Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Od 1. 1. 2023 se nařízením vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zařazují do seznamu nemocí z povolání chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena

a) v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasègueův příznak, alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální léze v příslušném nervovém kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech, a současně

b) v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou snížení meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně II nebo III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů.

Od 1. 1. 2023 se tak ČR konečně zařazuje mezi evropské země, které uznávají nemoci páteře z fyzického přetěžování a/nebo z celotělových vibrací (například Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko). V ČR tak je konečně možné odškodňovat pacienty se závažným poškozením bederní páteře v důsledku přetěžování těžkou fyzickou prací dle výše uvedených kritérií.

Zvýšené riziko vzniku poškození bederní páteře je zejména u pracovníků, u nichž je výkon práce spojen s opakovanou ruční manipulací s břemeny nebo s opakovaným zaujímáním nepřijatelných pracovních poloh trupu, především pak při souběžném výskytu obou uvedených nepříznivých faktorů. Dle Státního zdravotního ústavu se jedná například o některé práce ve stavebnictví, při dobývání nerostných surovin, ale nelze vyloučit ani práce ve zdravotnictví a sociálních službách, pokud dochází k pravidelnému zvedání pacientů/klientů a k vysoké zátěži páteře.

Obecně se neočekává, že se nově uznaná nemoc z povolání dotkne velkého počtu zaměstnanců; lze předpokládat, že půjde o několik málo desítek osob za rok. I tak má zařazení této diagnózy na Seznam nemocí z povolání velký význam. Především upozorní na pracovní místa a činnosti, která způsobují postižení zdraví, což povede k preventivním intervencím a ve svém důsledku k poklesu vzniku těchto onemocnění. V zemích, kde se v posledních letech odškodňuje onemocnění páteře, je dle údajů Státního zdravotního ústavu již znatelný pokles těchto onemocnění.

Bližší informace (včetně tabulky kritérií a návodu k posuzování pro lékaře) lze nalézt např. na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu (https://szu.cz/aktuality/onemocneni-bederni-patere-jako-nemoc-z-povolani-od-1-1-2023/). Metodický návod k zajištění jednotného postupu při posuzování a uznávání chronického onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoci z povolání lze nalézt ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 15, ze dne 19. 12. 2022.

Závěrem připomínáme, že řádné vyhodnocení rizik a důsledná prevence jsou jedním z nejdůležitějších prostředků jak onemocnění bederní páteře předcházet.

Podobné články

Aktuality 10. 3. 2023 / 15:22

Nové dokumenty a stanoviska ve státní službě

V návaznosti na přijetí zákona č. 384/2022 Sb. byla v rámci státní služby vydána řada dokumentů a stanovisek, která přijaté změny konkretizují.

Aktuality 15. 2. 2023 / 10:42

Vyšší sazba pojistného pro zaměstnavatele vybraných skupin zaměstnanců

Od 1. 1. 2023 se snižuje věková hranice pro nárok na starobní důchod taxativně určených skupin zaměstnanců.

Aktuality 14. 2. 2023 / 9:44

Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele

Od 1. 2. 2023 byla zavedena sleva na pojistném pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají určené skupiny zaměstnanců za stanovených podmínek.

Načíst další
 
Napište nám