O strategii rozvoje center duševního zdraví ve Zlínském kraji

Jako členka Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje jsem dostala pozvání na mikro konferenci Strategie rozvoje Center duševního zdraví ve Zlínském kraji, která se konala on-line dne 24. března 2021. Po očekávání informací, kam se posunul Zlínský kraj v reformě psychiatrické péče, přišlo zklamání. Na kulatých stolech pořádaných Ministerstvem zdravotnictví byl Zlínský kraj hodnocen jako jeden z nejslabších v realizaci reformy – ke změně nedošlo.

Průběh konference postupně přinášel řadu nezodpovězených otázek. Z mnoha otazníků, vznášejících se nad realizací psychiatrické reformy, malé zamyšlení alespoň nad některými:

● Konference začala přehledem čísel, grafů, které měly prezentovat výsledky úsilí aktérů do současné doby. Chyběla provázanost s praxí, samotná čísla neznamenají, že vývoj jde kupředu a k vytýčenému cíli.

● Hovořilo se o redukci počtu lůžek následné péče v Psychiatrické nemocnici Kroměříž o polovinu až dvě třetiny do roku 2030 a zvýšení o 100 lůžek akutní péče. Redukce probíhá, ale teprve se plánují jednání s hejtmanem a radní pro zdravotnictví z důvodu zajištění akutní péče ve Vsetínské nemocnici a Krajské nemocnici T. Bati.

● Po prvotním sběru dat, na počátku reformy psychiatrické péče, bylo konstatováno, že chybí psychiatrické sestry. Nyní se dovídáme, že by se měly všeobecné sestry motivovat ke vzdělávacím programům s využitím dotačních programů na podporu profesí. Neměli jsme být už o krok dál?

● Aby reforma fungovala a byl naplněn její cíl, je nezbytně nutná spolupráce zdravotních a sociálních služeb. Od úvodních slov se o této spolupráci hovořilo, ale nic konkrétního nezaznělo. Byl představen model spolupráce obou týmů, jejich kompetence, role atd., ale jen v obecné rovině.

● V kraji v současné době fungují dvě centra duševního zdraví (CDZ) a dvě se plánují. Na představu udržitelnosti současných CDZ a vzniku nových CDZ konference přinesla dva rozdílné pohledy. Koordinátorka reformy kraje hovořila o vzniku CDZ v konkrétních místech, tam kde v současné době v rámci okresu nejsou, tj. ve Zlíně a ve Vsetíně. Zástupce kraje uvedl, že budou zřízena na území dle potřebnosti, s důrazem na hospodárnost, účelnost a efektivitu a vzhledem k vícezdrojovému financování sociálních služeb se významně na jejich provozu budou podílet města a obce. Kde tedy CDZ budou a za jakých podmínek se zřídí?

● Dle Metodiky pro CDZ má pilotní provoz zmapovat provoz, finanční náročnost a vyhodnotit fungování CDZ v podmínkách ČR. Není pozdě, v době končícího pilotního provozu CDZ, teprve je plánovat?

● Pilotní provoz CDZ končí a vykazování na zdravotní pojišťovnu, které má zabezpečit jejich financování, doposud není zajištěno. CDZ musí podepsat smlouvu se zdravotní pojišťovnou za stanovených podmínek a v současné době ještě není jasné, zda tyto podmínky CDZ naplní. Jedná se zejména o oprávnění CDZ k poskytování zdravotních služeb, posouzení personálního zajištění, splnění standardů péče poskytované v CDZ.

● Finanční zajištění sociálních služeb v CDZ se předpokládá prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu, což znamená, že služby jsou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v kraji za stanovených podmínek. Anebo kraj počítá s tím, že vyčlení finanční prostředky na reformu psychiatrické péče ze svého rozpočtu?

Strategie reformy psychiatrické péče byla Ministerstvem zdravotnictví schválená v roce 2013. Ano, jedná se o dlouhodobý proces, ale vraťme se k názvu konference „Strategie rozvoje center duševního zdraví ve Zlínském kraji“ – je rozvoj CDZ opravdu prioritní otázkou současné doby?

Podobné články

Aktuality 14. 4. 2022 / 14:30

Činnost zlínské krajské rady od podzimní konference v roce 2021

Poslední zpráva o činnosti krajské rady Zlínského kraje zazněla v říjnu loňského roku na krajské konferenci.

Aktuality 12. 4. 2022 / 14:20

Zlínská porada s vedením OS – 24. 3. 2022

Poslední porada vedení OS se zástupci odborových organizací se konala ve Zlínském kraji v pondělí 28. března.

Aktuality 2. 12. 2021 / 8:22

S hejtmanem Holišem nejen o zdravotnictví a sociálních službách

Za účasti předsedkyně OS Bc. Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně Mgr. Jany Hnykové jednaly v úterý 30. listopadu členky krajské rady s hejtmanem Zlínského kraje Ing. Radimem Holišem.

Načíst další
 
Napište nám