Odpočet členských příspěvků

Budu moci za rok 2018 uplatnit odpočet členských příspěvků u svého zaměstnavatele? P. L., Praha

Uvedený dotaz směřuje do oblasti daní z příjmu fyzických osob, kdy zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dává poplatníkovi, který je členem odborové organizace, možnost snížit si svůj základ daně, a tím i svou daňovou povinnost. Ve vztahu k členským příspěvkům nedošlo v zákoně k žádné legislativní změně, takže i za rok 2018 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky, a to na základě § 15 odst. 7 a § 38l odst. 1 písm. j) zákona o daních z příjmů. Podle § 15 odst. 7 zákona o daních z příjmů lze od základu daně odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000 Kč za zdaňovací období.

Na základě výše uvedeného tedy může poplatník – člen odborové organizace uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmu fyzických osob částku představující hodnotu zaplacených členských příspěvků odborové organizace, a to do výše stanovených ročních limitů. První limit je stanoven do výše 1,5 % zdanitelných příjmů poplatníka, druhým limitem je maximální částka 3000 Kč za zdaňovací období.

Nárok na uznání odpočtu prokáže poplatník – člen odborové organizace v zákonné lhůtě předložením potvrzení od odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvků (§ 38l odst. 1 písm. j) zákona o daních z příjmů). K uvedenému je nezbytné, aby odborová organizace vydala svému členovi, pokud o to požádá, potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků. Potvrzení pro roční zúčtování je nutno předložit zaměstnavateli do 15. února následujícího roku (§ 38ch odst. 3 zákona o daních z příjmu), za rok 2018 tedy bylo nutno doložit do 15. února 2019.

Podobné články

Aktuality 10. 5. 2022 / 10:57

Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Co si mám u doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení představit pod pojmem „pracovní volno v na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den“? Jedná se o 1 den v týdnu, v měsíci, v roce?

Aktuality 12. 2. 2022 / 20:58

Druh práce a pracovní náplň

Naše členka pracuje v účtárně jako „pokladní, finanční referent“. Zaměstnavatel jí nyní chce doplnit další činnost do pracovní náplně.

Aktuality 5. 11. 2021 / 10:14

Indispoziční volno pro státní zaměstnance

Naše vedoucí v rámci služebního úřadu nechce akceptovat dva dny indispozičního volna pro zaměstnance, kteří se nechali očkovat proti COVID-19.

Načíst další
 
Napište nám