Odměny za práci na covidových odděleních: kolik, komu a kde?

V době pandemie nemoci COVID-19 nelze zajistit úhrady zdravotní péče tak jako před covidem, schválená úhradová vyhláška pro rok 2020 by to nezajistila (nezajistí to ani ta pro rok 2021). Nejdříve musel být vydán zákon č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020.

Rok 2020

Kompenzační zákon č. 301/2020 Sb., ze dne 16. června 2020 byl schválen, aby zajistil možnou kompenzaci nákladů a výpadků péče v důsledku epidemie onemocnění COVID-19. Kompenzace budou moci zdravotní pojišťovny vyplácet v rámci vyúčtování za rok 2020, nebo formou záloh před vyúčtováním. Zákon pověřuje Ministerstvo zdravotnictví, aby vydalo ke kompenzačnímu zákonu kompenzační vyhlášku.

Kompenzační vyhláška č. 305/2020 Sb., ze dne 23. června 2020 stanovuje způsob kompenzací úhrad péče za rok 2020. Pokud by kompenzační vyhláška nestačila, lze ještě upravit její parametry dohodou mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami do 31. března 2021. Vyúčtování u nemocnic bude do 31. srpna 2021.

Obratem, 25. června 2020, vydalo Ministerstvo zdravotnictví ke kompenzační vyhlášce tiskovou zprávu, ve které mimo jiné (pro rok 2020) uvedlo:

„Vyhláška pokrývá výpadek způsobený částečně poklesem poptávky, částečně vládními opatřeními a částečně opatřeními samotných poskytovatelů na ochranu personálu. Poskytovatelům také kompenzuje vyšší náklady spojené s péčí o COVID-19 pozitivní pacienty. Vyhláška obsahuje bonifikaci za případy hospitalizace s onemocněním COVID-19 v členění na těžké případy na jednotkách intenzivní péče a lehké, aby byl zajištěn příplatek za hodinu práce zdravotníka ve výši 500 Kč na JIP a 200 Kč na standardním lůžku“.

Po vydání tiskové zprávy se strhla diskuse, kdo má na odměnu nárok a v jaké výši.

Pro rok 2020:

Ze sdělení Ministerstva zdravotnictví vyplývá, že odměny 200 Kč/hodinu a 500 Kč/hodinu, jsou implicitně zahrnuty v navýšení úhrady za ošetřovací den péče o covid pozitivního pacienta. Pro rok 2020 činí navýšení o 2331 Kč za ošetřovací den na standardním lůžku a navýšení o 59 064 Kč za ošetřovací den na JIP/ARO. Částky jsou uvedeny v kompenzační vyhlášce, příloha č. 1,části A, bod 2., 2.4. pro lůžkovou péči (kromě následné péče). Pro následnou péči je částka 2331 Kč uvedena v příloze č. 1, části B, písm. 2.f.

Navýšení úhrady je v souladu s kompenzační vyhláškou určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči o pacienty s onemocněním COVID-19.

K tomu se Ministerstvo zdravotnictví vyjádřilo, že jde o úhrady za péči, která kompenzuje zvýšené osobní náklady, tj. odměny za odpracované hodiny péče o covidové pacienty. Nejedná se o dotace na zaměstnance, odměna není automaticky nároková, je na dohodě mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, jakým způsobem a v jaké výši bude odměna za péči o pacienty nemocné COVID-19 vyplácena. Zmíněné výše navýšených úhrad byly vypočteny na základě průměrného počtu personálu u lůžek a průměrné obložnosti na covidových odděleních během jarní vlny pandemie v roce 2020. Konkrétně se vycházelo z toho, že například na JIP je v průměru na ošetřovací den 5,5 hodiny práce lékaře, 20,6 hodin práce sester a 3 hodiny práce sanitářů, obložnost byla použita na průměr 41 %. Tato data poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR z podkladů referenčních nemocnic. Pokud na oddělení pracovalo méně personálu, nebo byla vyšší obložnost, úhrada by převyšovala zvýšené osobní náklady. Hodinové sazby včetně částek na odvody a náhrady byly kalkulovány ve výši 328 Kč/hodinu na standardní lůžka a 820 Kč/hodinu na JIP, ARO. Ministerstvo konstatovalo, že na podzim roku 2020 je obložnost daleko vyšší než 41 %, kompenzace úhrad na odměny je dostatečná.

Osobně znám nemocnice, které vyplácely částky 200 Kč a 500 Kč na hodinu, ale také nemocnice, které vyplácely 50 a méně korun.

Závěr k roku 2020: Částky na přiznání odměn 200 Kč a 500 Kč na hodinu práce zdravotnického pracovníka na příslušných covidových odděleních jsou, kompenzační vyhláška je zajišťuje, ALE zástupci odborových organizací se musí obrátit na zaměstnavatele, aby si ujasnili, v jaké výši nemocnice finance obdrží. Podmínky, za jakých se finance rozdělí, komu a v jaké výši se přiznají, je třeba sjednat v kolektivních smlouvách, popřípadě v jejich dodatcích.  

Vyúčtování úhrad kompenzační vyhlášky nebylo ukončeno, stále je možná dohoda, popřípadě vysvětlení ze strany zaměstnavatele, kde byly finance použity.  

Rok 2021

Rok 2021 – nová schválená úhradová vyhláška č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení.

Úhradová vyhláška pro rok 2021 zrušila možnost zvýšené úhrady za ošetřovací den pro standardní lůžka (vynecháno v příloze č. 1, bod 2., 2.4.), zrušila navýšení úhrad za ošetřovací den pro následnou péči (vypuštěno původní znění z úhradové vyhlášky pro rok 2020 příloha č. 1, písm B, bod 2.f).

K úhradové vyhlášce č. 428/2020 Sb. pro rok 2021 a ke kompenzační vyhlášce č. 305/2020 Sb. pro rok 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví výklad, celé znění můžete najít na odkazu, https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Metodick%C3%BD-pokyn-kompenza%C4%8Dn%C3%AD-vyhl%C3%A1%C5%A1ka-2020-a-%C3%BAhradov%C3%A1-vyhl%C3%A1%C5%A1ka-2021.pdf

Ministerstvo zdravotnictví výkladem upřesnilo, že navýšení úhrady za ošetřovací den na ARO/JIP je ve dvou částkách, pro výkon č. 55227, implantace ECMO, nebo některý z DRG markerů č. 90901 až 90907 (umělá plicní ventilace) se úhrada poskytovateli navyšuje za každý vykázaný ošetřovací den ARO o 59 064 Kč (beze změny proti roku 2020). Pro ostatní se navyšuje od 1. ledna 2021 o 39 967 Kč (snížení proti roku 2020).

Navýšení o částku 59 064 Kč nebo 39 967 Kč je opět, stejně jako v roce 2020, určeno na kompenzaci zvýšených osobních nákladů u zdravotnických pracovníků poskytujících péči o pacienty s onemocněním COVID-19.

Od 1. ledna 2021 došlo proti roku 2020 dále k úpravě doby, maximálního počtu ošetřovacích dnů, za které lze zvýšenou úhradu obdržet.

Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že onemocnění COVID-19 má dle současných poznatků dobu infekčnosti 10 dní u pacientů s lehkým nebo středním průběhem onemocnění a 20 dní u pacientů s těžkým průběhem onemocnění, zpravidla u pacientů na JIP nebo ARO. Pouze po tuto dobu existují zvýšené náklady na péči o tyto pacienty (spotřeba osobních ochranných pomůcek; odměny a příplatky personálu, který se stará o COVID-19 pozitivní hospitalizované pacienty). Po 20 dnech by měla být péče hrazena tak jako ve standardním režimu. Navýšení úhrady za ošetřovací dny je třeba chápat jako vztahující se pouze k období infekčnosti pacienta, které má začátek definovaný pozitivním testem na onemocnění COVID-19 provedeným libovolným poskytovatelem zdravotních služeb a trvá nejvýše dvacet dnů.

V průkazně odůvodněných případech může navýšení úhrady za ošetřovací dny zdravotní pojišťovna uhradit i po 20 dnech od pozitivního testu pacienta, pokud na základě zdravotnické dokumentace poskytovatel prokáže, že pacient musel být i nadále hospitalizován na intenzivním lůžku v covidové zóně, kde jsou dodržována veškerá protiinfekční pravidla.

Závěr k roku 2021: Částky na přiznání odměn 500 Kč na hodinu práce zdravotnického pracovníka na příslušných covidových odděleních JIP jsou možné, úhradová vyhláška je zajišťuje, ALE zástupci odborových organizací se musí obrátit na zaměstnavatele, aby si ujasnili, v jaké výši nemocnice finance obdrží. Podmínky, za jakých se finance rozdělí, komu a v jaké výši se přiznají, je třeba sjednat v kolektivních smlouvách, popřípadě v jejich dodatcích.  

Je třeba připomenout, že od 1. 1. 2021 už neplatí bonifikace za covidovou péči na standardních a následných lůžkách. Některé nemocnice přesto z pochopitelných důvodů chtějí zachovat příplatky i pro zaměstnance na standardních lůžkách.

Podobné články

Aktuality 20. 1. 2021 / 19:17

Změny v odměňování + tabulky platových tarifů od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 dochází k výrazným změnách v odměňování zaměstnanců, byly schváleny nové tabulky platových tarifů, mění se také výše cestovních náhrad, výše důchodů. 

Aktuality 30. 1. 2020 / 12:36

Změny platových tabulek od 1. ledna 2020

Vláda schválila změnu nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a změnu nařízení č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Aktuality 18. 12. 2018 / 7:55

Změny v platových tarifech a příplatcích platné od 1. ledna 2019

Od 1. ledna 2019 dochází ke změnám platových tarifů a ke změnám ve vyplácení a ve výši některých příplatků.

Načíst další
 
Napište nám