Povinnosti zaměstnavatele při poskytování ochranných nápojů

Léto už se nám ohlásilo vysokými teplotami, takže je vhodné si připomenout, jaké má zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů zaměstnancům. V první řadě je dobré nezaměňovat pojem pitný režim a ochranný nápoj. Omlouvám se, pro zdravotníky je to samozřejmost, ale pod svícnem bývá největší tma, a tak pro jistotu v rychlosti připomenu rozdíl. Z terénu vnímáme, že někteří zaměstnanci často zaměňují pojem pitný režim a ochranný nápoj. Jaký je tedy mezi těmito pojmy rozdíl?

Pitný režim

Pro zaměstnavatele pitný režim znamená povinnost zajistit zaměstnancům přístup k pitné vodě, jinými slovy zásobit pracoviště pitnou vodou a umožnit zaměstnancům volný přístup ke kohoutku s vodou. Neznamená to, že by měl zaměstnavatel zaměstnancům kupovat speciální nápoje. Povinnost si zaměstnavatel splní rozvodem pitné vody na pracovištích. Z legislativního pohledu je povinnost zaměstnavatele upravena v zákoníku práce, tedy v zákoně č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v § 224 odst. 1, který říká, že zaměstnavatel je povinen vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Povinnost zajistit, aby pracovní podmínky odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům, konkrétně zásobovat pracoviště vodou, je dále zakotvena v § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Pojem pitná voda upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Krásně zpracovaný a přehledný letáček Státního zdravotního ústavu k pitnému režimu od autora MUDr. Františka Kožíška, CSc., naleznete na níže uvedeném odkazu. V letáčku najdete kromě jiného podrobné informace o rozdělení mineralizovaných vod a obsahu rozpuštěných látek. Tato znalost je důležitá pro správné poskytnutí ochranných nápojů.

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/letaky/pitny_rezim.pdf

Ochranný nápoj

Jak je definován ochranný nápoj? Ochranný nápoj je nápoj, který je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům v případě, že jsou vystaveni nevyhovujícím mikroklimatickým podmínkám, a to v rozsahu a za podmínek, které určuje prováděcí předpis.

Ochranné nápoje upravují dva základní předpisy. Zákoník práce v § 104 v části „Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje a bližší podmínky poskytování ochranných nápojů specifikuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ve stručnosti uvádí, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj za určitých podmínek, jaká je jeho funkce (chrání před zátěží teplem nebo naopak chladem – například mrazírenské provozy, práce ve venkovních prostorách v zimním období apod.) a co musí nebo naopak nesmí ochranný nápoj obsahovat, aby plnil funkci ochranného nápoje (tedy nahradil ztráty tekutin a minerálních látek vydaných potem a dýcháním za osmihodinovou pracovní směnu a v případě chladu naopak tělo zahřál).

Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více jak 6,5 hmotnostních procent cukru a nesmí překročit více jak 1 hmotnostní procento alkoholu (v případě podávání nezletilým nesmí obsahovat alkohol žádný). Naopak je vhodné, aby ochranný nápoj obsahoval látky, které zvyšují odolnost lidského organismu (například minerály, vitamíny).

Poskytování ochranných nápojů konkretizuje § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Ochranný nápoj při zátěži teplem

Pro blížící se letní období všechny nejvíce zajímá zátěž teplem. Ochranný nápoj při zátěži teplem se poskytuje v takovém množství, které odpovídá alespoň 70 % ztrát tekutin a minerálních látek prostřednictvím potu a dýcháním za osmihodinovou směnu.

Ochranné nápoje se dělí celkem do osmi kategorií podle třídy a druhu práce. Konkrétní specifikace daných kategorií práce lze nalézt v části A, tabulky č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Třídy jsou označeny jako I., IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, a V.

Pro práce zařazené podle přílohy č. 1 výše uvedeného nařízení vlády, části A, tabulky č. 1 do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.

Do těchto tříd se řadí práce:

  • vsedě s minimální pohybovou aktivitou celého těla (například kancelářské a počítačové práce, práce v laboratořích a další),
  • dále práce převážně vsedě s lehkou manuální prací rukou a paží (například řidiči osobních vozidel a další),
  • práce ve stoje s trvalým zapojením horních končetin, občas v předklonu nebo vkleče (sem lze zařadit například skladníky, údržbáře, zdravotní sestry nebo ošetřovatelky u lůžka a další).

V případě, že jde o práce zařazené podle přílohy č. 1 výše citovaného nařízení vlády, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V, poskytuje se jako ochranný nápoj přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70% náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj stejný pro třídy I až IIIa, tedy voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné požadavky. Do třídy IIIb – V se řadí práce:

  • s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu a chůze (například práce v zemědělství, zahradnictví apod.),
  • práce spojená s rozsáhlou činností svalstva, trupu, horních i dolních končetin (například práce s lopatou ve stavebnictví, přenášení břemen o váze 25 kg a další),
  • práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva a trupu, horních i dolních končetin (například hlubinné doly),
  • práce spojená s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva a trupu, horních i dolních končetin (výkopové práce, transport těžkých břemen – například pytlů s cementem).

Práce pojmenované v posledních dvou odrážkách jsou na první pohled popsány stejně, ale konkrétní činnosti se od sebe liší celkovým energetickým výdejem vyjádřeným v brutto hodnotách a ztrátou tekutin za osmihodinovou směnu. Pro přesnější zařazení je nutné se podrobně seznámit přílohou č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., částí A, tabulkou č. 1.

V případě profesí zastupovaných OS by do tříd IIIb – V  spadali v některých dnech letních měsíců zdravotničtí záchranáři, podle technického vybavení by do těchto tříd mohli spadat i zaměstnanci kuchyní, prádelen a mandloven (v případě, že pracoviště není vybaveno klimatizační jednotkou).

Co dělat, když zaměstnavatel odmítá ochranné nápoje poskytovat?

Pokud v případě nároku zaměstnavatel odmítne zaměstnanci poskytnout ochranný nápoj, vystavuje se tak riziku sankce za neplnění zákonných povinností, kterou může udělit oblastní inspektorát práce.

Jak předejít dohadování se zaměstnavatelem a případným problémům?

Nejjednodušší cesta, jak předejít problémům, je upravit podmínky poskytování ochranných nápojů nad rámec legislativy pro konkrétní profese v kolektivní smlouvě. V případě problémů se můžete kdykoliv obrátit s žádostí o radu nebo pomoc na svého svazového inspektora bezpečnosti práce. Jejich seznam a kontakty naleznete na webových stránkách odborového svazu (www.zdravotnickeodbory.cz). My, bezpečáci, upřednostňujeme prevenci, raději problémům předcházet, než je hasit.

Podobné články

Aktuality 7. 7. 2022 / 9:43

Hlaste ty úrazy. A všechny!

„Dobrý den, měla jsem před rokem pracovní úraz a zaměstnavatel mně nechce zaplatit odškodnění.“ Tato věta se bohužel poslední dobou množí.

Aktuality 7. 6. 2022 / 14:18

COVID-19 jako nemoc z povolání v roce 2020 a 2021

V roce 2020 se v seznamu nemocí z povolání poprvé objevilo nové infekční onemocnění – COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Aktuality 24. 5. 2022 / 13:09

V těch botách se nedá chodit

I přesto, že se situace na poli osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zlepšuje, občas se setkám s druhy, kdy si odsloužení osmihodinové neřkuli dvanáctihodinové směny nedovedu představit.

Načíst další
 
Napište nám