Odpočet členských příspěvků

Budu moci za rok 2018 uplatnit odpočet členských příspěvků u svého zaměstnavatele? P. L., Praha

Uvedený dotaz směřuje do oblasti daní z příjmu fyzických osob, kdy zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dává poplatníkovi, který je členem odborové organizace, možnost snížit si svůj základ daně, a tím i svou daňovou povinnost. Ve vztahu k členským příspěvkům nedošlo v zákoně k žádné legislativní změně, takže i za rok 2018 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky, a to na základě § 15 odst. 7 a § 38l odst. 1 písm. j) zákona o daních z příjmů. Podle § 15 odst. 7 zákona o daních z příjmů lze od základu daně odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000 Kč za zdaňovací období.

Na základě výše uvedeného tedy může poplatník – člen odborové organizace uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmu fyzických osob částku představující hodnotu zaplacených členských příspěvků odborové organizace, a to do výše stanovených ročních limitů. První limit je stanoven do výše 1,5 % zdanitelných příjmů poplatníka, druhým limitem je maximální částka 3000 Kč za zdaňovací období.

Nárok na uznání odpočtu prokáže poplatník – člen odborové organizace v zákonné lhůtě předložením potvrzení od odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvků (§ 38l odst. 1 písm. j) zákona o daních z příjmů). K uvedenému je nezbytné, aby odborová organizace vydala svému členovi, pokud o to požádá, potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků. Potvrzení pro roční zúčtování je nutno předložit zaměstnavateli do 15. února následujícího roku (§ 38ch odst. 3 zákona o daních z příjmu), za rok 2018 tedy bylo nutno doložit do 15. února 2019.

Podobné články

Aktuality 12. 11. 2022 / 21:17

Jednorázový příspěvek na dítě z pohledu daně z příjmu

V současnosti dochází k průběžnému vyplácení jednorázových příspěvků na dítě ve výši 5000 Kč na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě.

Aktuality 22. 9. 2022 / 13:28

Sjednaný druh práce a jiné úkoly

Pracuji už pět let v sociálních službách jako kuchařka. Vždy jsem pracovala pouze v kuchyni a věnovala jsem se samotnému vaření.

Aktuality 21. 9. 2022 / 13:32

Právo zaměstnance nahlédnout do svého osobního spisu

Zaměstnavatel mi nechce umožnit, abych mohl nahlédnout do svého osobního spisu.

Načíst další
 
Napište nám