Od roku 1990 do II. sjezdu OS v květnu 1994 v Brně

V roce 2020 slaví odborový svaz 30 let od svého vzniku, proto se vracíme k mapování hlavních událostí v historii svazu, zde od roku 1990 do II. sjezdu odborového svazu v roce 1994.

Rok 1990

V září vyšlo první číslo Bulletinu jako pravidelně vydávaného časopisu odborového svazu. Měl formát A5, byl černobílý a obsahoval pouze texty. Informoval například o jednání s ministrem zdravotnictví Martinem Bojarem (4., 7., 10. a 20 července), o jednání rady odborového svazu (stočlenný orgán, který měl sedmnáctičlenné předsednictvo), která ustavila pět komisí rady, a to pracovněprávní, mzdovou, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro koncepci zdravotnictví se subkomisí lázeňství.

Vzniklo také osm svazových oborových sekcí: sociál, lázně, farmaceutická, řidičů sanitek, zdravotnické zásobování, zdravotnická výroba a výzkum, technických oborů, středního zdravotnického školství.

Říjnový Bulletin informoval o jednáních na Ministerstvu zdravotnictví ČR (24. 8., 3. 9., 13. 9. a 21. 9.) a jednání (13. 8.) s ministrem Milanem Horálkem z nově ustaveného Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (od 1. 7.).

Listopadový Bulletin informoval o jednání rady OS 11. 10. v pražském hotelu Budovatel, o jednání na Ministerstvu zdravotnictví (8., 15. a 22. října).

6. listopadu byl na jednání předsednictva zvolen nový místopředseda OS Milan Zaoral (Bohumil Volf požádal o uvolnění z funkcí k 5. říjnu. Ještě před sjezdem odborového svazu se totiž zúčastnil konkurzu, který ze 130 uchazečů vyhrál.) S vedením Ministerstva zdravotnictví jednal odborový svaz ve dnech 22., 26. a 29. října a 9. listopadu. Rada odborového svazu se sešla 5. prosince v pražském hotelu Budovatel.

Rok 1991

Rok 1991 byl rokem vyjasňování mnoha příštích věcí – jaký systém zdravotnictví bude v České republice (rozvolňování Okresních ústavů národního zdraví a Okresních ústavů sociálních služeb, privatizace, vznik zdravotních pojišťoven, odstátnění lázeňství), vztahu odborového svazu a dalších subjektů (dobrovolný spolek Lékařská komora, Svaz českých lékařů, Kluby sester, Unie SZP, NZP a PZP).

Rozhodovalo se také o činnosti odborového svazu – podoby tripartitního a kolektivního vyjednávání, změny v odměňování, organizování odborové rekreace, činnost podle novelizovaného zákoníku práce, stanovení pravidel pro zastupování členů OS před soudy, koncepce činnosti OS v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, semináře pro hospodáře a další funkcionáře odborových organizací, navazovala se první mezinárodní spolupráce.

Vznikla sekce pracovníků hygienické služby (20. června v Lounech). Místo sekce zdravotnická výroba a výzkum má odborový svaz sekci nazvanou Společnost radiologických laborantů.

Odborový svaz se zabývá finančním zajištěním resortu zdravotnictví, jeho dofinancováním koncem roku, financováním lázeňství a valorizací mezd.

Odborový svaz řeší odměňování v resortu sociálních služeb. Ministrovi práce a sociálních věcí Milanu Horálkovi 25. června píše: „…výše průměrné mzdy pracovníků sociální péče za 1. čtvrtletí 1991 je v rámci ostatních resortů na posledním místě (2767 Kč), ačkoliv zahrnuje řadu příplatků za nepřetržitý provoz… Na nepříznivý stav v sociální péči upozorňuje náš odborový svaz již od počátku svého působení… Nedávno jste se ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví ČNR vyjádřil, že ve Vašem resortu nedošlo ke zhoršení péče. To svědčí o vysoce morálním přístupu převážné většiny pracovníků sociální péče ke svému povolání, jehož však nelze nadále zneužívat.“

Rada OS jednala 2. října v Praze. V usnesení z tohoto jednání mimo jiné stojí: „Bohužel po dvou letech spolupráce musíme konstatovat, že v mnohých oblastech suplujeme Ministerstvo zdravotnictví, ať už hovoříme o zdroji aktuálních informací z terénu nebo zprostředkování komunikace s jinými resorty, mnohdy i mezi jednotlivými odbornými útvary ministerstva…. Od minulého roku odborový svaz usiluje o zlepšení organizace sociální péče, o odstranění četných problémů nahromaděných v minulých letech, a tím i zlepšení podmínek pracovníků tohoto resortu. Ze strany MPSV však dosud nebyly požadavky a připomínky odborového svazu akceptovány. Konstatujeme nedostatečnou koordinaci práce příslušných ministerstev v oblasti sociální péče (MPSV, MV, MZ) a nedostatečnou informovanost na všech úrovních.“

V listopadu v Ženevě byl odborový svaz přijat do celosvětové odborové ústředny odborových svazů veřejných služeb PSI (Public Services International).

Rok 1992

Rok 1992 byl ve zdravotnictví rokem zásadních změn, účinnosti nabyly zákony o všeobecném zdravotním pojištění a o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve velkém se odstátňoval majetek, převáděl se na obce, privatizoval se majetek i zdravotnické činnosti. S tím bylo spojeno velké množství nejasností počínaje připomínkováním zákonů a konče dopady na zaměstnance jednotlivých zařízení. Tím vším se odborový svaz intenzivně zabýval a apeloval na odborové organizace, aby se do sledování a průběhu změn aktivně zapojily, aby nedošlo k poškození zaměstnanců a jejich práv.

Vedly se vášnivé diskuse o rozsahu zdravotní péče poskytované ze zdravotního pojištění a o financování zdravotní péče. Velkým problémem obou resortů byl nedostatek financí. O něm i dalších aktuálních otázkách odborový svaz jednal nejen s ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí, ale i s vedením nově vzniklé Všeobecné zdravotní pojišťovny a Asociací malých a středních nemocnic. Například 3. března na jednání s touto asociací zaznělo, že se „jedná především o důsledný požadavek zvýšení objemu finančních prostředků pro zabezpečení provozu zdravotnických zařízení a pro zajištění zvýšení mezd zdravotnických pracovníků.

Jednání rady OS 9. dubna se zúčastnil ministr zdravotnictví Martin Bojar a podrobně zde referoval nejen o nové legislativě a důsledcích, které by měla přinést. Sbíraly se první zkušenosti na dohodovacích řízeních.

O financování a privatizaci zdravotnictví odborový svaz poté několikrát jednal také s novým ministrem zdravotnictví Petrem Lomem.

V oblasti BOZP se odborový svaz snažil řešit především problematiku prací zakázaných ženám, břemen a otázky osobních ochranných pracovních prostředků.

Odborový svaz stál také u zrodu Asociace důchodců – členů odborových sdružení a svazů.

Rok 1993

Od počátku roku 1993 začalo fungovat veřejné zdravotní pojištění a pokračovala transformace zdravotnictví. Odborový svaz vývoj pečlivě sledoval a mnohé kritizoval, například chybějící celospolečenský program obnovy a podpory zdraví, čili důraz na prevenci, neřešení vztahu zdravotní a sociální péče, chybějící definování sítě veřejných zdravotnických zařízení, chybějící rozbor potřeby lůžek v různých typech zdravotnických zařízení, zcizování státního majetku před privatizací, tedy tzv. divokou privatizaci.

V lednu upozornil odborový svaz ve svém prohlášení vládu a parlament, že situace ve zdravotnictví se začíná „konkrétně negativně dotýkat péče o zdraví občanů a ohrožuje i pracovníky ve zdravotnictví“, a vyzval je, „aby v šíři svých kompetencí učinily taková opatření, jež udrží systém poskytování péče o zdraví občanů a zabezpečí koncepční postup transformace zdravotnictví“.

Ve velké nejistotě se ocitli zaměstnanci ochrany veřejného zdraví, protože nebylo jasné, kdy dojde na avizované změny a jak budou vypadat, hygienické službě byly zkráceny finanční prostředky a mluvilo se o omezení jejích kompetencí.

V červnu dal odborový svaz na tiskové konferenci najevo svoji obavu z toho, že „za vlády Václava Klause a ministra zdravotnictví Petra Loma jsou ve zdravotnictví uskutečňovány nesourodé kroky, nedochází k řešení závažných problémů, ale tyto se kupí, takže hrozí snižování úrovně, což by ze všeho nejvíc postihlo pracovníky ve zdravotnictví.“ Zároveň uvedl, že „je skeptický pokud jde o schopnost Ministerstva zdravotnictví tyto problémy řešit“. Po odvolání Petra Loma a jmenování Luďka Rubáše novým ministrem zdravotnictví odborový svaz navázal jednání s ním a upozornil ho například na nutnost nové právní úpravy v oblasti veřejného zdraví.

Ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku odborový svaz upozornil na potřebu urychleného řešení v oblasti sociální péče, kde například chybí koordinace s resortem zdravotnictví a s domácí zdravotní péčí.

Rada odborového svazu se na svém jednání sešla 10. listopadu.

Rok 1994

V lednu se jednání předsednictva odborového svazu zúčastnil ministr zdravotnictví Luděk Rubáš a projednávala se připravovaná úprava mzdových předpisů. Shodli se, že by „nemělo dojít k narušení stávajícího tarifního systému mezd“ a shodli se také „na potřebě uvolnění možnosti odměňovat pracovníky, jejichž práce je mimořádným přínosem pro zdravotnické zařízení, nad míru stávajících tarifních mezd“.

V dubnovém Bulletinu oborový svaz konstatoval, že „se nepodařilo zásadně změnit společenské postavení ani finanční ohodnocení zaměstnanců našich resortů, a jsou zařízení, ve kterých jsou ohroženy i minimální jistoty dané platovými předpisy pro rozpočtové a některé příspěvkové organizace. V některých zdravotnických zařízeních se projevuje snaha vedení řešit vlastní chyby (často způsobené nezodpovědnou privatizací) na úkor zaměstnanců…“

V červnovém Bulletinu při hodnocení legislativních prací předseda odborového svazu Jiří Schlanger konstatoval, že „propad ve zdravotnické legislativě byl způsoben především pokračujícím úpadkem úrovně pracovníků ministerstva, kde ani vedení ani úředníci nebyli schopni překlenout a vyřešit jednotlivé věcné problémy… Po roce, který uplynul od jmenování dalšího ministra, je situace prakticky stejná, horší však v tom, že zcela nezodpovědně pokračují ne plně opodstatněné procesy (například privatizace), pro něž chybí potřebný legislativní rámec. V důsledku toho není zřejmý moment, kdy se liberální systém mění v chaos… Odborový svaz je účastníkem vnitřního i vnějšího připomínkového řízení. Jednak bývá opomíjen při zasílání návrhů k připomínkám, zejména však jeho připomínky často nejsou v rámci vypořádání připomínkového řízení v materiálu zapsány, případně je návrh vyhodnocen jako bezrozporový.“

Ve dnech 28. a 29. května se v Brně konal II. sjezd odborového svazu. Těsně před jeho jednáním se naposled sešlo předsednictvo odborového svazu. Svoji činnost ukončila také revizní komise OS. Místo nich bude nadále existovat výkonná a dozorčí rada.

Jako hosté na sjezdu vystoupili předseda ČMKOS Richard Falbr, ministr zdravotnictví Luděk Rubáš a poslanec a člen poslaneckého výboru pro zdravotnictví Pavel Kulička.

Místopředsedkyně odborového svazu přítomnému ministrovi Rubášovi ve svém vystoupení mimo jiné řekla: Odborový svaz po celou dobu usiluje o zlepšení podmínek odměňování, které pracovníkům ve zdravotnictví a sociální péči, vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce, náleží. Po vašem nástupu do ministerského křesla bylo dohodnuto vytvoření pracovní skupiny na Ministerstvu zdravotnictví, která se touto problematikou bude zabývat a ve které budou působit i zástupci našeho odborového svazu. Dodnes k tomu nedošlo… Vítám, že jste podpořil tarifní systém ve zdravotnictví. O zlepšení tohoto systému neustále jednáme na všech úrovních. Ve zdravotnictví dnes však nejde pouze o systém, ale o zajištění zdrojů, které by umožnily realizovat tento systém. Při jakýchkoliv úpravách, které jsou do systému prosazeny, chybí mechanismus posílení mzdových prostředků na jejich realizaci.“

Sjezd odborového svazu zvolil pětadvacetičlennou výkonnou radu ve složení: Eva Beranová, Jiří Boháč, Vladimíra Bučková, Jana Čermáková, Jana Dvořáková, Ing. Jitka Hájková, Alena Ježková, Jana Kocábová, Marta Kocmanová, Miloslava Kočová, Miroslav Kučera, Iva Merhautová, Stanislav Mišo, Bohumil Mudra, Milada Petrovská, RNDr. Zdeněk Rozlívka, RNDr. Ing. Miroslav Rössler, RNDr. Jiří Schlanger, Dáša Skoumalová, Roman Soukup, MUDr. Roman Splítek, Zdenka Šimonová, Oldřich Štěpánek, MUDr. Miroslav Tiller, Milan Zaoral.

Sjezd odborového svazu zvolil devítičlennou dozorčí radu ve složení: doc. MUDr. Jiří Ehrmann, Jana Horáková, Jaroslava Kartáková, MUDr. Alexander Kolský, Zdeňka Kovářová, Emerich Majer, Miloš Starecký, Neklan Střecha, MUDr. Jaroslav Tomáš.

Sjezd odborového svazu zvolil RNDr. Jiřího Schlangera do funkce předsedy odborového svazu, Janu Dvořákovou a Milana Zaorala do funkcí místopředsedů odborového svazu, Miloše Stareckého do funkce předsedy dozorčí rady OS a Zdeňku Kovářovou do funkce místopředsedkyně dozorčí rady OS.

Sjezd schválil program na léta 1994-1998, stanovy a finanční řád odborového svazu.

Nově zvolená výkonná rada se ke svému prvnímu jednání sešla 14. června v Praze.

Podobné články

Aktuality 10. 9. 2022 / 20:53

Rok 2016 – naléhavé požadavky na řešení nedostatku personálu

Do roku 2016 vstoupil odborový svaz s požadavkem na řešení kritického nedostatku zdravotníků v nemocnicích.

Aktuality 9. 9. 2022 / 20:36

Rok 2015 – tlak na lepší odměňování i financování

Vláda byla po celý rok 2015 stabilní, v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Aktuality 16. 8. 2022 / 18:00

Rok 2014 – obnovení sociálního dialogu a VII. sjezd OS

Rok 2014 V čele vlády stál do 29. ledna nestraník Jiří Rusnok, vystřídal ho Bohuslav Sobotka (ČSSD) Ministrem zdravotnictví byl do ...

Načíst další
 
Napište nám