Pravidelné poskytování zdravotních služeb – důležitá je doba

Slib ministra na zvýšení příplatku za směny vyvolal spoustu otázek a nejasností. Zaměříme se na příplatek za pravidelné poskytování zdravotních služeb. V současné době je již vydáno novelizované nařízení vlády č. 341/2017 Sb., kterým se přiznávají zaměstnancům příspěvkových organizací, jejichž zaměstnancům je poskytován plat, zvýšené složky platu.

Jsou navýšeny platové tarify, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvýšené zvláštní příplatky. U zvláštních příplatků došlo k jejich navýšení, přeřazení a také byl vytvořen nový zvláštní příplatek. Podrobné informace byly zveřejněny v minulém čísle Bulletinu a jsou na svazových webových stránkách.

Nařízení vlády č. 341/17 Sb. bylo novelizováno v roce 2018 dvakrát, poprvé nařízením vlády č. 263/2018 Sb. a podruhé nařízením vlády č. 332/2018 Sb., vždy s účinností od 1. ledna 2019.

Novým zvláštním příplatkem pro zaměstnance u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče a v pobytových zařízeních sociálních služeb je příplatek zařazený do III. skupiny prací. Ve třetí skupině jsou práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví. Konkrétně jde o příplatek pod bodem 8.

8. Pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích

8.1. u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální zabezpečení

Otázka: Jak se hodnotí pravidelné poskytování zdravotních služeb?

Ministerstvo zdravotnictví vydalo, po konzultaci s odborovým svazem, tento výklad: Pravidelným poskytováním se pro účely vzniku práva na zvláštní příplatek rozumí poskytování alespoň jednou týdně během období, na nějž je pracovní doba rozvržena.

Otázka: Musí jít o lůžkové oddělení?

NE, jde o poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče.

Otázka: Protože je uveden odkaz na vyhlášku o požadavcích na minimální personální zabezpečení, vztahuje se podmínka pro přiznání příplatku na ve vyhlášce uvedená pracoviště?

NE, vztahuje se na DOBU tak, jak uvedeno v nařízení vlády. Dobou se rozumí 16 – 7 hodin následujícího dne, soboty, neděle a svátek.

Přesto, že jsme tuto otázku doby – pracoviště konzultovali s Ministerstvem zdravotnictví před, při a po schválení nařízení vlády a vždy jsme se shodli, že jde o DOBU a ne o pracoviště, přesto někteří zaměstnavatelé neměli jasno a nebyli přesvědčeni.

Z tohoto důvodu jsme vznesli na Ministerstvo zdravotnictví dotaz a odpověď pro případné doložení straně zaměstnavatelů přinášíme – viz níže jako soubor ke stažení. Z odpovědi jasně vyplývá, že ustanovením omezen okruh pracovišť, ale skutečně pouze doba.

8. 2 v pobytových zařízeních sociálních služeb v době od 16 hodin do 7 hodin následujícího dne

V tomto bodě není odkaz na personální vyhlášku, protože na sociální služby se vyhláška nevztahuje.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 4. 7. 2022 / 15:23

Zvýšení částek životního minima a existenčního minima

V reakci na současnou situaci domácností bylo dne 30. 6. 2022 ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 3. 7. 2022 / 13:16

Nezabavitelné minimum v roce 2022

V letošním roce již dvakrát došlo ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Aktuality 1. 7. 2022 / 14:36

Jednorázový příspěvek na dítě

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 6. 2022 zveřejněn zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Načíst další
 
Napište nám