Za poslaneckým návrhem zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

V jarních měsících letošního roku jsem informovala o poslanecké novele zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Poslanecká novela vycházela z připravované ministerské novely zákona, která byla mnohem rozsáhlejší a obsahovala řadu sporných změn, ke kterým jsme se za odborový svaz opakovaně vyjadřovali. Ministerská novela neprošla ani na vládu, a tak se skupina poslanců napříč politickým spektrem ve spolupráci s představiteli Asociací poskytovatelů sociálních služeb na konci volebního období vrhla do přípravy poslanecké novely zákona o sociálních službách, která byla nakonec předložena vládě a ostatním poslancům.

Novela obsahovala pouze body, které nebyly předmětem rozporů v rámci připomínkového řízení. Cílem navrhované novely bylo podle poslanců zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb, snížení administrativní zátěže, což mělo vést k zefektivnění a zvýšení srozumitelnosti i transparentnosti systému sociálních služeb.

Sněmovní tisk 1143 obsahoval několik změn. Rozšiřoval možnost poskytovat služby distančně. Slučoval pobytové služby do jednoho druhu s názvem domov sociální péče, kde se měly sloučit domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Mezi další návrhy patřilo sloučení pečovatelské služby a osobní asistence do nového druhu sociální služby.

Do zákona se nově zaváděl valorizační mechanismus k navyšování stanovených maximálních úhrad za poskytování sociálních služeb. Dále se upravovaly podmínky registrace poskytovatelů sociálních služeb. Změny měly nastat i v ustanoveních o opatřeních omezujících pohyb osob.

Novela zákona upravovala ustanovení vztahující se k plnění povinnosti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků. Doplňovala nové formy dalšího vzdělávání o supervizi a dlouhodobý sebezkušenostní výcvik a stanovovala podmínky odborné způsobilosti inspektorů kvality v sociálních službách.

První čtení této novely proběhlo v Poslanecké sněmovně 23. března 2021 a návrh byl přikázán k projednání Výboru pro sociální politiku.

Druhé čtení se konalo 6. srpna 2021, zde byly načteny pozměňující návrhy, ke kterým se následně na svém jednání Výbor pro sociální politiku vyjádřil.

Celá novela zákona byla schválena 15. září 2021 na plénu Poslanecké sněmovny s dalšími pozměňujícími návrhy a byl postoupena do Senátu k dalšímu projednání dne 29. září 2021.

V Senátu byla novela zákona projednána ve Výboru pro sociální politiku a v Ústavně-právním výboru. Oba výbory přijaly zamítavé usnesení a celá novela byla projednána na plénu Senátu 26. října 2021.

Vzhledem ke končícímu volebnímu období Poslanecké sněmovny nebylo možné navrhnout změny a vrátit sněmovní tisk zpátky do Poslanecké sněmovny. Tato novela se mohla pouze schválit, anebo zamítnout. Jednotliví senátoři se vyjadřovali k novele zákona v obecné rozpravě, kde hodnotili jednotlivé změny zákona. Vadilo jim, že novela zákona byla překotně projednaná a nebyla konzultovaná s partnery, kteří připomínkují tuto oblast. Navíc novela zákona měla řadu legislativních chyb.

Senátoři navíc kritizovali, že novela zákona předpokládala vydání nařízení vlády a novelizaci prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., aniž by byly známy základní teze, které by měla vyhláška sledovat. Nezbytné prováděcí předpisy nebyly známé, ani dostatečně legislativně a technicky připravené.

Senátorka Šárka Jelínková ve svém příspěvku na závěr sdělila: ,,Myslím si, že teď opravdu není vhodná doba na to, abychom poskytovatelům sociálních služeb, ale i uživatelům komplikovali život těsně před koncem roku s účinností takovéto novely zákona, která znejistí jejich financování, znejistí registraci nových sociálních služeb atd. Doufám, že stačí tolik důvodů. Já bych možná našla těch podrobnějších daleko více, ale to jsou asi ty nejzásadnější, takže vás z těchto důvodů žádám, abyste tuto novelu zákona, i přes některé pozitivní věci, které obsahuje, přesto zamítli.“

Senátoři po další rozpravě novelu zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. v závěrečném hlasování opravdu zamítli.

Čtyřletá pouť novely zákona o sociálních službách byla zakončena. Z celého zákona se podařilo navýšit pouze příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni klientům v pobytových zařízeních sociálních služeb na stejnou částku jako osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí.

Uvidíme, s čím následně přijde nová vláda. Ve své koaliční smlouvě se budoucí političtí partneři sociálními službami zabývají a chtějí připravit novelu zákona o sociálních službách. Mají v úmyslu klást důraz na kvalitu a zajištění valorizace finančních zdrojů pro sociální služby a příspěvku na péči. Čeká nás připomínkování a hledání nejlepších kompromisů, které sociálním službám, doufám, pro příště pomohou k jejich dobrému fungování a zajištění kvalitních podmínek pro uživatele a zaměstnance.

Podobné články

Aktuality 13. 1. 2023 / 10:50

Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb

Přinášíme informaci o připravovaných věcných podmínkách pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb v rámci Národního plánu obnovy, které teď za náš odborový svaz připomínkujeme.

Aktuality 9. 1. 2023 / 14:46

Žitníková napsala Jurečkovi kvůli personálnímu standardu

Dopis předsedkyně Žitníkové ministrovi Jurečkovi: Odborový svaz nesouhlasí se zavedením personálního standardu do sociálních služeb.

Aktuality 30. 11. 2022 / 9:41

Závěrečná konference projektu Rozvoj systému sociálních služeb

Dne 28. listopadu 2022 se v Praze konala závěrečná konference projektu Rozvoj systému sociálních služeb.

Načíst další
 
Napište nám