nutné je zajistit zastoupení hygienické služby v centrálním krizovém štábu.

K dotazu na nedostatek financí a na důsledky škrtů pro rok 2022 ministr Válek sdělil, že hygienická služba měla na účtech nespotřebované náklady z minulého rozpočtu. Tak jako ve všech státních orgánech, i pro samotné ministerstvo a hygienickou službu bylo Ministerstvem financí nařízeno využít nespotřebované náklady z předchozích let. Nespotřebované náklady hygienické služby převyšovaly realizované snížení rozpočtu.

Budoucnost zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu

Druhým bodem jednání byla otázka postavení, financování a budoucnosti zdravotních ústavů (ZÚ) a Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu se bude také týkat analýza činností, financí a počtu zaměstnanců.

Náměstkyně Helena Rögnerová se vyjádřila k financování a připomněla povinnost všech úřadů využít nespotřebované náklady z minulých rozpočtů, což se ZÚ a SZÚ dotýká nepřímo. Například SZÚ ještě neobdržel finance nutné na zvýšení platových tarifů vybraných kategorií zaměstnanců od 1. ledna 2022. Finance se musí najít ve zdrojích ministerstva.

Vyhodnocení a problémy krajských hygienických stanic

Třetím bodem bylo vyhodnocení jednotlivých krajských hygienických stanic a jejich problémy.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová z důvodu krátkého času sdělila jen několik základních informací. Hlavní hygienička společně s náměstkem a státním tajemníkem navštívili všechny KHS, aby se na místě sešli s vedením, provedli porovnání ekonomické situace, organizační struktury, struktury zaměstnanců, zajištění odborné činnosti, financí vynakládaných na státní dozor, počty preventivního dozoru atd. Našli rozdíly v zařazování zaměstnanců do platových tříd, v počtu a struktuře obslužného personálu, počtu dozoru preventivních opatření zdraví a zadávání státního zdravotního dozoru zdravotním ústavům. Opět jsou nutné analýzy, zdůvodnění rozdílů a pokud možno narovnání na optimální stav.

Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví

Závěrečným bodem jednání bylo vyhodnocení možností a činnosti sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví. Systém řízení KHS odpovídá stanoveným podmínkám ve služebním zákonu, což z pohledu odborů ztěžuje řízení ředitelů KHS ze strany hlavní hygieničky. Nepochopitelné je, že metodicky jsou hlavní hygieničkou řízeny, ale o hodnocení kvality práce, odměnách, výběrových řízeních na místa ředitelů rozhoduje státní tajemník.

Odbory doporučily zapojení hlavní hygieničky do hodnocení ředitelů.

Řídící sekce Gacka Slavíková na závěr jednání požádala o možnost účasti zástupce odborů na jednání ředitelů KHS, které se bude konat začátkem června. Jednání organizuje hlavní hygienička, která považuje za vhodné účast zástupce odborů konzultovat s řediteli KHS.

Foto autorka a Jiří Pohořalý

Podobné články

Aktuality 29. 11. 2022 / 11:49

Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby

Sociální dialog o aktuálních problémech hygienické služby se uskutečnil 28. listopadu 2022.

Aktuality 5. 11. 2022 / 8:52

Prohlášení odborového svazu k propouštění v hygienické službě

Vyzýváme vládu a Ministerstvo zdravotnictví, aby místo snižování počtu odborníků hygienickou službu stabilizovaly a posílily její rozpočet.

Aktuality 9. 9. 2022 / 20:01

Se zástupci MZ o financování a změně zákona

Dne 30. srpna se konalo jednání sekce pracovníků hygienické služby se zástupci Ministerstva zdravotnictví k aktuálním otázkám finančního a personálního zabezpečení ...

Načíst další
 
Napište nám